PL | EN

PROFIL ABSOLWENTA

PROFIL ABSOLWENTA STUDIÓW I STOPNIA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć działalność zawodową (również własną działalność gospodarczą) w kraju i za granicą w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego oraz urbanistyki (w Polsce ma możliwość wykonywania zawodu urbanisty). Ponadto może brać udział w przygotowywaniu opracowań strategicznych i przyrodniczych związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz brać udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak geografia, ekonomia, socjologia oraz architektura.

Dodatkowo absolwenci studiów inżynierskich posiadają podstawową wiedzę w zakresie budownictwa, infrastruktury technicznej oraz umiejętności wykorzystania podstawowych instrumentów informatycznych w działalności inżynierskiej. Absolwenci studiów mogą podejmować zatrudnienie w:

  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej (np. urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich),
  • firmach przygotowujących opracowania planistyczne (np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
  • firmach zajmujących się planowaniem strategicznym (np. strategie rozwoju lokalnego).

 

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna gotowi są do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, doskonalenia umiejętności i kompetencji społecznych, co jest niezwykle istotne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Są oni przygotowani do podjęcia aktywności zawodowej lub kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych. Ponadto mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym np. działać w gminnych komisjach architektoniczno-urbanistycznych, komitetach rewitalizacji, czy stowarzyszeniach zajmujących się ładem przestrzennym oraz rozwojem zrównoważonym.

 

PROFIL ABSOLWENTA STUDIÓW II STOPNIA

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę z takich dziedzin jak geografia, ekonomia, socjologia oraz architektura. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na działalność w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki oraz na przygotowywanie opracowań strategicznych i przyrodniczych związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym. W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować działalność w zakresie przygotowywania, realizacji i monitoringu programów rozwoju regionalnego i pozyskiwania środków z UE (rozwój regionalny), zarządzania jednostkami terytorialnymi w różnych skalach przestrzennych (zarządzanie przestrzenne), przygotowania opracowań planistycznych w różnych skalach przestrzennych z uwzględnieniem wzorców międzynarodowych (planowanie przestrzenne), przygotowania, realizacji i monitoringu programów rewitalizacji miast i obszarów zdegradowanych (rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych) oraz prowadzenia działań związanych z ochroną dób kultury z wykorzystaniem wzorów międzynarodowych (ochrona europejskich dóbr kultury). Absolwenci studiów mogą podejmować zatrudnienie w:

  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej (np. urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich),
  • firmach przygotowujących opracowania planistyczne (np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego),
  • firmach zajmujących się programowaniem, realizacją i monitoringiem polityki regionalnej oraz wykorzystaniem instrumentów finansowych polityki spójności UE,
  • firmach zajmujących się planowaniem strategicznym i zarządzeniem terytorialnym (np. strategie rozwoju lokalnego, strategie miejskich obszarów funkcjonalnych, programy rewitalizacji),
  • biurach badania opinii społecznych,
  • agencjach nieruchomości.

 

Absolwenci studiów mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Ogólna wiedza i specjalistyczne przygotowanie w ramach wybranej specjalności pozwala absolwentom samodzielnie formułować pytania badawcze, dokonywać wyboru metod badawczych i realizować postępowanie badawcze, którego rezultatem mogą być opracowania naukowe i popularnonaukowe. Najlepsi absolwenci gotowi są do podjęcia studiów III stopnia. Wiedza, umiejętności opisu, analizy i prognozowania występujących procesów społeczno-gospodarczych i przestrzennych oraz nabyte kompetencje społeczne pozwalają absolwentom studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym.


>> ULOTKA INFORMACYJNA NT. KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA <<