PL | EN

 _F1A1451 

 

 

prof. dr hab. Jerzy Parysek

Kontakt

Pokój 121
tel. 61 829 61 53
jerzy_parysek@yahoo.ca

 

 

 

Wykształcenie

1964 – magisterium z zakresu geografii ekonomicznej; praca magisterska ” Transport kolejowy w województwie poznańskim”; (promotor z upoważnienia prof. F. Barcińskiego – dr Z. Chojnicki)

1974 – stopień doktora nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej nadany przez Radę Wydziału Biologii i Nauk  Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; praca doktorska ”Zmiany struktury przestrzennej przemysłu regionu poznańskiego  latach 1946 – 1970” (promotor prof. Z. Chojnicki, recenzenci: prof. F. Barciński, doc. W. Borejko)

1983 – stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej nadany przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych; rozprawa habilitacyjna: „Modele klasyfikacji e Geografii” (recenzenci: prof. Z. Chojnicki, prof. A. Kukliński, prof. A. Wróbel);

1993 – tytuł profesora nauk o Ziemi (recenzenci: prof. T. Zipser, prof. B. Kortus, prof. S. Liszewski);

Pełnione funkcje

Członek Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dwukrotnie): reprezentant adiunktów oraz samodzielnych pracowników nauki (m.in. członek komisji statutowej, finansowej oraz przewodniczący komisji specjalnej ds. warunków bytowych pracowników Uniwersytetu),

Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984 – 1985 (rezygnacja z funkcji po odwołaniu przez ministra demokratycznie wybranych władz Uniwersytetu);

Długoletni Z-ca dyrektora (od 1995 roku za kadencji dyrektorskiej prof. Z. Chojnickiego, prof. H. Rogackiego i prof. T. Stryjakiewicza; do 2010 roku) Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

Kierownik Zakładu Planowania Przestrzennego Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w latach 1987 – 2012);

Członek Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu dla pomocniczych pracowników nauki;

Członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1992 – 2012) oraz Sekretarz Naukowy tego Komitetu (1995 – 2004);

Członek i Sekretarz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowa Unią Geograficzną(1995 – 2004);

Członek Wydziału III – Matematyczno – Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1986 roku);

Członek Rady Naukowej Centrum Instytut Wielkopolski (w latach 2005 – 2008);

Konsorcjum Badań nad Aglomeracja Poznańską, członek Rady Programowej, Reprezentant Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;

Były członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Biometrycznego;

 

Współpraca z międzynarodowymi organizacjami naukowymi:

  1. Międzynarodowa Unia Geograficzna (członek i sekretarz Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną (w latach 1995 – 2004),
  2. Międzynarodowa Unia Geograficzna – Commission of Urban Geography (od 2000 roku – aktywny uczestnik życia naukowego, współorganizator międzynarodowej konferencji w 2014 roku w Poznaniu; kierownictwo naukowe, organizacja i współprowadzenie wycieczki pokonferencyjnej);
  3. Association of European Schools of Planning (od 1990 roku, aktywnie do 1998 roku, jako reprezentant Instytutu w AESOP);

 

Współpraca z administracją i gospodarką:

Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Poznania, recenzent Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, uczestnik zespołu konsultacyjnego programu strategicznego Wrocław 2000, recenzent planu zagospodarowania przestrzennego woj. wrocławskiego, członek zespołu ds. opracowania strategii rozwoju woj. Wielkopolskiego, kierownik i konsultant naukowy zespołów ds. strategii rozwoju gminy oraz lokalnej grupy działania, członek Rady Programowej Konsorcjum Badań Nad Aglomeracja Poznańską, członek kapituły nagrody miasta Poznania (1 kadencja) i nagrody naukowej Ministra Infrastruktury (1 kadencja);

Zainteresowania naukowe

Podejmowana problematyka badawcza obejmuje między innymi (w kolejności chronologicznej): zagadnienia z zakresu geografii transportu i przemysłu, geografia medyczna, problematyka rozwoju regionalnego, zastosowanie metod statystycznych w badaniach przestrzenno – ekonomicznych i regionalizacji, teoria i metodologia gospodarki lokalnej oraz gospodarki przestrzennej, praktyczne aspekty planowania społeczno – gospodarczego i przestrzennego, planowanie strategiczne i zintegrowane na szczeblu lokalnym i regionalnym (zintegrowanie procesów planistycznych), ocena funkcjonowania polskiego systemu planowania przestrzennego, globalizacja i jej konsekwencje, metropolizacja, polityka miejska, życie miasta, rewitalizacja miast, a także idee, koncepcje i modele kształtowania struktur urbanistycznych oraz zagadnienia urban design i urban governance.

Publikacje i działalność konferencyjna

Parysek Jerzy