PL | EN

Kierownik Zakładu

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak

Pracownicy Zakładu

prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki – emerytowany samodzielny pracownik nauki
dr Ewa Kacprzak – adiunkt
dr Urszula Kaczmarek – adiunkt
dr Barbara Maćkiewicz – adiunkt
dr Małgorzata Polna – adiunkt
dr inż. Magdalena Szczepańska – adiunkt
mgr Robert Hoffmann – wykładowca
mgr Hanka Jefimowicz – pracownik naukowo -techniczny
mgr inż. Dawid Bała – doktorant
mgr inż. Bartosz Wojtyra – doktorant


Problematyka badawcza Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi

 • struktura przestrzenna rolnictwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (zróżnicowanie, zmiany),
 • struktura agrarna rolnictwa na poziomie regionalnym i lokalnym (zróżnicowanie, zmiany),
 • przestrzenna organizacja rynku produktów rolnych,
 • wielofunkcyjność rolnictwa i wielofunkcyjność gospodarstw rolnych w aspekcie przestrzennym,
 • przemiany rolnictwa na obszarach aglomeracji miejskich,
 • Wspólna Polityka Rolna UE i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce oraz na zmiany przestrzenne,
 • struktura funkcjonalno-przestrzenna i zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich,
 • problemy społeczne rozwoju obszarów wiejskich,
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
 • planowanie rozwoju obszarów wiejskich,
 • problemy odnowy wsi,
 • funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania,
 • obrót nieruchomościami gruntowymi i jego wpływ na zagospodarowanie przestrzenne wybranych obszarów,
 • projektowanie terenów zieleni,
 • gospodarka leśna w Polsce,
 • ocena stanu rozwoju obszarów wiejskich i wytyczanie strategii ich rozwoju na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.

 Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • – Wpływ funkcjonowania rynku rolnego na strukturę przestrzenną rolnictwa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.

  – Problemy rozwoju społecznego obszarów wiejskich w Polsce.

 • – Lokalne Grupy Działania jako nowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.

  – Funkcjonowanie i organizacja przestrzenna grup producentów rolnych w województwie wielkopolskim.

  – Wpływ funkcjonowania stref aktywności gospodarczej na rozwój obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.


Publikacje naukowe Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi

 • Kołodziejczak A. 2010. Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. ss.210.

  Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). 2010. Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, T. 24. PTG-IGiPZ PAN, Warszawa. ss. 226.

  Kacprzak E., Kołodziejczak A. (red.). 2011. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 14. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 150.

  Kacprzak E., Maćkiewicz B. (red.). 2011. Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 142.

  Kołodziejczak A. (red.). 2013. Development of rural areas in European Regions. Quaestiones Geographicae 32(4). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. pp. 116.

  Kaczmarek U., Wójcicki M. 2013. Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 23. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 95.

  Głębocki B. (red.). 2014. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS. Warszawa. ss. 487.

  Kołodziejczak A. (red.). 2014. Współczesne aspekty badań rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 26. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań. ss. 158.


Wyjazdy konferencyjne pracowników i doktorantów ZGŻiW