PL | EN

BF1A1758Kierownik Zakładu

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Pracownicy Zakładu

dr inż Przemysław Ciesiółka

dr inż. Wojciech Dyba

dr Jędrzej Gadziński

dr Emilia Jaroszewska

dr Bartłomiej Kołsut

dr hab. Robert Kudłak

dr Michał Męczyński

dr Paweł Motek

prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak

mgr inż. Malwina Balcerak

mgr Filip Bebenow

mgr Janusz Górny

mgr Barrai Hennebry

mgr Dawid Huntington

mgr Julia Kaczmarek-Khubnaia

inż. Damian Bojarski


Problematyka badawcza Zakładu Geografii Ekonomicznej

 • Rozwój miast i regionów ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora kreatywnego
 • Polityka miejska i regionalna
 • Kurczenie się miast i strategie ich regeneracji
 • Sieciowe formy organizacji przestrzennej
 • Procesy integracyjne w obszarach przygranicznych
 • Integracyjne funkcje układów transportowych
 • Przedsiębiorczość społeczna jako czynnik rozwoju słabych strukturalnie obszarów wiejskich (projekt RurAction; Horyzont 2020)

 Tematy realizowanych rozpraw habilitacyjnych oraz doktorskich

 • Przemysław Ciesiółka – Proces rewitalizacji dawnych miast wojewódzkich w Polsce

  Michał Męczyński – Czynniki kształtujące rynek pracy klasy kreatywnej

  Paweł Motek – Instytucjonalne oraz społeczno-gospodarcze uwarunkowania finansów samorządów terytorialnych

 • Malwina Balcerak – Od mikrointerwencji do humanizacji przestrzeni: kulturowe wytwarzanie miejsc (creative placemaking) i jego rola w przekształcaniu przestrzeni miejskiej,

  Filip Bebenow – temat w trakcie uzgadniania

  Janusz Górny – Zmiany organizacji przestrzennej pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce

  Barraí  Hennebry – Spatial differentiation in the level and dynamics of the socio-economic development of European rural regions

  David Huntington – Actor constellations and institutional framework in shrinking cities,

  Julia Kaczmarek-Khubnaia – Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Gruzji i jego uwarunkowania


Projekty badawcze oraz publikacje naukowe Zakładu Geografii Ekonomicznej

 • RE-CITY: Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2018-2023, zespół: prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak (kierownik), prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, dr Emilia Jaroszewska, dr Bartłomiej Kołsut, dr inż. Przemysław Ciesiółka,

  Przestrzenny wymiar (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce, okres realizacji: 2017-2020, Grant NCN – Opus, lata 2017-2020, kierownik prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, skład zespołu badawczego: Tadeusz Stryjakiewicz (kierownik), Robert Kudłak, Jędrzej Gadzińki, Wojciech Kisiała, Bartłomiej Kołsut, Wojciech Dyba

  RURACTION. Projekt programu Horyzont 2020, okres realizacji: 2017-2020, kierownik polskiego zespołu badawczego: Tadeusz Stryjakiewicz

  FilmInd: The Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe. Projekt finansowany w ramach konkursu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities), kierownik: Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak

  Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszarach zurbanizowanych. Grant NCN – Sonata, lata 2016-2019, kierownik: Jędrzej Gadziński

  Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialnego systemu społecznego. Grant NCN/2011-16, członek zespołu badawczego: Julia Kaczmarek-Khubnaia

  Przepływy wiedzy w klastrach meblarskich w Polsce Zachodniej i na obszarze „Trzecich Włoch” oraz ich rola w adaptacji firm do zmian rynkowych wywołanych ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Grant NCN – Preludium nr 2015/17/N/HS4/00205, kierownik: Wojciech Dyba

  Mechanizmy funkcjonowania i rozwoju gospodarki kreatywnej. Grant NCN – Opis nr 2011/03/D/HS4/01662, kierownik: Krzysztof Stachowiak

  CIRES [Cities Regrowing Smaller – Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe (Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy)], Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, Akcja TU0803; 

  ACRE [Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Englarged Union (Wykorzystanie kreatywnej wiedzy: konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii Europejskiej)], 6. Program Ramowy UE, lata 2006-2011; 

 • Monografie:

  Chapain C., Stryjakiewicz T. (red), 2017. Creative industries in Europe: Drivers of new sectoral and spatial dynamics. Springer International Publishing, Cham.

  Stryjakiewicz T.  (red.) 2017. Ostrów Tumski w perspektywie geograficznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

  Stachowiak K., 2017. Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

  Traba R., Julkowska V., Stryjakiewicz T. (red), 2017. Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje. Wydawnictwo Neriton – CBH PAN, Warszawa/Berlin

  Dyba, W., 2016. Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 240.

  Bebenow, F., 2015. Turystyka kolejowa w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 168.

  Kołsut, B., 2015. Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

  Stachowiak K., Tomczak P., 2015. Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

  Ciesiółka P., Kudłak R. (red.) 2015. Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego. Wielopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań, ss. 201.

  Stryjakiewicz T. (red.), 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 154

  Kołsut B., Dyba W.M. (red.) 2014. Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 160

  Ciesiółka P. 2013. Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 210

  Gadziński J., 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

  Górny J. 2013. Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 117

  Kołsut B., 2012. Chojnicko-człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss.82

  Sosiński P., 2012. Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Studium gminy Pobiedziska. Wyd. Interprint, Poznań, ss. 112

  Dyba W.M., Stryjakiewicz T., 2012. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 145

  Gadziński J., Męczyński M., 2011. Investing in urban sustainable development in Poland. Territorial diagnosis of competitiveness of urban areas in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 180

  Stryjakiewicz T., Męczyński M., 2010. Atrakcyjność Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 127

  Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 135

  Stryjakiewicz T., Kaczmarek T., Męczyński M., Parysek J.J., Stachowiak K., 2010. Polityka i strategia wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 102

  Gadziński J., 2010. Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 13. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

  Artykuły:

  Kisiała , Kudłak R.,Gadziński, J., Dyba, W., Kołsut, B., Stryjakiewicz T., 2017. An attempt to model the demand for new cars in Poland and its spatial differences. Economics and Business Review, vol. 3 (2017), iss. 4 (w druku/ in printing).

  Kudłak R., Kisiała, W., Gadziński, J., Dyba, W., Kołsut, B., Stryjakiewicz, T., 2017. Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne uwarunkowania popytu na nowe samochody w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(68)/2017, 119-139.

  Stryjakiewicz, T., Kudłak, R., Gadziński, J., Kołsut, B., Dyba, W., Kisiała, W., 2017. Czasoprzestrzenna analiza rynku nowych samochodów osobowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 64–79.

  Stachowiak K., Stryjakiewicz T., 2017. Specialisation as a driver of the development dynamics of creative cities and city regions. [W:] Creative industries in Europe: Drivers of new sectoral and spatial dynamics C. Chapain, T. Stryjakiewicz (red). Springer International Publishing, Cham, 19-41.

  Stryjakiewicz T., 2017. Krajobraz kulturowy w procesie przemian. Przykład miasta i okolic Konina. [W:] Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje, R. Traba, V. Julkowska, T. Stryjakiewicz (red). Wydawnictwo Neriton – CBH PAN, Warszawa/Berlin

  Stryjakiewicz T., 2017. Główne kierunki badawcze gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biuletyn KPZK PAN, z. 266, s. 62-72.

  Churski P., Motek P., Stryjakiewicz T., Cybal-Michalska A., 2017. Internationalisation as a challenge for geographical education in Poland: experience of a new postgraduate study „Cultural industries in the development policies of cities and regions”. Journal of Geography in Higher Education.

  Dyba, W., 2017. Regional closure of knowledge transfer in cluster organisations in Western Poland. Folia Oeconomica, vol. 1(327) 2017, pp. 215-229.

  Stryjakiewicz T., 2016. Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.) [W:] A. Suliborski (red.) Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.) – dyskusja międzypokoleniowa. Wyd. UŁ, Łódź.

  Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., 2016,  The process of shrinkage as a challenge to urban governance,  Quaestiones Geographicae, 35(2): 27-39.

  Stachowiak, K., Stryjakiewicz, T., 2016. Rola specjalizacji w rozwoju miast kreatywnych. [W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.) Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia. Studia KPZK PAN, t. CLXX.

  Stachowiak K., Bajerski A., 2016. Relations of geography with other disciplines: A bibliometric analysis. Geographia Polonica, 89, 2: 203-220.

  Stachowiak K., 2016. The knowledge-creating sector in Poznań. [In:] A. Cusinato,  A. Philippopoulos-Mihalopoulos (red.), Knowledge-creating milieus: Firms, cities and territories. Springer, Heidelberg: 283-306.

  Gadziński, J., Radzimski, A. 2016. The first rapid tram line in Poland: How has it affected travel behaviours, housing choices and satisfaction, and apartment prices? Journal of Transport Geography, 54 (2016): 451-463.

  Kołsut, B., 2016. Inter-municipal cooperation in waste management: the case of Poland. Quaestiones Geographicae 35(2): 91–104.

  Dyba, W., 2016. Mechanisms of knowledge flows in bottom-up and top-down cluster initiatives. Regional Studies, Regional Science 3(2016). Taylor&Francis, Routledge.

  Bebenow F., 2015 – Les transformations du réseau ferroviaire à voie étroite : exemple de chemin de fer de Żuławy. Annales / Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, 17: 115-128.

  Kudłak, R., Martinuzzi, A., Schonherr, N., Krumay, B., 2015. Quo vadis sustainable fashion? Contingencies and trends influencing sustainable business models in the wearing apparel sector. Journal of Corporate Citizenship, 57: 51-70.

  Kudłak, R., & Low, K. Y., 2015. Special Issues Dedicated to CSR and Corporate Sustainability: A Review and Commentary. Long Range Planning, 48(3): 215-227.

  Męczyński, M., 2015. The role of creativity and innovativeness of firm managers in socio-economic development: the case of Poznań Metropolitan Region. [In:] G. Micek (ed.) Understanding innovation in emerging economic spaces. Burlington, Ashgate: 215-234.


Wyjazdy konferencyjne pracowników i doktorantów ZGE