PL | EN

  

 

 

 

Kontakt

Pokój 148
tel. 61 829 61 73
mahen@amu.edu.pl

 

 

 

 

Wykształcenie

2002 r. doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Zmiany przestrzenno – strukturalne w handlu zagranicznym Polski”, promotor – prof. dr hab. Henryk Rogacki

1994 r. magister geografii (specjalność geografia społeczno – ekonomiczna), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, na podstawie pracy: „Zmiany przestrzenne i strukturalne w przemyśle regionu Krotoszyna”, promotor – prof. dr hab. Henryk Rogacki

Pełnione funkcje

 • 2001-2018, kilkukrotnie funkcja opiekuna studentów na kierunkach Geografia i Gospodarka
  Przestrzenna, aktualnie (w roku akademickim 2018/2019) opiekun studentów III roku Geografii
  na studiach stacjonarnych
 • 2012-2016, członek Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WNGiG
 • egzaminator w Komisjach ds. przeprowadzenia egzaminu licencjackiego: na kierunku
  Geografia w 2013 r. i na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2011 r.
 • członek Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych tj.: na kierunku Geografia w latach 2013 i 2016
  oraz na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2010 r

 

Zainteresowania naukowe

 • zmiany przestrzenno – strukturalne w handlu zagranicznym Polski
 • struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym i lokalnym (powiatowym)
 • czynniki kształtujące międzynarodową wymianę handlową
 • konkurencyjność eksportowa regionu
 • rola handlu zagranicznego w gospodarce kraju i regionu
 • procesy ludnościowe
 • struktura funkcjonalna miast
 • zagadnienia związane z geografią przemysłu

Publikacje i działalność konferencyjna

Maćkowiak_Henryk