PL | EN

 

prof. dr hab. Paweł Churski

 

Kontakt

Pokój 137
tel. 61 829 61 58
chur@amu.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4152-1211

Strona internetowa
Profil – ResearchGate
Profil – Academia.edu

 

Wykształcenie

2019 – profesor nauk społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
2009
– doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, polityka regionalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1998 – doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
1991 – magister geografii, specjalność: gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Pełnione funkcje

  • Zastępca Przewodniczącego i Członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk – kadencja 2015-2018 oraz 2019-2022.
  • Wiceprezes (2012-2016) i założyciel Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section).
  • Członek i przedstawiciel Instytutu w AESOP (Association of European Schools of Planning) (od 2000r.); Członek Council of Representatives reprezentujący Polskę w kadencji 2018-2020.
  • Wiceprzewodniczący Zespołu Wykonawczego Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (od 2012r.)
  • Przewodniczący Grupy ds. Doskonalenia Programów Kształcenia Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (od 2012r.)
  • Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna (od 2012r.)

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników rozwoju regionalnego, przemian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, specjalizacji regionalnej, obszarów problemowych w rozwoju lokalnym i regionalnym, stanu i zmian zachodzących na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej oraz poziomu i warunków życia. W swoich badaniach szczególną wagę zwracam na aspekt europejski procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem roli środków pomocowych oraz Funduszy Strukturalnych w finansowaniu projektów na terenie Polski i innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ważnym nurtem moich zainteresowań jest problematyka znaczenia turystyki w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz możliwości wspierania inwestycji z tego zakresu środkami programów pomocowych i Funduszy Strukturalnych. Problematyka moich badań dotyczy również informatyki i jej zastosowań w zarządzaniu terenem oraz rozwiązywaniu problemów matematyczno-statystycznych dotyczących analiz zróżnicowania przestrzennego procesu rozwoju społeczno-gospodarczego (GIS, STATGRAPH, STATISTICA).

Publikacje i działalność konferencyjna

Churski Paweł