PL | EN

Kierownik Zakładu

prof UAM dr hab. Roman Matykowski

Pracownicy Zakładu

dr Emilia Bogacka
dr Katarzyna Kulczyńska
dr Henryk Maćkowiak
dr Cezary Mądry
dr hab. Anna Tobolska
dr Justyna Weltrowska
mgr Rafał Lemański
mgr Wioleta Franczyk – doktorantka


Problematyka badawcza Zakładu Geografii Społecznej

 • Strategie korporacji międzynarodowych i przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, ich skutki lokalizacyjne w skali lokalnej i regionalnej w przemyśle polskim oraz efekty globalizacyjne;

 • Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów;

 • Zmiany społeczno-gospodarcze i ich kontekst przestrzenny w podzielonych miastach polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru nadgranicznego w warunkach integracji europejskiej;

 • Integracyjne i dezintegracyjne wymiary procesów społeczno-gospodarczych na obszarze postradzieckim;

 • Czynniki kształtujące zmienność zachowań wyborczych mieszkańców, w szczególności Polski w różnych przekrojach terytorialnych;

 • Uwarunkowania społeczno-polityczne utrwalające i destabilizujące układ polityczno-terytorialny Europy;

 • Poziom i warunki życia, ubóstwo i jego wymiary na obszarach miejskich w warunkach integracji międzynarodowej i globalizacji;

 • Przestępczość oraz jej wymiary w skali lokalnej i regionalnej Polski;

 • Społeczno-przestrzenne aspekty funkcjonowania sportu w w skali regionalnej i lokalnej;

 • Zmiany struktur społeczno-gospodarczych i politycznych w terytorialnym systemie regionalnym;

 • Społeczno-kulturowe, ekonomiczne i przestrzenne aspekty funkcjonowania sanktuariów w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej;

 • Czynniki zróżnicowania przestrzennego i wzory oddziaływań kultury w przestrzeni regionalnej oraz krajowej;

 Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • dr Henryk Maćkowiak – Struktura handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym i lokalnym

  dr Justyna Weltrowska – Ubóstwo a nierówności w Polsce – ujęcie regionalne

  dr Katarzyna Kulczyńska – Miasta podzielone. Zachowania konsumentów w miastach podzielonych granicą państwową

  dr Cezary Mądry – Integracyjne i dezintegracyjne wymiary procesów społeczno-gospodarczych na obszarze postradzieckim

  dr Emilia Bogacka – Przestępczość w różnych skalach przestrzennych

 • Mgr Wioleta Franczyk – Sanktuaria Hiszpanii: przestrzenne i społeczno-ekonomiczne aspekty ich oddziaływania na turystów kulturowych


Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Społecznej

 • Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialnego systemu społecznego 2011 – 2016 (NCN, Nr 2011/01/B/HS4/03234); kierownik: dr Cezary Mądry

 • Matykowski R., 2017. Zbiorowości społeczno-przestrzenne i ich związki z terytorium: formy i czynniki regionalizmu w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 249, ISBN 978-83-7986-140-8

  Tobolska A., 2017. Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej (na przykładzie wybranych koncernów przemysłowych w zachodniej Polsce). Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 420, ISBN 978-83-232-3166-0

  Ratajczak W., Szewczyk M., Weltrowska J. (red), 2017. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss.234, ISBN 978-83-7986-174-3

  Mądry C. (ed.), 2014, The Social Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

  Mądry C., Dirin D. (eds.),  2014, The Economic Transformation of the Cities and Regions in the Post-communist Countries , Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

  Bykov N.I., Dirin D.A., Mądry C. (eds.), 2014, Transformation of Social and Economic Space of Europe and Asia in Post-Soviet Time, vol.2. Publisher of Altai State University, Barnaul.

  Maćkowiak H., 2013. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów. Seria Wydawnicza Studia i Prace z Geografii i Geologii, 37. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 1-119.

  Mądry C. (red.), 2013, Regions and their socio-economic growth, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

  Bogacka E., 2012. Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

  Tobolska A. red. 2011. Pleszew. Struktura społeczno- gospodarcza miasta i gminy w ujęciu przestrzennym. Wydawca Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM i Muzeum Regionalne w Pleszewie, Poznań, ss.141. ISBN 978- 83- 929122-4-8

  Motek P., Kossowski T., Bogacka E., 2010. Sport w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:106, ISBN 978-83-62662-32-6

  Tobolska A., 2010. Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Swedwood w Chlastawie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Seria :Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 5, Poznań, ss.124.


Wyjazdy konferencyjne pracowników i doktorantów ZGS