PL | EN
 

 

prof. dr hab. Teresa Czyż

 

Kontakt

Pokój 138
tel. 61 829 61 57
tczyz@amu.edu.pl

 

 

Wykształcenie

 • magister geografii – 1960 r.
 • doktor nauk geograficznych – 1970 r.
 • doktor habilitowany nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej – 1976 r.
 • tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych – 1988 r.
 • stanowisko profesora zwyczajnego – 1993 r.

[/column]

Pełnione funkcje

 • zastępca dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego (1987-1991)
 • kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej (1981-1987)
 • kierownik Zakładu Metod Analizy Przestrzennej (1987-1996)
 • kierownik Zakładu Analizy Regionalnej (1996-2008)
 • członek senatu UAM – kadencje (2002-2005, 2005-2008)
 • członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1987-2011)
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (od 1987), wiceprzewodnicząca tego Komitetu (1999-2011) i członek Prezydium (1999-2014)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (1996-2014)
 • członek sekcji specjalistycznej nauk geograficznych i oceanologii Komitetu Badań Naukowych (w ramach 10 konkursów w latach 1991-2003)
 • sekretarz Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną (1991-1994)
 • członek Regional Studies Association, Sekcja Polska
 • członek Komisji Geograficzno-Geologicznej (od 1971) i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1981)

Zainteresowania naukowe

 • zastosowanie metod i modeli matematycznych w geografii społeczno-ekonomicznej (taksonomia numeryczna, analiza czynnikowa, analiza głównych składowych wyższego rzędu, modele regresji, trend powierzchniowy, łańcuchy Markowa, metoda sympleksów Q, model potencjału, entropia, analiza konwergencji),
 • teoria regionu społeczno-ekonomicznego i metody regionalizacji geograficznej,
 • studia z zakresu analizy struktury przestrzennej i regionalnej,
 • charakter i rola regionu społeczno-ekonomicznego we współczesnej organizacji przestrzennej Polski i Europy,
 • czynniki rozwoju regionalnego,
 • wzorce metodologiczne w analizie głównych wymiarów i zmienności struktur regionalnych,
 • model wzrostu spolaryzowanego i koncepcja rdzeń-peryferie w rozwoju regionalnym Polski,
 • struktura regionalna Polski i podziały administracyjne,
 • zmiany w zróżnicowaniu regionalnym Polski i proces konwergencji,
 • aspekty regionalne zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych wywołanych przez transformację systemową w Polsce i globalizację (bezrobocie, poziom życia, struktura przestrzenna, gospodarka oparta na wiedzy, proces metropolizacji, konkurencyjność),

