PL | EN

 _F1A1804 

 

 

dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM

 

Kontakt

Pokój 135
tel. 61 829 61 61
aniaka@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

mgr ekonomii – 1986 r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat pracy: „Analiza kosztów własnych i rentowności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa w Poznaniu w latach 1978-1982”, promotor: prof. dr hab. Edmund Kurtys.
mgr geografii, specjalność geografia społeczno-ekonomiczna – 1989 r., UAM, temat pracy: „Struktura przestrzenna i organizacja produkcji Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Naramowice w 1987 roku”, promotor: prof. dr hab. Benicjusz Głębocki.
doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – 1998 r., temat rozprawy: „Struktura przestrzenna upraw i produkcji ziemniaka w Polsce w latach 1988-1993”, promotor: prof. dr hab. Benicjusz Głębocki.
Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – 2011 r., temat rozprawy: Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. 2010.

Pełnione funkcje

Od 2012 r. kierownik Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi

Zainteresowania naukowe

Zintegrowany rozwój rolnictwa i wsi w aspekcie przestrzennym.
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i wywołane przez nią zmiany struktury przestrzennej.
Rolnictwo miejskie.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich.
Turystyka osób niepełnosprawnych.

Publikacje i działalność konferencyjna

Kołodziejczak Anna