PL | EN
książkaSlide thumbnail
książkiSlide thumbnail
mysliSlide thumbnail

TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ INSTYTUTU:

 1. Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej
 2. Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne
 3. Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej
 4. Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej
 6. Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny
 7. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne
 8. Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej
 9. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie
 10. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa i obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim

 

Szczególne miejsce w naszej działalności naukowej zajmują badania nad procesami rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski i ich uwarunkowaniami.


 

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN ORAZ NCBiR

 • Społecznie zrównoważona polityka transportowa i jej implikacje dla dużych miast Polski

  2018-2020, NCN, Nr 2017/27/B/HS4/00099, kierownik: dr Adam Radzimski

   

  Teoretyczne podstawy związku między uwarunkowaniami instytucjonalnymi a Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu

  2018-2019, (NCN, Nr 2017/25/B/HS4/00197); kierownik: dr Robert Kudłak

   

   Anatomia działań zbiorowych na rzecz przestrzeni sąsiedzkich w dużym mieście

  2018-2020, (NCN, Nr 2017/25/N/HS4/00018); kierownik: mgr Tomasz Sowada

   

  Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce

  2017-2020, (NCN, Nr 2016/23/B/HS4/00710); kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

   

  Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy

  2017-2019, (NCN, Nr 2016/23/D/HS5/00202); kierownik: dr Łukasz Mikuła

   

  Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych

  2016 – 2019, (NCN, Nr 2015/19/B/HS5/00012); kierownik: prof. UAM dr hab. Paweł Churski

   

  Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych

  2016-2019, (NCN, Nr 2015/17/D/HS4/00270), kierownik: dr Jędrzej Gadziński

   

  Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce

  2017-2019, (NCN, Nr 2016/21/N/HS4/00075); kierownik: mgr Tomasz Herodowicz

   

  Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce i na obszarze „Trzecich Włoch” oraz ich rola w adaptacji firm do zmian rynkowych wywołanych ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym

   2016-2018 (NCN, Nr 2015/17/N/HS4/00205); kierownik: dr inż. Wojciech Dyba

   

  2015-2018 (NCBiR, Nr PBS3/A9/39/2015); kierownik: Piotr Jankowski

  Projekt realizowany przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM

   

  Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego – identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście

  2015-2018 (NCN, Nr 2014/15/B/HS4/00839); kierownik: prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

   

  Cyberprzestrzeń czy rozszerzona rzeczywistość – przestrzenny wymiar nowych mediów jako cyfrowa warstwa palimpsestu miejsca

  2016-2018 (NCN Nr 2015/17/D/HS4/00272); kierownik: dr Michał Rzeszewski

   

  Rola interwencji władz publicznych w procesie rozwoju miast. Studium przypadku Niemiec

  2014-2018 (NCN, Nr 2013/09/D/HS4/00575), kierownik: dr Adam Radzimski

 • Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych

  2015-2017 (NCN, Nr 2014/15/N/HS4/01430); kierownik: mgr Wojciech Ewertowski

   

  Modele statystyczne w identyfikacji specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem składnika heterogeniczności przestrzennej

  2014 – 2016, (NCN, Nr 2013/11/B/HS4/01098); kierownik: Katarzyna Kopczewska (UW)

  przedstawiciel IGSEiGP: prof. UAM dr hab. Paweł Churski

   

  Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej

  2012-2016, (NCN, Nr 2011/03/D/HS4/01662); kierownik: dr Krzysztof Stachowiak

   

  Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialnego systemu społecznego

  2011 – 2016 (NCN, Nr 2011/01/B/HS4/03234); kierownik: dr Cezary Mądry

   

  Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii „użytkownika zewnętrznego”

  2012-2015 (NCN, Nr 2011/03/B/HS4/01171) ; kierownik: prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

   

  Zastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji ex-post programów rozwoju regionalnego. Przykład realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w podregionie poznańskim

  2012-2014 (NCN, Nr 2011/01/N/HS5/01100); kierownik: Anna Borowczak

   

  Model i czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce

  2012-2014 (NCN, Nr 2011/03/N/HS4/00375); kierownik: dr Robert Perdał

   

  CIRES: Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy

  2010-2014, (NCN, Nr 737/N-COST/2010/0); zespół: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr Emilia Jaroszewska, dr inż. Przemysław Ciesiółka

   

  Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej 

  2011 – 2013 (NCN, Nr NN 306 79 19 40); kierownik: prof. UAM dr hab. Paweł Churski

   

  Wpływ lokalnych systemów transportowych na przebieg i charakter procesów urbanizacyjnych w aglomeracjach miejskich w Polsce

   2011-2013 (NCN, Nr 2011/01/N/HS4/01969; kierownik: dr Jędrzej Gadziński

   

  Wykorzystanie kreatywnej wiedzy: konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej.

  2007-2011, (NCN, Nr 378/6 PR.UE/2007/7); zespół: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Krzysztof Stachowiak, dr Michał Męczyński

 


WYBRANE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

The Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe. Projekt finansowany w ramach konkursu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), kierownik: Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak 

RE-CITY: Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2018-2023, zespół: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr hab. Krzysztof Stachowiak, dr Emilia Jaroszewska, dr Bartłomiej Kołsut

TeRRIFICA: Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2018-2022, zespół: prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Paweł Churski, dr Katarzyna Fagiewicz, mgr Tomasz Herodowicz, dr Piotr Lupa, mgr Joanna Morawska-Jancelewicz, mgr Dawid Ochota

Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy). Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, okres realizacji: 2018

RURACTION: Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2017-2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

CIRES: Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe, Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Akcja TU0803; okres realizacji: 2009-2012, zespół: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Emilia Jaroszewska, dr inż. Przemysław Ciesiółka

ACRE: Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union, 6. Program Ramowy UE, okres realizacji: 2006-2009; zespół: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Krzysztof Stachowiak, dr Michał Męczyński


TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW:


W ramach Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM działają:


Współpraca ze studenckimi kołami naukowymi

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu realizowane są przy dużym udziale studentów. W ten sposób Instytut stara się wspierać aktywność naukową studentów motywując ich do osiągania lepszych efektów kształcenia oraz realizuje w praktyce ideę kształcenia przez badania. W ramach IGSEiGP studenci mają możliwość prowadzenia prac zarówno przy współudziale i pomocy poszczególnych pracowników naukowych, jak i w ramach laboratoriów centr badawczych Instytutu oraz w powiązaniu ze współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Efektem współpracy z pracownikami IGSEiGP są m.in. wspólne publikacje, udział w konferencjach oraz realizacja wspólnych projektów badawczych. Ważnym elementem wsparcia aktywności naukowej studentów i formą instytucjonalizacji tego wsparcia są koła naukowe. Członkowie kół (jak i studenci niezrzeszeni) czynnie włączają się w realizację przedsięwzięć naukowych. Dodatkowym efektem wsparcia aktywności naukowej studentów jest wzmocnienie ich przygotowywania do podjęcia studiów III stopnia i prowadzenia badań zgodnie ze standardami naukowymi takimi, jak np. uczciwość, rzetelność, dokładność oraz przestrzeganie praw autorskich.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Idea uruchomienia koła naukowego skupiającego studentów gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu narodziła się w 1996 roku. Miało być otwartym forum dialogu między osobami zaangażowanymi w proces planowania przestrzennego. W związku z tym do grona jego członków, obok studentów, zamierzano włączyć absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna, pracowników Wydziału, studentów innych wydziałów i kierunków, tj. architektury, socjologii, ekonomii i nauk rolniczych, a także planistów i urbanistów nie związanych z Uniwersytetem, którzy jednak mogli wnieść swoją wiedzę i doświadczenie. W rezultacie przyjęto nazwę Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej [AKNGP], aby podkreślić że nie będzie ono jedynie organizacją zrzeszająca studentów, ale również inne osoby związane zawodowo z planowaniem przestrzennym. Pozwala to rozwijać działalność Koła naukowego w różnego typu zadaniach, które można podzielić na następujące grupy działań a) działalność naukowa, b) działalność aplikacyjna, c) organizacja szkoleń i warsztatów, d) wyjazdy integracyjne.

Profil Koła na Facebooku: LINK

 

Sekcja Geografii Społeczno – Ekonomicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Badania z zakresu szeroko pojętej geografii społeczno – ekonomicznej były prowadzone przez Koło Geografów już w okresie przedwojennym. W tamtym czasie działalność młodych geografów koncentrowała się głównie na tym, by jak najwięcej się nauczyć i poznać. Organizowano liczne wycieczki, poznawano metody pracy naukowej oraz podejmowano się prób samodzielnych opracowań naukowych. Po drugiej wojnie światowej zaczęła zaznaczać się tendencja do prac w grupach specjalistycznych. Warto zauważyć, że prace w sekcji społeczno – ekonomicznej prowadzone są nieprzerwanie od 1945 roku. Członkowie realizują projekty badawcze związane z szeroko pojętą geografią społeczno-ekonomiczną – geografii ludności, osadnictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa, usług, a także geografii politycznej. Sekcja ściśle współpracuje z Sekcją Gospodarki Przestrzennej.

 

Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego

Sekcja Gospodarki Przestrzennej jest jedną z najmłodszych sekcji w strukturze Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Powstała 22 stycznia 2009 roku jako grupa problemowa podczas Zebrania Walnego SKNG. Została mianowana na sekcję SKNG w styczniu 2010 roku. Głównym celem funkcjonowania grupy jest prowadzenie badań związanych z gospodarką przestrzenną, w tym zarówno o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym.

Profil Sekcji na Facebooku: LINK