PL | EN

 _F1A1418 

 

 dr hab. Magdalena Wdowicka, prof. UAM

Kontakt

Pokój 120
tel. 61 829 61 52
magdalena.wdowicka@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Wdowicka

 

 

 

 

Wykształcenie

 • 1998 – dyplom magistra gospodarki przestrzennej z wynikiem bardzo dobrym, uzyskany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Procesy inwestycyjne w strefie podmiejskiej Poznania jako efekt transformacji społeczno-gospodarczej (promotor: prof. dr hab. Jerzy J. Parysek), wyróżniona przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i nagrodzona przez Wojewodę Poznańskiego w konkursie „Moja Wielkopolska” na najlepszą pracę dyplomową związaną z problematyką rozwoju przestrzennego regionu wielkopolskiego ,
 • 2003 – stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii nadany przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy pt. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej (promotor: prof. dr hab. Jerzy J. Parysek; recenzenci: prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz, prof. dr hab. Waldemar Ratajczak)
 • 2018 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii nadany przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; główne osiągniecie habilitacyjne – monografia pt. Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 • Członek Rady Programowej dla kierunku studiów Zintegrowanie Planowanie Rozwoju na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
 • Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na kierunku gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, licencjackie
 • Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na kierunku gospodarka przestrzenna, studia II stopnia, uzupełniające, magisterskie
 • Koordynator modułu kształcenia Planowanie strategiczne w Europie na kierunku studiów Zintegrowane Planowanie Rozwoju na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
 • Członek zespołu ds. opracowania Systemu planowania i ewaluacji wyników działalności naukowej w ramach Programu Wykonawczego Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
 • Opiekun studentów na kierunku Gospodarka Przestrzenna – studia niestacjonarne
 • Prezes i Wiceprezes organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania kultury fizycznej, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zrównoważonego

Zainteresowania naukowe

 • procesy globalizacji gospodarki
 • działalność i organizacja przestrzenna korporacji transnarodowych
 • usieciowienie globalne miast
 • problemy, wyzwania  oraz nowe koncepcje planowania rozwoju miast
 • konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjna miast
 • aglomeracje miejskie i ich przekształcenia
 • planowanie strategiczne
 • planowanie przestrzenne

Publikacje i działalność konferencyjna

Wdowicka Magdalena