PL | EN

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (IGSEiGP) powstał w 1984 r. Jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Instytut zatrudnia blisko 66 pracowników, w tym 17 profesorów oraz doktorów habilitowanych i 29 doktorów różnych specjalności. Pod opieką pracowników Instytutu badania naukowe prowadzi 18 doktorantów. Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m.in. w Amsterdamie, Barnaule, Berlinie, Bratysławie, Dortmundzie, Irkucku, Moskwie, Kilonii, Lipsku, Tbilisi, Erkner i Wilnie).

IGSEiGP bierze udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Wykaz aktualnie realizowanych oraz już zrealizowanych projektów znajduje się w dziale BADANIA

 

Tematy badawcze realizowane w IGSEiGP:

 1. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowej
 2. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie – struktura przestrzenna, funkcje, restrukturyzacja, zarządzanie i rewitalizacja
 3. Współczesne uwarunkowania, mechanizmy i tendencje rozwoju miast i regionów
 4. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim
 5. Analiza fraktalna złożonych przestrzennych systemów dynamicznych
 6. Struktura czasowo-przestrzenna wybranych gatunków roślin uprawnych w Polsce
 7. Czynniki rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych w kształtowaniu poziomu spójności regionów mniej rozwiniętych
 8. Rozwój  i planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego w różnych skalach przestrzennych: aspekty teoretyczne, metodologiczne, empiryczne i praktyczne
 9. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa i obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim
 10. Przestrzenna organizacja gospodarki oraz jej uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczne i społeczne
 11. Modelowanie społeczno-ekonomicznych procesów przestrzennych w różnych skalach

 

Pracownicy naukowi i studenci uczestniczą również w programie międzynarodowej wymiany ERASMUS+.

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria licencjackie i inżynierskie oraz magisterskie dla studentów gospodarki przestrzennej, zintegrowanego planowania rozwoju, geografii, turystyki i rekreacji, kształtowania i ochrony środowiska, geoinformacji, gospodarki zasobami wodnymi i mineralnymi.

W ramach kierunku gospodarka przestrzenna Instytut prowadzi również studia magisterskie na specjalnościach:

 • planowanie przestrzenne,

 • rozwój i rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych,

 • rozwój regionalny,

 • zarządzanie przestrzenne,

 • ochrona europejskich dóbr kultury (realizowana wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Od roku 2013 Instytut oferuje również kształcenie na studiach podyplomowych „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” – projekt finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od 2018 roku w ofercie dydaktycznej Instytutu oferowany jest unikalny w Polsce kierunek studiów inżynierskich „Zintegrowane Planowanie Rozwoju”, którego program i pilotaż powstał i realizowany jest dzięki wsparciu środków EFS w ramach programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Ponadto Instytut jest członkiem:

 • Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planistycznych AESOP (Association of European Schools of Planning),
 • Regional Studies Association,
 • Sieci Instytutów Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej i Wschodniej (spa-ce.net).

 


IGSEiGP włącza się w realizację trzeciej misji UAM

Społeczna odpowiedzialność nauki jest aktualnie jednym z mocniej akcentowanych obszarów funkcjonowania uczelni nie tylko na poziomie kraju, ale i w świecie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu traktuje ten obszar aktywności uczelni, jako jeden z ważniejszych celów po prowadzeniu badań i kształceniu, stąd często nazywany jest tzw. trzecią misją uczelni. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej aktywnie bierze udział w tym zakresie prowadząc odpowiedzialne badania i programy kształcenia wychodzące naprzeciw współczesnym wzywaniom i oczekiwaniom różnych interesariuszy, wpływając na różne aspekty życia miasta, regionu i jego mieszkańców.

PREZENTACJA >>


Sekretariat Instytutu

mgr inż. Katarzyna Zapotoczna

 

Pracownicy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

BF1A1304