Wykaz najważniejszych publikacji naukowych

  • Czyż T., 1968. The application of multifactor analysis in economic regionalization. Geographia Polonica, 15: 115–133.
  • Czyż T., 1971. Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. Prace Geograficzne, IG PAN, 92, Wrocław, ss. 114.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1972. Analiza typu rozkładu przestrzennego miast. Przegląd Geograficzny, 44, 3: 463-477.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1972. Zmiany struktury regionalnej Polski w świetle przepływów towarowych w latach 1958 – 1966. Studia KPZK PAN, 40, Warszawa, ss.160.
  • Czyż T., 1973. Zastosowanie metod i modeli matematycznych w geografii. Przegląd Geograficzny, 45: 29-49.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1973. Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej. PWN, Warszawa, ss. 104.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1976. Some problems in the application of factor analysis in geography. Geographical Analysis. An International Journal of Theoretical Geography, 6: 41-53.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1976. The three-way factor analysis of spatio-temporal change of Poland’s socio-economic structure. Quaestiones Geographicae, 3: 5-12.
  • Czyż T., 1977. Analiza trendu powierzchniowego w badaniach geograficznych. W: Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, Warszawa: 46-92.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1978. Analiza zmienności zróżnicowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski. W: Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J., Ratajczak W., Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PAN, Seria Geografia, 2, Poznań: 21-49.
  • Czyż T., 1978. Metody generalizacji układów przestrzennych. PAN, Seria Geografia, 1, Poznań,  90.
  • Czyż T., 1981. Administrative division and regional structure of Poland. Questiones Geographicae, 7: 5-20.
  • Czyż T., 1985. Zastosowanie modelu potencjału do badania zróżnicowania regionalnego Polski w kategoriach stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego. Czasopismo Geograficzne, 56, 1: 17-29.
  • Czyż T. (red.), 1986. Metody badania struktury regionalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia, 32, Poznań, ss. 117.
  • Czyż T., Kotkowski B., 1987. Zastosowanie analizy Q do badania struktury systemu regionalnego. Przegląd Geograficzny, 59, 3: 219-258.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1987. Economic growth and the standard of living of Poland’s population: a regional approach. Geoforum, 18, 2:  203-212.
  • Czyż T. (red.), 1988. Problemy metodologiczne analizy przestrzennej w geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia, 38, Poznań, ss. 156.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1991 (red.). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn KPZK PAN, 153, Warszawa, ss. 170.
  • Czyż T., Chojnicki Z. (red.) 1992. Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Geografia, 55, Poznań, ss. 215.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1992. The regional structure of the standard of living in Poland. Geographia Polonica, 59, 95-110.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1992. Region – regionalizacja – regionalizm. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54(2), 1-18.
  • Czyż T., 1995. Regional disparities and socio-economic transformation in Poland. W: Toshio Nohara, Nobuo Akasaka (ed.), The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland., Chukyo University, Nagoya, Japan, 1-28.
  • Czyż T., 1995. Privatization of the economy in Poland: some aspects of changes in towns of the Poznan region. W: M.Tykkyläinen (ed.), Local and regional development during the 1990s transition in Eastern Europe, Avebury, Aldershot, 65-77.
  • Czyż T., 1995. Regional unemployment differences in Poland. W: L.Lundqvist, L.O.Persson (ed.), Baltic regions and Baltic links, NordREFO, Stockholm: 51-64.
  • Czyż T., 1995. Application of the population model in the structural regionalisation of Poland. Geographia Polonica, 66: 13-31.
  • Czyż T., 1996. Towards a market economy in Poland – remarkable regional disparity. W: Koji Kobayashi (ed.), Germany and East Europe in transition, Ninomiya – Shoten Publishing, Japan, 161-175, (w języku japońskim)
  • Czyż T., (red.) 1996. Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 140.
  • Czyż T., 1997. Regional changes: a challenge to Poland’s regional policy today. Proceedings of the Athens International Conference Urban Regional Environmental Planning and Informatics to Planning in a Era of Transition Athens, National Technical University, Athens: 7-31.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 107.
  • Czyż T., 1999. Die neue territoriale Verwaltungsreform und die räumliche Struktur in Polen. Europa Regional, 01, 33-42.
  • Czyż T., Chojnicki Z., Parysek J.J., 1999. Transformation and dilemmas of the Polish economy. W: F.W.Carter, W.Maik (ed.),Shock – shiift in an enlarged Europe, The geography of socio-economic change in East-Central Europe after 1989, Ashgate, Adershot: 7-26.
  • Czyż T., 2000. Zróżnicowanie wymiaru ludnościowo-urbanizacyjnego nowych województw. Przegląd Geograficzny, 77, 4: 447-465.
  • Czyż T., Churski P., Hauke J., 2000. Unemployment dynamics in the process of system transformation in Poland. Geographia Polonica, 73, 1: 25-46.
  • Czyż T. (red.), 2001. Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski. Biuletyn KPZK PAN, 197, Warszawa, ss. 158.
  • Czyż T., 2002. Application of the potential model to the analysis of regional differences in Poland. Geographia Polonica, 75, 1, 13-24.
  • Czyż T., 2004. Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja. W: Z.Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 81-93.
  • Czyż T., Rogacki H., (red.) 2005. Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn KPZK PAN, 219, Warszawa, ss.220.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss.158.
  • Czyż T., 2007. Regional inequalities in Poland. In: Kobayashi K., Kureha M. (eds.) EU Enlargment and New Europe, Hara Shobo, Japan, s. 101-114 (w języku japońskim).
  • Czyż T., Stryjakiewicz T., (red.), 2008. O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn KPZK PAN, 237, Warszawa, ss. 240.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 2008. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionalnego. Biuletyn KPZK PAN, 237, Warszawa: 146-158.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 2008. Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce. Studia KPZK PAN, 120, Warszawa: 74-95.
  • Czyż T., (red.) 2009. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, Poznań, 9, ss. 133.
  • Czyż T., 2009. Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce. Przegląd Geograficzny, 81(4), s. 445-459.
  • Czyż T., Hauke J., 2011. Evolution of regional disparities in Poland. Quaestiones Geographicae, 30, 2: 35-48.
  • Czyż T. 2011. Przemiany struktury przestrzenno-ekonomicznej Polski w latach 1998-2008. Biuletyn KPZK PAN, 248: 45-58, 199-202.
  • Czyż T., 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84,2: 219-236.
  • Czyż T., 2014. Contemporary determinants of the development of socio-economic regions. Quaestiones Geographicae, 33,2: 51-61.
  • Czyż T., Hauke J., 2014. Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie struktury systemu regionalnego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25: 29-45.
  • Czyż T., Hauke J., 2015. Entropy in regional analysis. Quaestiones Geographicae, 34,4: 69-78.
  • Czyż T., Perdał R., 2016. Region wielkopolski na ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2000-2014, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 9-26.
  • Czyż T., 2017. Methodological problems in the design of indicators in social sciences with the focus on socio-economic geography, Studia Regionalia, 50: 49-61.
  • Czyż T., Chojnicki Z., 2019. Rola poznańskiego ośrodka geograficznego w implementacji metod i modeli matematycznych w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 45: 9-21.

