PL | EN

 

 

 

dr Robert Perdał

 

Kontakt

Pokój 133
tel. 61 829 61 60
r.perdal@amu.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Perdat

 

Wykształcenie

 • doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – 2014 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski, Temat pracy:Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce (recenzenci: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek)
 • magister gospodarki przestrzennej – 2007 r., Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, promotor: prof. dr hab. Teresa Czyż, Temat pracy:Poziom rozwoju elektronicznej administracji w gminach województwa wielkopolskiego (recenzent prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki)

Pełnione funkcje

 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Członek i juror Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Poznaniu przy Polskim Towarzystwie Geograficznym
 • Członek European Regional Science Association
 • Członek Regional Science Association International
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Zastępca Redaktora Studia Regionalia KPZK PAN / ERSA PL [tomy wydawane przez European Regional Science Association (ERSA) Sekcja Polska]
 • Członek Zespołu ds. przygotowania projektu Strategii Rozwoju Instytutu
 • Członek Zespołu ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Instytutu
 • Kierownik projektu POWER: Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju, Numer projektu: POWR.03.01.00-00-N055/16-00 (w latach 2017-2018)
 • Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej (wybory w kadencji 2016-2020)
 • o. Przewodniczącego Instytutowej Komisji Wyborczej (wybory w kadencji 2012-2016)
 • Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (w kadencji 2012-2013, 2013-2014)
 • Arbiter w Uczelnianym Sądzie Koleżeńskim I instancji (w kadencji 2010-2012)
 • Członek Rady Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (w kadencji 2010-2012)
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. serwisu internetowego WNGiG (2010)
 • Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (w kadencji 2008-2010)

Zainteresowania naukowe

 • problematyka rozwoju regionalnego w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej, teorii regulacji, koncepcji odporności (w tym ekonomika regionalna)
 • problematyka rozwoju lokalnego (w tym ekonomika miejska)
 • proces kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 • usługi elektroniczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • geografia komunikacji i dostępność przestrzenna
 • rynek pracy i mobilność siły roboczej
 • spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna oraz konkurencyjność regionu Wielkopolskiego
 • wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych i narzędzi GIS w badaniach przestrzenno-ekonomicznych

Publikacje i działalność konferencyjna

Perdał Robert