PL | EN

Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy)

Comment are off

W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy). Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 52 003,05 zł, a termin jej realizacji to 31.10.2018. Operacja mająca na celu identyfikację urbanistycznego potencjału wsi wielkopolskiej, ocenę prawidłowości sposobu zabudowy i zagospodarowania w oparciu o wiedzę teoretyczną i czynniki lokalne, a następnie określenie wzorca właściwych rozwiązań architektonicznych  i przestrzenno-funkcjonalnych dla prawidłowego rozwoju wybranych miejscowości  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest identyfikacja urbanistycznego potencjału wsi wielkopolskiej (wyrażającego się w układzie ruralistycznym miejscowości, sposobie zabudowy, użytkowaniu i funkcjach terenów budowlanych, infrastrukturze technicznej, w istniejącej zieleni oraz elementach małej architektury), ocena prawidłowości sposobu zabudowy i zagospodarowania w oparciu o wiedzę teoretyczną i czynniki lokalne, a następnie określenie zbioru właściwych rozwiązań architektonicznych i przestrzenno-funkcjonalnych dla prawidłowego rozwoju wybranych miejscowości. Z uwagi na krótki (około półroczny) czas trwania operacji, analizie zostanie poddanych 10 reprezentatywnych wsi. Zebrane wnioski pozwolą na ustalenie głównych problemów urbanistycznego rozwoju wsi i zaprezentowanie ich na konferencji podsumowującej operację (dla uzmysłowienia władzy samorządowej i mieszkańcom ważności podejmowanych przez nich decyzji w zakresie przestrzennego i środowiskowego kształtowania obszarów wiejskich).

Planuje się, iż w wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

– upowszechnienie wiedzy/uświadomienie/przeszkolenie (w ramach konferencji) około 30-40 osób z zakresu prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej będących przedstawicielami samorządów lokalnych gmin województwa wielkopolskiego lub/i mieszkańców województwa wielkopolskiego lub/i innych osób zainteresowanych podjętą problematyką;

– opracowany w formie raportu katalog dobrych i złych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych – pozytywnie lub negatywnie oddziałujących na rozwój przestrzenny miejscowości, który będzie stanowić podstawę przy podejmowaniu decyzji w zakresie przestrzennego kształtowania obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, w precyzowaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz określaniu celów strategii rozwoju miejscowości.

Cel operacji wynika z potrzeb zgłaszanych przez samorządy lokalne gmin województwa wielkopolskiego oraz z obserwacji poczynionych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi działający w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz celów programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Operacja realizowana jest przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej jako instytucję merytorycznie wspierającą praktyczne działania administracji samorządowej.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

About the Author