PL | EN

 _F1A1701 

 

 

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

 

Kontakt

Pokój 112
tel. 61 829 61 42
tomkac@amu.edu.pl
Profil – ResearchGate

 

 • Wykształcenie i droga zawodowa

  • 1981-1985 Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister o specjalności: Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne).
  • 1985-1994 Asystent stażysta, asystent i starszy asystent w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,
  • 1990-1991 Studia podyplomowe – Samorząd Terytorialny na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
  • 1991-1992 Studia geograficzne na Friedrich Alexander Univerisität w Erlangen-Nürnberg
  • 1995 Doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • 1995 Adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • 2006  Doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • 2006 Profesor UAM w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • 2012 Profesor w zakresie Nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia
  • 2012 Profesor zwyczajny w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 • Pełnione funkcje

  • Kierownik Zakładu Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej UAM.
  • Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM.
  • Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
  • Członek Komitetu Sterującego (Member of Steering Committee)  Commission on Geography of Governance – International Geographical Union.
  • Członek Urban Geography Commission – International Geographical Union.
  • Członek Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  • Koordynator prac Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską.
  • Przewodniczacy Rady Programowej Kierunku Gospodarka Przestrzenna na WNGiG UAM.
  • Redaktor serii wydawniczej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej poświęconej problemom rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce i na świecie.
  • Członek rady redakcyjnej czasopism: Europa Regional,  Geospace, Folia Geographica Socio-Economica, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Space-Society-Economy, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.
  • Ekspert Narodowego Centrum Nauki, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Miast Polski, Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
  • Pełnomocnik Rektora ds. Programu Erasmus (Koordynator uczelniany w latach 2001-2010).

 • Problematyka naukowa, granty badawcze

  • Specjalność naukowa: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, zarządzanie strategiczne, planowanie przestrzenne.
  • Tematy badawcze: struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, zarządzanie i planowanie przestrzenne w obszarach metropolitalnych, struktura przestrzenno-funkcjonalna handlu detalicznego od skali globalnej do lokalnej, zarządzanie i polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego, partycypacja społeczna w procesie zarzadzania i planowania, narzędzia PPGIS, zróżnicowanie przestrzenne procesów demograficznych w Polsce i na świecie, organizacja i funkcjonowanie aglomeracji poznańskiej.
  • Koordynator lub wykonawca grantów międzynarodowych: BundesPresse, Institut für Stadtentwicklung und Wohnen, Institut für Länderkunde, Tempu Phare, Programu Ramowego UE i krajowych: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projektów i ekspertyz ministerialnych a także samorządowych szczebla regionalnego, metropolitalnego i lokalnego (m.in. strategie, studia rozwoju, koncepcje zagospodarowania przestrzennego).
  • Autor ponad 160 publikacji, w tym kilkunastu książek poświęconych m.in.  reformom terytorialno-administracyjnym w krajach europejskich, zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, geografii i globalizacji handlu detalicznego oraz artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.
  • Współautor książek popularno-naukowych: Wielka Encyklopedia Świata: Ludność Świata, Ilustrowana Encyklopedia Geografii Świata, Ilustrowana Encyklopedia Geografii Polski, Wielka Encyklopedia Krajoznawcza Świata, Księga Przyrodniczo-Krajoznawcza Polski, Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej, Podręcznik Edukacji Europejskiej – Nasza Europa oraz rozdziałów w Encyklopedii Britannica.
  • Redaktor zbiorowej pracy pt. Program Erasmus na UAM w latach 1999-2009.
  • Uczestnik wielu konferencji, w tym międzynarodowych w ramach m.in AAG, IGU, AESOP i ERSA (Barcelona, Berlin, Berno, Birmingham, Bratysława, Brno, Cork, Dublin, Drezno, Frankfurt n. Menem, Guangzhou, Hanower, Hohenheim, Haydarabad, Jerozolima, Kolonia, Lecce, Lipsk, Lizbona, Londyn, Los Angeles, Montpellier, Moskwa, Nowy Jork, San Francisco, Sofia, Szeged).

 • Osiągnięcia i nagrody

  • 1992 – I Nagroda Szefa Urzędu Rady Ministrów za opracowanie: Projekt reformy terytorialnej Polski,
  • 2006 –  Nagroda Indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (książka: Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich),
  • 2010 –  Nagroda im. Generała I. Prądzyńskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w kategorii osiągnięcia naukowe za Strategię Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej,
  • 2017 – III Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągniecia naukowo-techniczne za zespołowe opracowanie planistyczne: Koncepcja Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.
  • Nagrody naukowe i nagrody za osiągniecia organizacyjne i dydatkyczne Rektora UAM

