PL | EN

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (IGSEiGP) powstał w 1984 r. Jest jednostką organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Instytut zatrudnia 91 pracowników, w tym 13 profesorów i 37 doktorów różnych specjalności. Pod opieką pracowników Instytutu badania naukowe prowadzi 25 doktorantów. Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m.in. w Amsterdamie, Barnaule, Berlinie, Bratysławie, Dortmundzie, Irkucku, Moskwie, Kilonii, Lipsku, Tbilisi, Erkner i Wilnie).

IGSEiGP bierze udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Wykaz aktualnie realizowanych oraz już zrealizowanych projektów znajduje się w dziale BADANIA

 

Tematy badawcze realizowane w IGSEiGP:

 1. Zmiany struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie w warunkach globalizacji i integracji międzynarodowe
 2. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie – struktura przestrzenna, funkcje, restrukturyzacja, zarządzanie i rewitalizacja
 3. Współczesne uwarunkowania, mechanizmy i tendencje rozwoju miast i regionów
 4. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim
 5. Analiza fraktalna złożonych przestrzennych systemów dynamicznych
 6. Struktura czasowo-przestrzenna wybranych gatunków roślin uprawnych w Polsce
 7. Czynniki rozprzestrzeniania się procesów rozwojowych w kształtowaniu poziomu spójności regionów mniej rozwiniętych
 8. Rozwój  i planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego w różnych skalach przestrzennych: aspekty teoretyczne, metodologiczne, empiryczne i praktyczne
 9. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa i obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim
 10. Przestrzenna organizacja gospodarki oraz jej uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczne i społeczne
 11. Modelowanie społeczno-ekonomicznych procesów przestrzennych w różnych skalach

 

Pracownicy naukowi i studenci uczestniczą również w programie międzynarodowej wymiany ERASMUS.

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria licencjackie oraz magisterskie dla studentów gospodarki przestrzennej, geografii, turystyki i rekreacji, kształtowania i ochrony środowiska, geoinformacji, gospodarki zasobami wodnymi i mineralnymi.

W ramach kierunku gospodarka przestrzenna Instytut prowadzi również studia magisterskie na specjalnościach:

 • planowanie przestrzenne,

 • rozwój i rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych,

 • rozwój regionalny,

 • zarządzanie przestrzenne,

 • ochrona europejskich dóbr kultury (realizowana wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Od roku 2013 Instytut realizuje również kształcenie na studiach podyplomowych „Przemysły kultury w polityce rozwoju miast i regionów” – projekt finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto Instytut jest członkiem:

 • Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planistycznych AESOP (Association of European Schools of Planning),
 • Regional Studies Association,
 • Sieci Instytutów Badań Przestrzennych i Planowania w Europie Środkowej i Wschodniej (spa-ce.net),

 

Sekretariat Instytutu

mgr inż. Katarzyna Zapotoczna

 

Pracownicy Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

BF1A1304