PL | EN

Profesor Zbyszko Chojnicki (1928-2015) był jednym z najwybitniejszych polskich geografów, uznanym autorytetem o światowej renomie w dziedzinie teorii i metodologii geografii. Był twórcą poznańskiej szkoły naukowej nowoczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Profesor odegrał ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnych trendów w tej dyscyplinie, a jego dokonania naukowe i działalność na forum międzynarodowym przyczyniły się do wzrostu znaczenia polskiej geografii w nauce światowej.

Biblioteka cyfrowa prac Profesora Zbyszka Chojnickiego jest zbiorem ponad 130 jego publikacji, które po raz pierwszy zostały zgromadzone i udostępnione razem w postaci cyfrowej. Prace te ukazały się w okresie 1957-2011 i choć niektóre z nich mają już charakter historyczny, to idee w nich zawarte są ciągle aktualne. Wiele z tych publikacji stanowiło bowiem przełom w myśli geograficznej i formułowało nowe podejścia badawcze oraz koncepcje teoretyczne. Prace Profesora Zbyszka Chojnickiego zawarte w niniejszej bibliotece cyfrowej stanowią dziedzictwo naukowe polskiej geografii, które powinno być znane obecnym i przyszłym pokoleniom geografów.

 

 • Chojnicki Z., 1957. Metody statystyczne w geografii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe UAM 8, Seria Geografia 1, s. 119-129.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1957. Ocena dorobku geografii transportu. Przegląd Geograficzny, 29, 2, s. 317-321.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1959. Główne kierunki rozwojowe geografii transportu. Zeszyty Naukowe UAM 21, Seria Geografia 2, s. 141-160.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1961. Metody matematyczno-statystyczne w geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 33, 4, s. 616-629.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1964. The structure of economic regions in Poland analysed by commodity flow. Geographia Polonica, 1, s. 213-230.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 14.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Gruchman B., Kozarski S., 1967. Problemy rozwoju nauk geograficznych w świetle potrzeb gospodarki narodowej. Przegląd Geograficzny, 39, 2, s. 275-293.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Wróbel A., 1967. Rola i charakter badań teoretycznych w geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 39, s. 103-113.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1968. Generalization models in economic geography. Geographia Polonica, 14, s. 251-258.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1968. Modele wykorzystania środowiska geograficznego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 51, s. 53-71.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1969. Metody matematyczne w badaniach geograficznych. Czasopismo Geograficzne, 40, 2, s. 175-188.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf


 • Chojnicki Z., 1970. Distance concepts in socio-economic space analysis. Proceedings of the Second Poland-Norden Regional Science Seminar. Copenhagen, October 2-4. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 33, s. 85-92.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1970. Podstawowe tendencje metodologiczne współczesnej geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 42, 2, s. 199-213.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1970. Podstawy teoretyczne zastosowania metod matematycznych w badaniach przestrzennych rolnictwa. Metody matematyczne i taksonomiczne w badaniach struktury przestrzennej rolnictwa. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 61, s. 7-41.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1970. Prediction in economic geography. Economic Geography 46, 3, s. 213-222.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1970. Some theoretical aspects of application of mathematical models in economic geography. Geographia Polonica 18, s. 47-55.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf 

  Chojnicki Z., 1971. Metody matematyczne w geografii fizycznej. Przegląd Geograficzny, 43, 3, s. 297-310.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1971. Model wzajemnych zależności między systemem społeczno-ekonomicznym a środowiskiem geograficznym. Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, 24, s. 57-68.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1971. Użytkowanie i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska w Polsce. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 68, s. 83-125.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1972. An economic approach to some problems in using geographical environment. Geographia Polonica, 20, s. 33-47.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1972. A model of interaction between the socio-economic system and the geographical environment. Geographia Polonica, 22, s. 173-182.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1972. Analiza typu rozkładu przestrzennego miast. Przegląd Geograficzny, 44, 3, s. 463-477.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1972. The socio-economic differentiation of Poland’s spatial structure. Geographia Polonica, 24, s. 11-19.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1973. An analysis of the types of spatial distribution of townsGeographia Polonica, 27, 111-119.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1973. Założenia i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 45, s. 3-27.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1973. Structural changes of the economic regions in Poland: A study by factor analysis of commodity flows. Geographia Polonica, 25, s. 31-49.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1974. Podstawowe założenia modelu systemu przestrzennego miast. Miasto 24, 9, s. 1-5.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1974. Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Polski. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 84, s. 17-24.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1974. The regional structure of Poland: A study by factor analysis. Quaestiones Geographicae, 1, s. 37-52.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Kukliński A., Grzeszczak J., Kozarski S., 1974. Nauki geograficzne i przestrzenne zagospodarowanie kraju. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju. Przegląd Geograficzny, 46, 1, s. 3-28.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1975. The concept and assumptions of socio-economic space analysis. Geographia Polonica 32, s. 23-26.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1975. Problemy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej w geografii. Przegląd Geograficzny, 47, 3, s. 467-482.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1975. Zastosowanie analizy trendu powierzchniowego w geografii. Przegląd Geograficzny, 47, 2, s. 235-261.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1976. The three-way factor analysis of spatio-temporal change of Poland’s socio-economic structure. Quaestiones Geographicae, 3, s. 5-12.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Wróbel A., 1976. The scientific-technological revolution and geography. Geoforum, 7, 5, s. 343-345.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1977. Dylematy kwantyfikacji geografii. [W:] Metody ilościowe i modele w geografii. PWN, Warszawa, s. 9-15.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1977. Foundations of the model of spatial system of towns. Geographia Polonica 37, s. 101-108.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Wróbel A., 1977. Geografia jako nauka w dobie rewolucji naukowo-technicznej. Przegląd Geograficzny, 49, 2, s. 239-246.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1977. Podstawy metodologiczne prognozowania w geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 49, 2, s. 247-261.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1978. Analiza zmienności zróżnicowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski. [W:] T. Czyż, J. J. Parysek,  W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. PAN, Poznań, s. 21-49.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1978. Podstawy metodologiczne zastosowania analizy czynnikowej. [W:] T. Czyż, J. J. Parysek,  W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Seria Geografia PWN, Poznań, s. 7-19.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1978. Struktura przestrzenna kraju w ujęciu makroregionalnym. [W:] J. J. Parysek, W. Ratajczak,  T. Czyż (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Seria Geografia, PAN, Poznań, s. 61-82.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Dziewoński K., 1978. Podstawowe zagadnienia metodologiczne rozwoju geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 50, 2, s. 205-221.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1978. Analiza systemowa w geografii. Czasopismo Geograficzne, 49, 3, s. 265-286.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1979. The methodological bases of prediction in economic geography. Quaestiones Geographicae, 5, s. 23-34.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf


 • Chojnicki Z., 1980. Podstawowe problemy polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Czasopismo Geograficzne 51, 1, s. 3-12.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1980. Podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych. Przegląd Geograficzny, 53, 4, s. 696-703.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1980. Zastosowanie korelacji cząstkowej w analizie przyczynowej. [W:] T. Czyż (red.), Analiza regresji w geografii. Seria Geografia 3, PWN, Poznań, s. 39-54.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Kozarski S., 1980. Rozwój nauk geograficznych w latach 1973-1979 z punktu widzenia realizacji postanowień II Kongresu Nauki Polskiej. Przegląd Geograficzny 52, 2, s. 251-270.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1981. Problemy metodologiczne Regional Science. Przegląd Geograficzny, 53, 2, s. 267-283.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1984. Dylematy metodologiczne geografii. Przegląd Geograficzny, 56, 3-4, s. 3-18.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1985. Orientacje filozoficzno-metodologiczne geografii – ich koncepcje i modele. Przegląd Geograficzny, 57, 3, s. 255-281.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1986. Diagnosis of state of space economy in Poland. Methodological problems. Regional studies in Poland. Experiences and prospects. Studia Regionalne. Warszawa, 1, s. 289-293.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1986. Methodological dilemmas of geography. Regional Studies in Poland. Experiences and Prospects. Studia Regionalne, 1, Warszawa, s. 295-312.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1986. Philosophical and methodological orientations in geography. Their conceptions and models. Concepts and Methods in Geography 1, s. 5-29.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

   

  Chojnicki Z., 1986. Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej. Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 357-377.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1986. Stan i perspektywy rozwoju geografii i geologii. Raport o stanie nauki w Wielkopolsce, s. 79-84.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Starkel L., Wróbel A., 1986. Główne kierunki rozwoju polskiej geografii. Przegląd Geograficzny, 58, 3, s. 323-338.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1987. Economic growth and the standard of living of Poland’s population: A regional approach. Geoforum, 18, 2, s. 203-212.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1988. The basic elements of a theory of the socio-economic development of a country as a regional system. Regional Development in Japan and Poland. Papers and proceedings of the first Japan – Poland economic geography seminar, Tokyo, s. 21-51.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1988. Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60, 4, s. 491-510.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1988. Terytorialny system społeczny. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 138, s. 29-49.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1989. Problemy i osiągnięcia w dziedzinie teorii przestrzennej organizacji gospodarki. Biuletyn Informacyjny, Warszawa, 60, s. 47-63.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1989. The state and tendencies of Polish geography and the foundations of the programme of its further development. Concepts and Methods in Geography, 2, s. 5-23.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1989. Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] A. Kukliński (red.), Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski. Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 18, s. 107-121.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1989. Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego. [W:] K. P.,  G. A. (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce. 152, Prace Geograficzne IGiPZ PAN Wrocław, s. 139-157.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