 • Stypendia, staże naukowe

  • 1991 – Stażu naukowy na Uniwersytecie w Mannheim
  • 1991-1992 Stypendium Bawarskiego Ministerstwa Nauki (roczny pobyt na Uniwersytecie Friedrich-Alexander w Erlangen-Nurnberg)
  • 2000- 2002 Stypendium Ministerstwa Nauki Niemiec: Europa Fellows (3-letni pobyt na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach).
  • 2002 – Pobyt naukowy w Strasburgu, Luksemburgu i Brukseli (Rada Europy, Eurostat, Instytut Spraw Publicznych)
  • 2018 – Pobyt naukowy na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii
  • Wykłady  i pobyty w ramach programu Erasmus na uczelniach w: Portsmouth, Catanii, Lizbonie, Joensu, Bratysławie, Usti nad Łabą, Berlinie, Kilonii, Bremie.
  • Z ramienia Rektora UAM uczestnik miedzynarodowych targów szkół wyższych w Pekinie, Madrycie, Turynie, Bredzie, Trondheim, Wiedniu, Brukseli i Krakowie oraz pobytów wizytujących programu Erasmus w Turcji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

 • Wykaz publikacji

   1. Kaczmarek T., 1990. Postawy mieszkańców wobec turystyki na przykładzie wsi letniskowej Lubasz. W: Sprawozdania PTPN za 1988 rok, nr 107. PTPN. Poznań, s.52-55.
   2. Kaczmarek T., 1990. Główne kierunki zmian w strukturze miejskiej sieci osadnicznej województwa poznańskiego w latach 1975-1986. W: Sprawozdania PTPN za 1988 rok, nr 107. PTPN. Poznań: 55-61.
   3. Kaczmarek T., 1989. Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny. W: Środowisko przyrodnicze i przestrzenna struktura społeczno-ekonomiczna miasta i gminy Międzyzdroje (red. A. Kostrzewski). UAM Poznań: 97-107.
   4. Kaczmarek T., Budner W. 1986. Wielkość, struktura i wykorzystanie bazy noclegowej w wybranych miejscowościach wokół Wolińskiego Parku Narodowego. W: Woliński Park Narodowy. Monografia Geograficzna (red. A. Kostrzewski). UAM Poznań: 61-80.
   5. Kaczmarek T., Budner W. 1986. Mikroregion funkcjonalny Międzyzdrojów i granice Wolińskiego Parku Narodowego a podział administracyjny wyspy Wolin. W: Woliński Park Narodowy. Monografia Geograficzna (red. A. Kostrzewski). UAM Poznań: 169-178.
   6. Kaczmarek T., Borowicz U., 1986. Znaczenie Wolińskiego Parku narodowego jako czynnika określającego wybór miejsca wypoczynku przez wczasowiczów. Preferowane formy penetracji Parku. W: Woliński Park Narodowy. Monografia Geograficzna (red. A. Kostrzewski). UAM Poznań: 49-53.

   1. Kaczmarek T., 2000. Ludność, Energetyka. W: Ziemia- liczby, fakty, ilustracje. (red. Stryjakiewicz). Wydawnictwo Kurpisz. Poznań.
   2. Kaczmarek T., 2000. Szanse rozwoju polskich miast w procesie integracji europejskiej. W: Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku. (red. J.J. Parysek i H. Rogacki). Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 91-106.
   3. Kaczmarek T., Stryjakiewicz T. 2000. Transborder co-operation and development in the conditions of great socio-economic disparities: the case of the polish-german border region. In: Polish economy in transition: spatial perspectives (ed. J. Parysek, T. Stryjakiewicz). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 49-72.
   4. Kaczmarek T., 2000. Polityka inwestycyjna a konkurencyjność miast zachodniej Polski. XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Uniwersytet Łódzki. Łódź: 155-160.
   5. Kaczmarek T., 2000. Functions of rural areas in Poland. In: Poland’s agrarian structure in the period of political and economic transformation. (ed. B. Głębocki). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 75-100.
   6. Kaczmarek T., Kaczmarek U. 2000. Functional structure of rural areas and regional policy in Poland . W: Planning at Turning Point. XIV Congress AESOP. Brno, s. 151.
   7. Kaczmarek T., Matykowski R., Czerny M., Lisocka-Jaegermann D. 1999. Region w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej. W: Geografia polska u progu III tysiąclecia. Tom IV. (red. B. Domański, W. Widacki). Instytut Geografii U.J. Kraków: 167-182.
   8. Kaczmarek T., 1999. Frankfurt n/O – Słubice, formy symbiozy miast przygranicznych. W: XII Konwersatorium wiedzy o mieście. Przestrzeń miejska. Jej organizacja i przemiany. (red. J. Kaczmarek). Katedra Geografii Miast i Turyzmu. Uniwersytet Łódzki. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź: 133-142.
   9. Kaczmarek T., 1999. Region administracyjny w badaniach geograficznych. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Tom IV. (red. J. Łoboda, S. Grykień). Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: 63-74.
   10. Kaczmarek T. 1998. Zapora i zbiornik Czorsztyn-Niedzica. Refleksje po “wielkiej wodzie”. Kwartalnik Geograficzny, nr 2(6)/98. Wydawnictwo M.Rożak. Gdańsk: 11-16.
   11. Kaczmarek T., 1998. Tendencje zmian w strukturze zatrudnienia średnich miast. W: Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. (red. J.J.Parysek, H. Rogacki). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 123-130.
   12. Kaczmarek T., 1998. Struktura społeczno-gospodarcza i funkcje regionalne Gorzowa Wlkp. W: Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego t.2. (red. B. Gruchman, J.J. Parysek). AE. Poznań: 391-417.
   13. Kaczmarek T., 1998. Uwarunkowania rozwoju miast województwa gorzowskiego. W: Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego t.1. (red. B. Gruchman, J.J. Parysek, F.Walk). AE. Poznań: 247-271.
   14. Kaczmarek T., 1998. Problemy rozwoju miejskiej sieci osadniczej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym. W: Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego t.1. (red. B. Gruchman, J.J. Parysek, F.Walk). AE. Poznań: 163-180.
   15. Kaczmarek T. Kaczmarek U., 1998. Restrukturyzacja rolnictwa w Polsce i w Niemczech Wschodnich. W: Przestrzenna transformacja struktury agrarnej i wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce. (red. B. Głębocki). Wydawnictwo Naukowe Bogucki. Poznań: 447-458.
   16. Kaczmarek T., 1998. Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce. W: Przestrzenna transformacja struktury agrarnej i wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce. (red. B. Głębocki). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 75-101.
   17. Kaczmarek T, Koralewski T., Matykowski R., 1998. Ludność Świata. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t.12. Wydawnictwo Kurpisz. Poznań, s. 359.
   18. Kaczmarek T, Kaczmarek U., Sołowiej D., Wrzesiński D. 1998. Ilustrowana Geografia Polski. Podsiedlik, Raniowski i Spółka. Poznań, s.120.
   19. Kaczmarek T., 1998. Zmiany struktury funkcjonalnej średnich miast w Polsce. W: Gospodarka przestrzenna miast Polski w okresie transformacji. (red. T. Markowski, T. Marszał). Biuletyn KPZK PAN z.182. Warszawa: 177-196.
   20. Kaczmarek T., Kamiński Z. 1997. Problematyka społeczno-gospodarcza w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa. W: Kartografia w ochronie środowiska i zagospodarowaniu przestrzennym (red. S. Żynda). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 299-303.
   21. Kaczmarek T., Kaczmarek U. 1997. Kierunki prywatyzacji rolnictwa w Polsce i wschodnich Niemczech. W: Procesy integracji i transformacji systemowej w Europie. (red. Z. Jabłoński, W. Maik). Przegląd Regionalny nr 2. Toruń: 145-154.
   22. Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 1997. Die Formen der Sozialen und Wirtschaftlichen aktivität im Deutsch-Polnischen Grenzgebiet. W: Die Euroregionen im Osten Deutschlands. (Hrsg. K. Eckart, H. Kowalke). Dunker & Humblot, Berlin: 29-48.
   23. Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 1997. Transborder co-operation and development in the conditions of great socio-economic disparities: the case of the polish-german border region. W: Regional Frontiers. Conference Abstract Book. Regional Studies Association-EURRN and European University Viadrina. Frankfurt (Oder). London, s.60.
   24. Kaczmarek T., 1996. Przekształcenia sfery administracji w miastach średnich Wielkopolski. W: Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji. (red. A. Jagielski). Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: 153-166.
   25. Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 1996. Współpraca przygraniczna w świetle wyników wspólnej polsko-niemieckiej praktyki studenckiej na obszarze środkowego Nadodrza. W: Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (red. Chojnicki, T. Stryjakiewicz). Biuletyn KPZK PAN z.171. Warszawa: 73-84.
   26. Kaczmarek T., 1996. Zmienność struktur terytorialno-administracyjnych na obszarze przygranicznym. W: Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (red. Chojnicki, T. Stryjakiewicz). Biuletyn KPZK PAN z.171. Warszawa: 33-41.
   27. Kaczmarek T., 1996. Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, s.176.
   28. Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 1995. Die Rolle gemeinsamer Feldpraktika von polnischen und deutschen Studenten im Bereich der Raumplanung des Grenzgebiets. In: Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion Modelfall Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder) (Hrsg. Waldemar Pfeiffer). Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań: 141-145.
   29. Kaczmarek T., Biderman E., 1995. Zachorowalność i umieralność mieszkańców Poznania w latach 1980-89. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 19: 65-81.
   30. Kaczmarek, T., Stryjakiewicz T., 1995. Postawy mieszkańców miasta i gminy Cybinka wobec współpracy przygranicznej Polski i Niemiec. Studia z geografii społeczno-ekonomicznej. Sprawozdania PTPN za lata 1991-1994. 109/2. Poznań: 21-24.
   31. Kaczmarek T., 1995. Administrative Strukturen und ihre moglichen Veranderungen in Westpolen. In: Neue grenzuberschreitende Regionen im Ostlichen Mitteleuropa Frankfurter Wirtschafts – und Sozialgeographische Schriften, Heft 67. Frankfurt am Main: 59-73.
   32. Kaczmarek T., Kaczmarek U., 1995. Badania wyobrażeń, postaw i preferencji turystów odwiedzających obszary chronione (na przykładzie Wielkopolskiego i Wolińskiego Parku Narodowego). W: Studia z Geografii Społeczno-Ekonomicznej. PTPN. Poznań: 75-79.
   33. Kaczmarek T., 1995. Wybrane problemy badań preferencji administracyjnych społeczności lokalnych. W: Studia z geografii społeczno-ekonomicznej. Sprawozdania PTPN nr 109. Poznań: 16-20.
   34. Kaczmarek T., Matykowski R. 1995. Ranga i zasięg oddziaływania ośrodków szkolnictwa ponadpodstawowego w województwach środkowo-zachodniej Polski. W: Studia z geografii społeczno-ekonomicznej. Sprawozdania PTPN nr 109. Poznań, s. 79-84.
   35. Kaczmarek T., 1995. Przesłanki i konsekwencje organizacyjno-przestrzenne rejonizacji administracji rządowej (na przykładzie Wielkopolski). W: Studia z geografii społeczno-ekonomicznej. Sprawozdania PTPN nr 109. Poznań: 12-15.
   36. Kaczmarek T., 1994. Funkcje administracyjne jako czynnik rozwoju Gniezna. W: Gniezno u progu XXI wieku.. Prace monograficzne – Wizerunki polskich miast. 1. Krajowy Instytut Badań Samorządowych. Gaudentinum. Gniezno: 91-105.
   37. Kaczmarek T., Budner W., Matykowski R., 1993. Podstawowe kryteria tworzenia powiatów. W: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Poznań, z.3: 47-60.
   38. Kaczmarek T., Matykowski R., 1993. Projekt nowej organizacji terytorialnej w Polsce. W: Dyskusja o powiatach. Tom 1. Wytyczanie kierunków reformy powiatowej. (red. R. Sowiński). Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego. Poznań: 36-49.
   39. Kaczmarek T., Klebba E., Matykowski R., Tobolska A., 1993. Warunki mieszkaniowe miejskich osiedli substandardowych Poznania i Gniezna. Kronika Miasta Poznania nr 1/2. Poznań: 294-317.
   40. Kaczmarek T., 1993. Rola i formy uczestnictwa społeczności lokalnych w procesie zmian podziału terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. z. 3. Poznań: 61-72.
   41. Kaczmarek T., 1992. Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Gniezna w aspekcie zmian funkcji administracyjnych. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica 17. Łódź: 181-198.
   42. Kaczmarek T., Kaczmarek U., 1992. Świadomość regionalna i poczucie stabilizacji terytorialnej mieszkańców gminy Wolin. W: Miasto i gmina Wolin. Środowisko przyrodnicze i struktura społeczno-ekonomiczna (red. Kostrzewski). UAM. Poznań: 177-185.
   43. Kaczmarek T., 1992. Układ powiązań przestrzennych i preferencje administracyjne mieszkańców gminy Wolin. W: Miasto i gmina Wolin. Środowisko przyrodnicze i struktura społeczno-ekonomiczna (red. Kostrzewski). UAM. Poznań: 159-170.
   44. Kaczmarek T., Kaczmarek U., Wiśniewska K. 1992. Wielkopolski Park Narodowy w świadomości turystów. W: Morena. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zeszyt 1. Wielkopolski Park Narodowy, człowiek i środowisko – wybrane problemy. (red. A. Kostrzewski). WPN. Poznań-Puszczykowo: 109-128.
   45. Kaczmarek T., Matykowski R. 1992. Projekt nowej organizacji terytorialnej kraju. Reforma administracji w Polsce 1990-1994. W: Pierwsze kroki ku regionalizacji. Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań: 9-15.
   46. Kaczmarek T., Matykowski R. 1992. Projekt nowej organizacji terytorialnej kraju. Biuletyn Urzędu Rady Ministrów. Zespół do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa. Warszawa: 43-57.
   47. Kaczmarek T., Biderman E. 1992. Zdrowotność mieszkańców Poznania w latach 1980-1989. W: Kronika Miasta Poznania 3-4. Poznań: 268-283.
   48. Kaczmarek T., 1991. Struktura i funkcje systemu przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego wyspy Wolin. W: 40 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tezy i streszczenia referatów. Gdańsk: 75-76.
   49. Kaczmarek T., 1991. Warunki funkcjonowania terenowych organów administracji państwowej na przykładzie gmin Wielkopolski. W: Sprawozdania PTPN za lata 1989-1990, nr 108. PTPN. Poznań: 42- 45.
   50. Kaczmarek T., Kaczmarek U. 1991. Problemy rozwoju turystyki w przygranicznych obszarach południowej Serbii na przykładzie gminy Surdulica. W: Sprawozdania PTPN za lata 1989-1990, nr 108. PTPN. Poznań: 46- 48.

   1. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J. J., Stachowiak K., 2010. Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-102.
   2. Aglomeracja poznańska. Profile miast i gmin aglomeracji poznańskiej. 2010. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (red). Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 1-62.
   3. Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. 2010. Kaczmarek T. (red), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-172,
   4. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2010. Metropolitan areas in Poland: Problems of development and governance. Questiones Geographicae, series B,  Human Geography and Spatial Management, Kaczmarek T. (red). 28 B: 91-103.
   5. Kaczmarek T., 2010. Zarządzanie w obszarach metropolitalnych – doświadczenia zagraniczne. W: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Domański Cz., Śmiłowska T. (red). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa: 242-257.
   6. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2010. Poznańska ścieżka integracji metropolitalnej W: Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej, Lutrzykowski R., Gawłowski R. (red). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 168-187.
   7. Kaczmarek T., 2010. Proces integracji metropolitalnej – „od dołu i od góry”. W: Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej. Lutrzykowski R., Gawłowski R. (red). Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń: 45-61.
   8. Kaczmarek T., 2010. Integracja metropolitalna – współpraca nauki z samorządem w aglomeracji poznańskiej. W: Gospodarka przestrzenna społeczeństwu. Ratajczak W, Stachowiak K., (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 63-78.
   9. Kaczmarek T., Wciórka J. (red) 10 lat europejskiego programu Erasmus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2010. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań., s. 120.
   10. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J. J., Stachowiak K., 2010. Policie and strategies in Poznań. How to enhance the city’s competitivness. ACRE report 10.8, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam: 1-74.
   11. Kaczmarek T. (red), 2010. Funktional and spatial development of cities in central Europe. 20 years of transformation. Questiones Geographicae, series B,  Human Geography and Spatial Management, 28 B.
   12. Kaczmarek T., 2010. Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 1-185.
   13. Kaczmarek T., 2009. Global leaders of retailing and their impact to regional scale. GEOSCAPE – Alternative Approaches to Middle–European Geography,  Vol. 4 (2009), 2: 150-166
   14. Kaczmarek T., 2009. Formy i struktura przestrzenna partnerstwa interkomunalnego w Europie. W: Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn pod red. K. Kiczki, Poznań: 85-103.
   15. Kaczmarek T., Kaczmarek U. 2009. Środki Unii Europejskiej wspomagające rozwój turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. W: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. III Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Z. Młynarczyk. A. Zajadacz (red.), Seria Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 3,  Wyd. Naukowe UAM, Poznań: 169-186.
   16. Kaczmarek T., 2009. Die globale Marktfürher des Einzelhandels – Wirkungsbereich und Standortstrategien. In: Internationalisierung des Einzelhandels. Unternehmungsstrategien und Anpassungsmechanismen (Hrsg. E. Kulke, K.Pätzold) L.I.S Verlag, Passau: 11-30.
   17. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2009. The development of Polish cities: between sub- and reurbanization. W: Multilayered Cities and Urban Systems, Reddy Anant G. (ed.). Hyderabad Metropolitan Development Authority & Osmania University, Hyderabad: 449-471.
   18. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Łodyga B., Marcinowicz D., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K. 2009. The attractiveness of the Poznan metropolitan region for the development of the creative knowledge sector: The view of transnational migrants. ACRE report 7.8, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam: 1-128.
   19. Kaczmarek T., Kaczmarek U. 2008. Struktura branżowa i przestrzenna usług w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych. W: Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej. Handel, Gastronomia, Turystyka (red. J. Mikołajczak). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu: 225-241.
   20. Stryjakiewicz T., Grzywińska E., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J., Stachowiak K., 2008. Poznań welcomes talents. Understanding the attractiveness of the metropolitan region for creative knowledge workers. ACRE report 5.8. Amsterdam 2008,  s. 98.
   21. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2008., Planowanie przestrzenne i zarządzanie w obszarach metropolitalnych Niemiec. W: Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 371-384.
   22. Kaczmarek T. 2008., Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, W: Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.). Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 15-37.
   23. Kaczmarek T., Mizgajski A., 2008. Wprowadzenie. W: Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.). Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 9-13.
   24. Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), 2008. Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.
   25. Kaczmarek T., Szafrański T., 2008. Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu, W: A. Rochmińska (red.), Theoretical and empirical researches on services during socio-economic changes. Space-society-economy. No. 8. Departament of space economy nad spatial Planning, University of Łódź: 95-110.
   26. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 162.
   27. Kaczmarek T., 2007. Development of retail trade in Poland: the case of city Poznań. In: Urban development, planning and governance in globalization. Sun Yat-Sen University Press. Guangzhou: 210-219.
   28. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J, Stachowiak K., 2007. Poznań faces the future. Pathways to creative and knowledge-based regions. AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam, s. 126.
   29. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2007. Metropolitan areas in Poland: towards a new scale of urban governance. Questiones Geographicae, series B,  Human Geography and Spatial Management, Parysek J.J., Toelle A. (red). 26 B: 97-105.
   30. Kaczmarek T., Stryjakiewicz T., 2006. Grenzüberschreitende Entwicklung und Kooperation im deutsch-polnischen Grenzraum aus polnischer Sicht. Grenzüberschreitende Entwicklung und Kooperation. Europa Regional, 2: 61-70.
   31. Kaczmarek T. i  inni, 2006. Księga przyrodniczo-krajoznawcza Polski. Publicat, Poznań, s.  256.
   32. Kaczmarek T., i inni, 2006. Wielka encyklopedia krajoznawcza świata. Publicat, Poznań, s. 480.
   33. Kaczmarek T. 2006. Transborder co-operation and inter territorial partnership of Polish communes and regions. Questiones Geographicae, series B, Human Geography and Spatial Management (ed. T. Stryjakiewicz), 25: 61-71.
   34. Kaczmarek T., Edin-Kroll M. (red), 2006. Polen und Deutschland. Von Nachbarschaft zu Partnerschaft. Adam Mickiewicz Universität Poznań, Georg von Vollmar Akademie München. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 130.
   35. Kaczmarek T., Kaczmarek U., 2006. Stara i nowa przestrzeń handlowa Poznania. W: Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Jażdżewska I. (red). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
   36. Kaczmarek T., 2006. Die Zusammenarbeit der polnischen Städten und Gemeinden mit Deutschland und anderen europäischen Länder. In: Polen und Deutschland – von Nachbarschaft zur Partnerschaft, Kaczmarek T., Edin-Kroll M. (hrg), Adam Mickiewicz Universität Poznań, Georg von Vollmar Akademie München, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 105-116.
   37. Kaczmarek T., 2006. Nachbar Polen – Grundinformationen über Geographie, Bevölkerung, Staatsaufbau und Wirtschaft. W: Polen und Deutschland – von Nachbarschaft zur Partnerschaft, Kaczmarek T., Edin-Kroll M. (hrg), Adam Mickiewicz Universität Poznań, Georg von Vollmar Akademie München, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 19-28.
   38. Kaczmarek T., 2005. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich. Wydawnictwo Naukowe UAM, seria Geografia nr 70, s. 390
   39. Kaczmarek T., Kaczmarek U., Mazurek M., Wrzesiński D. 2004. Ilustrowana geografia świata. Publicat S.A. Poznań.
   40. Kaczmarek T., 2004. Współpraca zagraniczna polskich miast, gmin i regionów. W: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002 (red. J.J. Parysek). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 151-163.
   41. Kaczmarek T., 2004. Transborder and international co-operation of Polish communes and regions. In: Hatarok es az Europai Unio (ed. Szonkyne Ancsin G.). A Szegedi Tudomanyegyetem Termeszettudomanyi Kar. Szeged: 425-440.
   42. Kaczmarek T., Dolata M. 2003. Zmiany podziału terytorialno-administracyjnego Niemiec Wschodnich w latach 1990-2002. Czasopismo Geograficzne, 74 (1-2): 39-57.
   43. Kaczmarek T., 2003. Kleine Integration-europäische Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden, s. 152-162. Mała integracja – europejska współpraca miast i gmin, s. 142-151. In: Grenze-Granica (red. Braypach, A. Paszek, A. Tölle). Collegium Polonicum & Logos Verlag. Słubice-Berlin.
   44. Kaczmarek T., 2003. Europäische Integration Polens auf Kommunaler und regionaler Ebene. In: Die MOE-Staaten ver dem EU-Beitritt. Chancen und Probleme aus politik – und regionalwissenschaft – Lider Sicht (Hrsg B. Neuss, P. Jurczek). Europäischer Zentrum für Föderalismus-Forschung. Occasional Paper, nr 27. Tübingen: 88-106.
   45. Kaczmarek T., Kaczmarek U., 2002. Turystyka w strukturze gospodarczej obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe nr 2. Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy: 91-100.
   46. Kaczmarek T., Parysek J.J. 2002. Nasza Europa. Podręcznik Edukacji Europejskiej. Wydawnictwo eMPi2. Poznań, s. 228.
   47. Kaczmarek T., 2001. Rewitalizacja miast w Polsce na tle doświadczeń europejskich. W: Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast (red. A. Billert). Collegium Polonicum. Słubice: 106-114.
   48. Kaczmarek T., 2001. Reforma terytorialno-administracyjna Polski – porównanie z krajami Unii Europejskiej. W: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski (red. Czyż). Biuletyn KPZK PAN, Z. 197: 131-156.

   1. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2019. The Housing Market in Poland in the Liberalized Spatial Planning System: the National Context and Metropolitan Dimension of the Poznań Agglomeration. In: Housing and housing politics in European metropolises. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
   2. Bąkowska-Waldmann E., Kaczmarek T., 2019. The Use of Geo-questionnaire in Spatial Planning – Experience from Poland. International Journal of E-Planning Research, Volume 8, Issue 2.
   3. Kaczmarek T., 2019. Obszary metropolitalne, przesłanki i formy integracji zarządzania. Przegląd Planisty, nr 3: 4-6.
   4. Jankowski P., Czepkiewicz M., Zwoliński Z., Kaczmarek T., et. al., 2019 Geoweb Methods for Public Participation in Urban Planning: Selected Cases from Poland: Geoweb Methods for Public Participation in Urban Planning: Selected Cases from Poland. In: Advanced Computing and Systems for Security. Volume Eight.
   5. Kaczmarek T., Karczewicz M., 2018. Organizacja przestrzenna handlu detalicznego w aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalan, 43.
   6. Kaczmarek T., Karczewicz M., 2018. Powiat Poznański Strategia Rozwoju. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań.
   7. Jankowski P., Kaczmarek T., Zwoliński Zb., Bąkowska-Waldmann E., Brudka C., Czepkiewicz M., Mikuła Ł., Młodkowski M., 2018. Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w artycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 32: 7–81.
   8. Kaczmarek T., 2018. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – zagraniczne doświadczenia i ich polskie implikacje. Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej (red. P. Churski). Studia KPZK PAN, tom 183: 273-286.
   9. Kaczmarek T., 2018. Soft planning for soft spaces. Concept of Poznań metropolitan area development – A case study. Miscellanea GeoGraphica. Regional Studies on Development Vol. 22, No. 4.
   10. Kaczmarek T., Jankowski P., Zwoliński Z., Mikuła L. Młodkowski M., Bąkowska E. 2017. Narzędzia internetowe w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym. Istota, obszary zastosowań i wdrażanie. Wydawnictwo Naukowe UAM.
   11. Kaczmarek T., 2017. Koncepcja governance w zarządzaniu terytorialnym. Wybrane aspekty [W:] Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju, (A. Lutrzykowski red), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku: 27-44.
   12. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2017. Metropolitan integration in Poland: the case of Poznań Metropolis, International Planning Studies 22(1): 30-43
   13. Kaczmarek T., 2017.  Implementacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Przykład Metropoliii Poznań, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 40: 9–24.
   14. Bąkowska E., Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2017. Wykorzystanie geoankiety jako narzędzia konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego w aglomeracji poznańskiej, Roczniki Geomatyki, Zeszyt 2(77): 147-158
   15. Kaczmarek T., Kociuba D., 2017. Models of Governance in the Urban Functional areas. Policy Lessons from the implementation of integrated territorial investments in Poland. Quaestiones Geographicae, 36(4): 47-64.
   16. Kaczmarek T., 2017. Nieformalne planowanie przestrzenne – przesłanki, cele, instrumenty. Przykład planowania obszaru metropolitalnego Poznania [W:] Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze. Wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji (Churski P. red.). Biuletyn KPZK PAN, z. 266: 73-92
   17. Kaczmarek T., 2016. Administrative division of Poland – 25 years of experience during the systemic transformation. Echogeo 35/2016.
   18. Czepkiewicz M., Brudka C., Jankowski P., Kaczmarek T., Zwoliński Z., Mikuła Ł., Bąkowska E., Młodkowski M., Wócjcicki M., 2016.  Public Participation GIS for Sustainable urban mobility planning: methods, applications andchallenges, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35: 9–36
   19. Bąkowska E., Kaczmarek T., Jankowski P., Zwoliński Z., Mikuła Ł., Czepkiewicz M., Brudka C., 2016. Geo-questionnaire in urban planning – preliminary results of the experimental application in Poland, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 35: 37-54.
   20. Kaczmarek T., 2016. Handel wielkopowierzchniowy w zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym obszaru metropolitalnego [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia (Mikuła Ł. red). Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 27. Centrum Badań Metropolitalnych. Poznań.: 131-144.
   21. Kaczmarek T., 2016. Gminny podział administracyjny w świetle 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 2016. Przegląd Politologiczny 1/2016: 63-80
   22. Bąkowska E., Kaczmarek T., Walaszek M., 2016. Lokalne prognozy demograficzne jako podstawa planowania sieci szkolnej – przykład gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica w aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36/2016.
   23. Kaczmarek T., 2016. Zasady wdrażania KKRPMP w życie. [W:] Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (Kaczmarek T, Mikuła Ł. red),. Centrum Badań Metropolitalnych. Poznań. : 222-241
   24. Kaczmarek T., 2016. Handel wielkopowierzchniowy.  [W:] Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (Kaczmarek T, Mikuła Ł. red),. Centrum Badań Metropolitalnych. Poznań: 194-200,
   25. Kaczmarek T., 2016. Ludność i sieć osadnicza [W:] Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (Kaczmarek T, Mikuła Ł. red),. Centrum Badań Metropolitalnych. Poznań: 34-48.
   26. Kaczmarek T., 2016. Metropolia Poznań w świetle dokumentów strategicznych i planistycznych. [W:] Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (Kaczmarek T, Mikuła Ł. red),. Centrum Badań Metropolitalnych. Poznań: 16-26,
   27. Bul R., Kaczmarek T., 2016. Potencjał metropolii Poznań i jej relacje przestrzenne z otoczeniem regionalnym,  Rozwój regionalny i polityka regionalna. 36/2016.
   28. Kaczmarek T., Wójcicki M. 2016. Participation in public consultations on spatial planning documents. The case of Poznań City. Quaestiones Geographicae, 35(2): 71-82.
   29. Kaczmarek T., 2015. Preconditions and Potential. Collaboration between local governments in metropolitan areas – determinants, current situation and perspectives for the future. [W:] Towards Urban-Rural Partnerships in Poland. Dej M., Janas K.. Wolski O. (red). Instytut Rozwoju Miast. Kraków: 41-56.
