BF1A1758www.zprie.amu.edu.pl

Kierownik zakładu:

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Pracownicy zakładu:

dr inż Przemysław Ciesiółka
dr inż. Wojciech Dyba
dr Jędrzej Gadziński
dr Bartłomiej Kołsut
dr Robert Kudłak
dr Michał Męczyński
dr Paweł Motek
dr Krzysztof Stachowiak

mgr Emilia Jaroszewska
mgr Filip Bebenow
mgr Janusz Górny
mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia

Problematyka badawcza zakładu

  1. Rozwój miast i regionów ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora kreatywnego
  2. Polityka miejska i regionalna
  3. Kurczenie się miast i strategie ich regeneracji
  4. Sieciowe formy organizacji przestrzennej
  5. Procesy integracyjne w obszarach przygranicznych
  6. Integracyjne funkcje układów transportowych

 

Tematy realizowanych (aktualnie) rozpraw doktorskich, habilitacyjnych itp.

Rozprawy habilitacyjne:

Przemysław Ciesiółka – Proces rewitalizacji dawnych miast wojewódzkich w Polsce
Robert Kudłak – Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu
Michał Męczyński – Czynniki kształtujące rynek pracy klasy kreatywnej
Paweł Motek – Instytucjonalne oraz społeczno-gospodarcze uwarunkowania finansów samorządów terytorialnych
Krzysztof Stachowiak – Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania w wymiarze przestrzennym

Rozprawy doktorskie:

Janusz Górny – Zmiany organizacji przestrzennej pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce
Emilia Jaroszewska – Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom
Filip Bebenow – Koleje wąskotorowe, turystyczne, muzealne i lokalne oraz bocznice kolejowe w okresie transformacji gospodarczej
Julia Kaczmarek-Khubnaia – Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Gruzji i jego uwarunkowania

Realizowane projekty

RURACTION. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2017-2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: Tadeusz Stryjakiewicz

Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych. Grant NCN – Sonata, lata 2016-2019, kierownik: Jędrzej Gadziński

Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialnego systemu społecznego. Grant NCN/2011-16, członek zespołu badawczego: Julia Kaczmarek-Khubnaia

Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce Zachodniej i na obszarze „Trzecich Włoch” oraz ich rola w adaptacji firm do zmian rynkowych wywołanych ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Grant NCN – Preludium nr 2015/17/N/HS4/00205, kierownik: Wojciech Dyba

Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej. Grant NCN – Opis nr 2011/03/D/HS4/01662, kierownik: Krzysztof Stachowiak

CIRES [Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe (Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy)], Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Akcja TU0803; 

ACRE [Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Englarged Union (Wykorzystanie kreatywnej wiedzy: konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej)], 6. Program Ramowy UE, lata 2006-2011; 

Najważniejsze publikacje pracowników zakładu po 2010 r.

Stryjakiewicz T., 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.) [W:] A. Suliborski (red.) Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.) – dyskusja międzypokoleniowa. Wyd. UŁ, Łódź.

Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., 2016,  The process of shrinkage as a challenge to urban governance,  Quaestiones Geographicae, 35(2): 27-39.

Stachowiak, K., Stryjakiewicz, T., 2016. Rola specjalizacji w rozwoju miast kreatywnych. [W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.) Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia. Studia KPZK PAN, t. CLXX.

Stachowiak K., Bajerski A., 2016. Relations of geography with other disciplines: A bibliometric analysis. Geographia Polonica, 89, 2, s. 203-220.

Stachowiak K., 2016. The knowledge-creating sector in Poznań. [In:] A. Cusinato,  A. Philippopoulos-Mihalopoulos (red.), Knowledge-creating milieus: Firms, cities and territories. Springer, Heidelberg, s. 283-306.

Gadziński, J., Radzimski, A. 2016. The first rapid tram line in Poland: How has it affected travel behaviours, housing choices and satisfaction, and apartment prices? Journal of Transport Geography, 54 (2016), 451-463.

Kołsut, B., 2016. Inter-municipal cooperation in waste management: the case of Poland. Quaestiones Geographicae 35(2), pp. 91–104.

Dyba, W., 2016. Mechanisms of knowledge flows in bottom-up and top-down cluster initiatives. Regional Studies, Regional Science 3(2016). Taylor&Francis, Routledge

Bebenow, F., 2015. Turystyka kolejowa w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 168.

Bebenow F., 2015 – Les transformations du réseau ferroviaire à voie étroite : exemple de chemin de fer de Żuławy. Annales / Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, 17: 115-128

Kołsut, B., 2015. Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kudłak, R., Martinuzzi, A., Schonherr, N., Krumay, B., 2015. Quo vadis sustainable fashion? Contingencies and trends influencing sustainable business models in the wearing apparel sector. Journal of Corporate Citizenship, 57, 51-70.

Kudłak, R., & Low, K. Y., 2015. Special Issues Dedicated to CSR and Corporate Sustainability: A Review and Commentary. Long Range Planning, 48(3), 215-227.

Męczyński, M., 2015. The role of Creativity and Innovativeness of Firm Managers in Socio-Economic Development: The Case of Poznań Metropolitan Region. [In:] G. Micek (ed.) Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces. Burlington, Ashgate, 215-234.

Stachowiak K., Tomczak P., 2015. Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Ciesiółka P., Kudłak R. (red.) 2015. Diagnoza rewitalizacji miaat województwa wielkopolskiego. Wielopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań, ss. 201.

Stryjakiewicz T. (red.), 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 154

Kołsut B., Dyba W.M. (red.) 2014. Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 160

Ciesiółka P. 2013. Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 210

Gadziński J., 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Górny J. 2013. Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 117

Kołsut B., 2012. Chojnicko-człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss.82

Sosiński P., 2012. Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Studium gminy Pobiedziska. Wyd. Interprint, Poznań, ss. 112

Dyba W.M., Stryjakiewicz T., 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 145

Gadziński J., Męczyński M., 2011. Investing in urban sustainable development in Poland. Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 180

Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010. Atrakcyjność Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 127

Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 135

Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., 2010. Polityka i strategia wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 102

Gadziński J., 2010. Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań