PL | EN

BF1A1354Kierownik Zakładu

Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus

Pracownicy Zakładu

prof. UAM dr hab. Artur Bajerski

dr Michał Rzeszewski

dr Tomasz Sowada

mgr Wojcech Ewertowski

mgr Joanna Piekarska

 


Problematyka badawcza Pracowni Geografii Krytycznej

W ramach zakładu postuluje się rozwijanie oraz doskonalenie rozważań teoretycznych i analiz z zakresu geografii behawioralnej. Behawioralna orientacja teoretyczno-metodologiczna w geografii koncentruje się na analizie wyznaczanej trzema „biegunami”: zachowania społeczne – środowisko – przestrzeń.

Zagadnienia teoretyczne oraz problemy badawcze obejmować mają aspekt mikroskalowy oraz mezostrukturalny. Ujęcie behawioralne w dociekaniach mikroskalowych koncentruje się na rejestracji oraz wyjaśnianiu zachowań jednostek i mniejszych struktur społecznych jako podstawowych dla organizacji struktur (systemów) nadrzędnych. Ten rodzaj badań jest ważny z punktu widzenia pierwotnego i wręcz konstytutywnego charakteru wielu zachowań na poziomie mikroskali.

Ujęcie behawioralne stosowane w aspekcie mezostrukturalnym pozwala na konceptualne oraz empiryczne wyjaśnienie zjawisk osadzonych w kontekście terytorialnym z uwzględnieniem szerszych uwarunkowań kulturowych, politycznych i ekonomicznych.

W swej warstwie praktycznej rezultaty dociekań empirycznych mają mieć zastosowanie w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu sferą publiczną oraz organizowaniu i uprawianiu szeroko rozumianej aktywności turystycznej łącząc w sposób interdyscyplinarny wiedzę z zakresu geografii, socjologii, psychologii, etnologii.

Ważnym nurtem działalności Zakładu ma być rozwijanie i wykorzystanie najnowszych technik geoinformacyjnych do analiz zachowań społecznych między innymi w mieście, w obszarach istnienia ryzyka klęsk żywiołowych, w aktywności turystycznej człowieka.

Za podstawowe kierunki rozważań konceptualnych i badań przyjmuje się kwestie:

 • terytorialności i delimitacji granic na podstawie zachowań,
 • tożsamości i przynależności w kontekście przestrzennym,
 • motywacji i preferencji społecznych,
 • organizacji społecznej w przestrzeni, w tym funkcjonowania systemów, powstawania konfliktów społecznych i napięć oraz partycypacji społecznej,
 • zachowań indywidualnych, grupowych oraz zbiorowych w przestrzeni prywatnej, sąsiedzkiej oraz publicznej,
 • analiz zachowań w cyberprzestrzeni i geosieci
 • badań zachowań społecznych w kontekście funkcjonowania instytucji organizujących życie człowieka, w szczególności w szkolnictwie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym: polityka edukacyjna gmin, organizacja przestrzenna sieci szkolnej, funkcjonowanie obwodów szkolnych, wybór szkoły, uwarunkowania wyników egzaminów szkolnych, problemy zamykania szkół, finansowanie oświaty; na poziomie wyższym: migracje studenckie, migracje naukowców, czynniki lokalizacji uczelni, powiązania uczelni w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowych
 • percepcji i wyobrażenia środowiska,
 • relacji interkulturowych w kontekście migracji i podróży,
 • motywów podejmowania, uprawiania i skutków aktywności turystycznej oraz podróżniczej,
 • metod badań nad zachowaniami społecznymi w przestrzeni, w tym analiz percepcyjnych, wyobrażeniowych,
 • zastosowań metod GIS do analizy zachowań społecznych w przestrzeni realnej i wirtualnej,
 • zachowań społecznych w obszarach ryzyka klęsk żywiołowych

 Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 •  

 • Społeczne aspekty marketingu terytorialnego wybranych miast Wielkopolski – mgr Bilicka

  Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych – mgr Ewertowski


Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Pracowni Geografii Krytycznej

 • Przyjezdni w strukturze miasta-miasto wobec przyjezdnych: analiza struktur społeczno-przestrzennych miasta w kontekście teorii „użytkownika zewnętrznego”  2012-2015, kierownik prof. UAM dr hab. J. Kotus; www.ebeh.pl

  Partycypacyjny paradygmat planowania przestrzennego – identyfikacja stanu oraz budowa modelu partycypacji w planowaniu przestrzennym w polskim dużym mieście 2015-2018, kierownik prof. UAM dr hab. J. Kotus

  Percepcja i zachowania przestrzenne w miejskiej przestrzeni publicznej w różnych kręgach kulturowych 2015-2017 kierownik mgr W. Ewertowski

 • Bajerski A., 2011, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

  Sowada T., Kotus J. 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań

  Kotus J., Rzeszewski M., Bajerski A., 2015, Przyjezdni w strukturach miasta – miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

  Bajerski A., 2016, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań


Wyjazdy konferencyjne pracowników i doktorantów PGK


www.spatial-behavior.pl