Aktywność konferencyjna

Aktywny udział w ponad 50 konferencjach międzynarodowych, w tym seminariach i kongresach Międzynarodowej Unii Geograficznej (Montreal, Praga, Lizbona, Berno, Durban, Brisbane), Konferencjach Regional Science Association (Kraków, Kilonia, Joensuu) oraz kilkudziesięciu krajowych konferencjach naukowych.

Wykłady na uniwersytetach: Pennsylvania University, Clark University (USA), Uniwersytet w Monachium (Niemcy), Goteborg University (Szwecja), Tartu University (Estonia), Chukyo University, Kanazawa University, Gifu University (Japonia)

Projekty badawcze

Uczestnictwo w realizacji Problemu Węzłowego 11.2.1 „Zmiany zróżnicowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej Kraju” w latach 1973-1975.

Udział w Centralnym Programie Badań Podstawowych 03.12 w latach 1986-1990.

Kierownik i wykonawca własnych projektów badawczych:

 • Nr 6 P20202005 „Podstawy regionalizacji geograficznej” finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1993-1996.
 • Nr 2 PO4E00528 „Rola gospodarki opartej na wiedzy w kształtowaniu struktury regionalnej Polski” finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2005-2006

Aktywność dydaktyczna

W latach 1963-2008: Wykłady kursowe: statystyka, metody analizy przestrzennej, teoria regionu geograficznego i metody regionalizacji, wstęp do geografii społeczno-ekonomicznej, Seminaria magisterskie dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej UAM.

Od 2008 r.: wykłady: Metody regionalizacji geograficznej, Metody analizy przestrzennej w skali lokalnej i regionalne, −Konwersatorium, seminarium na kierunkach: geografia, gospodarka przestrzenna UAM,

Członek Komisji Kwalifikacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (1995, 2002, 2005, 2006, 2011, 2012),

Promotor 245 prac magisterskich i 6 prac doktorskich, recenzent w 15 przewodach doktorskich i 7 przewodach habilitacyjnych, autor 7 opinii w procedurach ubiegania się o tytuł profesorski,

Wykładowca na Studium Doktoranckim w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie w latach 1970-1972,

Członek Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Geografii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1979-1982.

Pozostałe osiągnięcia naukowe

Staże zagraniczne:
− staż naukowy na uniwersytetach amerykańskich (1972) Northwestern, Ohio State, Clark w ramach stypendium IREX (International Research and Exchanges Board),
− staże krótkoterminowe: Reading University (Wielka Brytania) i Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa,

Nagrody za osiągnięcia naukowe:
− nagrody indywidualne Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1972, 1979),
− nagrody zespołowe Sekretarza Naukowego PAN (1980) i Ministra Edukacji Narodowej (1998),

Odznaczenia:
− Złoty Krzyż Zasługi,
− Medal Komisji Edukacji Narodowej,
− Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnanensis (2018).