PL | EN

 _F1A1580 

 

 

Kontakt

Pokój 145
tel. 61 829 61 71
bajerski@amu.edu.pl
http://www.spatial-behavior.pl/o-nas/prof.uam-dr-hab.-artur-bajerski
https://amu.academia.edu/ArturBajerski
http://www.researchgate.net/profile/Artur_Bajerski

 

 

Wykształcenie

2017 doktor habilitowany (geografia), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

2009 doktor (geografia, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna ), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r.” (promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki).

2005 magister (geografia, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Porównanie osadnictwa i ludności województwa dolnośląskiego z obszarem województw: libereckiego, kralovehradeckiego pardubickiego oraz ołomunieckiego” (promotor: prof. dr hab. Henryk Rogacki).

Pełnione funkcje

Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Z-ca Przewodniczącego komisji dziekańskiej ds. punktacji dorobku naukowego WNGiG.
Członek komisji rekrutacyjnej na studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna.
Członek zespołu przygotowującego Strategię Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
Opiekun II roku geografii (studia magisterskie uzupełniające, tryb stacjonarny).

Zainteresowania naukowe

W najogólniejszym ujęciu moje zainteresowania naukowe mieszczą się w ramach geografii edukacji i geografii nauki (traktowanych zarówno jako subdyscypliny geografii społecznej, jak i jako interdyscyplinarne nurty badań nad funkcjonowaniem edukacji i nauki w przestrzeni). W swych badaniach największą wagę przykładam do przedmiotu badań (tj. tego czym się zajmuję), wykorzystując zróżnicowane metody badawcze do różnych problemów. Z tego względu prowadzę zarówno ilościowe badania nad ewolucja sieci szkolnej, komunikacją naukową w naukach społecznych, migracjami naukowców na przełomie XIX i XX w., jak i badania jakościowe dotyczące m.in. lokalnych polityk edukacyjnych (w aglomeracjach, na obszarach wiejskich itd.), społecznych kontekstów likwidacji szkół na wsi, czy też konfliktów wokół rejonizacji kształcenia.

Publikacje i działalność konferencyjna

Bajerski Artur