PL | EN

BF1A1330Kierownik Zakładu

prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Pracownicy Zakładu

prof. zw. dr hab. Teresa Czyż – emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. UAM dr hab. Jan Hauke – profesor

dr Michał Dolata – adiunkt

dr Joanna Dominiak – adiunkt

dr Barbara Konecka-Szydłowska – adiunkt

dr Robert Perdał – adiunkt

dr Marcin Woźniak – adiunkt

dr Tomasz Herodowicz – pracownik naukowo-techniczny

mgr Dawid Ochota – doktorant


Problematyka badawcza Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych

 • teoria regionu społeczno-ekonomicznego i regionalizacja geograficzna
 • metody analizy przestrzennej i regionalnej
 • modele matematyczno-statystyczne w geografii i gospodarce przestrzennej
 • struktura regionalna i zróżnicowanie regionalne kraju
 • obszary problemowe w Polsce
 • rozwój regionalny i polityka regionalna oraz ich współczesne wyzwania
 • czynniki rozwoju regionalnego i ich przemiany a globalne uwarunkowania dyfuzji procesów rozwojowych w regionach słabiej rozwiniętych
 • fundusze europejskie w Polsce – ośrodki regionalne i regiony
 • specjalizacja regionalna
 • aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy
 • struktura i organizacja przestrzenna nowoczesnych usług oraz ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • pozycja małych miast w regionalnym systemie osadniczym
 • rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-niemieckiego
 • struktura przestrzenna bezrobocia i poziom życia ludności w okresie transformacji systemowej
 • rozwój sustensywny (zrównoważony)

 Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • dr Joanna Dominiak – Rola nowoczesnych usług w zróżnicowaniu przestrzennym rozwoju gospodarczego

  dr Barbara Konecka-Szydłowska – Rola małych miast we współczesnych procesach przemian regionalnego systemu osadniczego województwa wielkopolskiego

  dr Michał Dolata – Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów nadgranicznych w Niemczech Wschodnich w okresie transformacji i modernizacji

 • mgr Tomasz Herodowicz – Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce (promotor: prof. UAM dr hab. Paweł Churski)


Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych


Współpraca Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych z podmiotami zewnętrznymi

 • – opracowywanie strategii i programów rozwoju

  – analizy stanu, zmian i dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego

  – analizy zróżnicowań rozwojowych i ich uwarunkowań

  – badania ewaluacyjne

  – szkolenia i warsztaty o następującej tematyce:

  • Wykorzystanie narzędzi matematycznych i statystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Wykorzystanie narzędzi wizualizacji kartograficznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Wykorzystanie narzędzi geostatystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
  • Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich
 • Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych  zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. 2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

  Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy.  2016 WYG PSB SPÓŁKA Z O.O. Warszawa

  Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych. 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  Usługa doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu „Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań  rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego” – ekspert Zamawiającego. 2015 WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

  Determinanty i potrzeby badawcze wielkopolskiego rynku pracy.  2015 OBSERWATORIUM RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.

  Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy. 2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Usługa doradztwa eksperckiego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim”. 2014 KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o.

  Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie wdrażania modułowej organizacji procesu kształcenia w szkole wyższej. 2013 – 2014 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

  Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie ewaluacji ex-ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  2013-2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Program Strategiczny Błękitny San z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik nowej polityki rozwoju. 2013 URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Założenia polityki spójności UE 2014-2020 – szanse i zagrożenia dla Podkarpacia. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Obszary strategicznej interwencji i obszary funkcjonalne jako nowe pojęcia w polityce rozwoju. 2013 HOLDIKOM

  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik Nowej Polityki Rozwoju i Nowej Polityki Miejskiej. 2013 HOLDIKOM

  Know-how for Donetsk Region – strengthening of administrative structures and regional development in Ukraine. Central European Initiative – Know-how Exchange Programme. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Ocena Ex-ante Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkoposlkiego do 2020r. Wielkopolska 2020. 2012 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Ocena Raportu końcowego z badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”. 2011 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

  Propozycje działań w ramach V Programu Strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020 (RSI) oraz ocena pierwszego etapu wdrażania RSI. 2011 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Ocena Raportu końcowego – Ewaluacji Prognozy w ramach realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. 2011 URZĄD MIASTA POZNANIA

  Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego po 2013 roku. 2011 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

  Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym – doświadczenia polskie i międzynarodowe. 2010 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

  Ocena aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski. 2010 WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

  Ocena realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. 2010 URZĄD MIASTA POZNANIA

  Ocena Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 2010 INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH

  Koncepcja utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. 2009-2010 URZĄD MIASTA POZNANIA


Wyjazdy konferencyjne pracowników i doktorantów ZSRiL