   30. Kaczmarek T., 2015. Uwarunkowania, stan i perspektywy współpracy samorządowej w obszarach Metropolitalnych. [W:] Współpraca miejsko-wiejska w Polsce Uwarunkowania i potencjał,  Dej M., Janas K.. Wolski O. Instytut Rozwoju Miast. Kraków: 57-72.
   31. Kaczmarek T., Ryder A., 2015. Top-Down and Bottom-Up Metropolitan Integration in Poland [W:] Governance in Transition, Buček J., Ryder A. (ed). Springer Science+Business Media B.V. Dordrecht: 19-40.
   32. Kaczmarek T., Wójcicki M. 2015. Uspołecznienie procesu planowania przestrzennego na przykładzie miasta Poznania. Ruch Prawniczy i Socjologiczny LXXVII, z. 1., 219-236.
   33. Kaczmarek T., 2015. Functional Urban Areas as the Focus of Development Policy in Poland. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 29. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej: 9-20.
   34. Kaczmarek T. Tworzenie i realizacja strategii rozowju Matropolia Poznań 2020. 2015. Wybrane Aspekty Kształtowania Obszarów Metropolitalnych (re. P. Lorens, S. Ledwoń). Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 259: 57-79.
   35. Kaczmarek T., 2014. Krajowa polityka miejska i jej implementacja na poziomie regionu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 24: 25-46.
   36. Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, (red.) Kaczmarek T., Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 26, 2014, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 95-102.
   37. Kaczmarek T., 2014. Ekspansja przestrzenna miast wyzwaniem dla zintegrowanego zarządzania, [W:] Kształtowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej (red.) M. Madurowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
   38. Kaczmarek T., Bul R., Kaczmarek U., Mikuła Ł., Walaszek M., 2014. Wielokryterialna delimitacja obszaru metropolitalnego Poznania, [W:] Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, (red.) Kaczmarek T., Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
   39. Kaczmarek T., 2014. Zasięg poznańskiego obszaru metropolitalnego w opracowaniach krajowych i regionalnych. [W:] Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego(red.) Kaczmarek T, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21-34.
   40. Kaczmarek T., 2014, Obszar metropolitalny jako przedmiot badania i narzędzie działania [W:] Delimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (red.) Kaczmarek T, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7-13.
   41. Kaczmarek T., 2014. Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce, [W:] Space – Society – Economy, No 13, Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi (red.) E. Klima Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014: 247-269.
   42. Kaczmarek T., Mizgajski A., Walaszek M., 2014. Determinants of the quality of life in the communes of the Poznań agglomeration: A quantitative approach. Quaestiones Geographicae.
   43. Kaczmarek T., Bul R., 2014 – Statystyka obszarów metropolitalnych – stan i potrzeby, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 255: 118-143.
   44. Kaczmarek T., 2013. Wieder erstarkte Städte. Strategien, Rahmenbedingungen und Ansätze der Regenerierung in europäischen Groß- und Mittelstädten.  Fallstudienbericht Polen. Werkstatt: Praxis Heft 82, Hrsg.: BMVBS, Berlin: 30-42.
   45. Kaczmarek T., Walaszek M., 2012. Posener Agglomeration – demographischer Uberblick, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 2-16.
   46. Kaczmarek T., 2012.  Development and spatial structure of retail trade in Poland. [In] Contemporary Issues In Polish Geography (ed. P. Churski). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 157-178.
   47. Kaczmarek T., 2012. Trendy i wyzwania rozwojowe,  [W:] Studium uwarunkowań  rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: 20-22.
   48. Kaczmarek T., Mikuła Ł, 2012 – Budownictwo mieszkaniowe w powiecie poznańskim w latach 2000-2011. [W:] Kronika Powiatu Poznańskiego, Nr 3-2012. Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Poznań:  6-22.
   49. Kaczmarek T., 2012. Poznań w krajowych i zagranicznych rankingach miast, [W:]  Zeszyt Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej nr 22 – Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 22-33.
   50. Kaczmarek T., 2012. Konkurencyjność miast jako problem badawczy i praktyczny, [W:]  Zeszyt Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej nr 22- Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:  7-21.
   51. Kaczmarek B. , Łodyga B. 2012. Sytuacja demograficzna Poznania na tle krajowych i europejskich metropolii. [W:] Gołata E. (red.) Migracje Mieszkańców dużych miast., Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, z. 245: 153-170.
   52. Kaczmarek T., Mikuła Ł., Nowak J., Wójcicki M. 2011.  Założenia i proces budowy strategii aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 18. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-103.
   53. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2011. Urban-Suburban Relations In Polish Metropolitan Areas. Between Conflict And Cooperation. [W:] Contested Regions: Territorial Politics and Policy, Beauclair A., Mitchell E. (red.), Regional Studies Association, Seaford: 60-63.
   54. Kaczmarek T., 2011. Proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej. [W:] Strategiczne Zarządzanie Miastem. Kożuch B., Kochalski C. (red.). Monografie i Studia Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 7/2011. Instytut Spraw Publicznych, Kraków: 81-94.
   55. Kaczmarek T., 2011. Handel detaliczny w rozwoju przestrzennym i funkcjonalnym miast w Polsce. [W:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI w. Wdowicka M., Mierzejewska L. (red.). Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 15. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 67-83.
   56. Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2011 Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, z. 9 , Poznań. s. 128.
   57. Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J. J., Stachowiak K., 2010. Policie and strategies in Poznań. How to enhance the city’s competitivness. ACRE report 10.8, AMIDSt, University of Amsterdam, Amsterdam: 1-74.
   58. Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej (Strategia Rozwoju Metropolii Poznań), 2011. Kaczmarek T. , Nowak J., Mikuła Ł. (red.) Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Poznań, s. 108