PL | EN

Dyrektor Instytutu

» prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

» prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. administracyjno-ekonomicznych

» prof. UAM dr hab. Jan Hauke