 • Chojnicki Z., 1990. Udział i rola geografii w badaniach gospodarki przestrzennej. [W:] Z. Chojnicki,  R. Domański (red.), Polskie badania gospodarki przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 146, PWN, Warszawa, s. 38-49.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1991. A methodological model of a scientific discipline. [W:] A. Kukliński (red.), Transformation of science in Poland., Science and Government Series, KBN, Warszawa, s. 320-334.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1991. Stan i tendencje geografii polskiej oraz podstawy programu dalszego jej rozwoju. [W:] Podstawowe problemy metodologiczne rozwoju polskiej geografii., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 357-377.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1991. Struktura społeczno-gospodarcza a poziom życia ludności. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 153, s. 47-77.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf
  Chojnicki Z., Czyż T., 1991. Zróżnicowanie warunków życia ludności wsi. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 153, s. 78-116.

  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1992. Contemporary problems in the space economy. Concepts and Methods in Geography 4, s. 111-121.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1992. The grounds for change in the paradigm of Poland’s space economy. [W:] T. Z (red.), Geographical issues of social and economic transformation of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the second Japanese-Polish geographical seminar. IGiPZ PAN, Warszawa, s. 11-21.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1992. Współczesne problemy gospodarki przestrzennej. [W:] Z. Chojnicki,  T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski. Seria Geografia, 55, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9-19.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1992. Region – regionalizacja – regionalizm. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 54, 2, s. 1-18.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1992. The character and role of scientific centres in Poland. [W:] A. Kukliński (red.), Society, science, government. Science and government series. KBN, Warszawa, s. 222-239.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1992. Region, regionalisation, regionalism. [W:] G. Gorzelak,  A. Kukliński (red.), Dilemmas of regional policies in Eastern and Central Europe. Regional and Local Studies 8, Warszawa, s. 419-444.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1992. The regional structure of the standard of living in Poland. Geographia Polonica, 59, s. 95-110.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1992. Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski. [W:] T. Czyż (red.), Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 121-158.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf 

  Chojnicki Z., 1993. Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. [W:] A. Kukliński (red.), Polonia, quo vadis? Studia Regionalne i Lokalne, 12, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 167-204.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1993. The region in a perspective of change. Regional questions in Europe. Regional and Local Studies 10, s. 67-74.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1993. Region i regionalizacja w geografii. [W:] Region – regionalizm – pojęcia i Plik:. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 13-36.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1994. Polish science in a regional approach. [W:] A. Kukliński (red.), Science, Technology, Economy. KBN, Warszawa, s. 176-182.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1995. Nauka w ujęciu globalnym i regionalnym. [W:] A. Kukliński (red.), Nauka-Technologia-Gospodarka. KBN, Warszawa, s. 559-469.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Kozarski S., 1995. Nauki geograficzne w Polsce. [W:] Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Nauki biologiczne, nauki rolnicze i leśne, nauki o ziemi i nauki górniczePAN-KBN, Warszawa, s. 559-469
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1995. Socio-economic geography in the face of the systemic transformation in Poland. [W:] N. Toshio,  A. Nobuo (red.), The roles of metropolitan urban areas in the hifh-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Nagoya, Japan, s. 1-16.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J. J., 1995. Przekształcenia i dylematy polskiej gospodarki. [W:] F. W. Carter,  W. Maik (red.), Proces przekształceń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Turpress, Toruń, s. 15-36.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf 

  Chojnicki Z., 1996. Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce. Przegląd Geograficzny, 68, 1-2, s. 19-29.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1996. On a new mode of scientific activity. [W:] A. Kukliński (red.), Production of knowledge and the dignity of science. European Institut for Regional and Local Development., University of Warsaw, Warsaw, s. 55-60.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1996. Science in a global and a regional approach. [W:] A. Kukliński (red.),  Production of knowledge and the dignity of science. European Institute for Regional and Local Development., University of Warsaw, Warsaw.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1997. Methodological problems of Polish economics in the postwar period. F.I.T. Discussion Papers, 297, Frankfurter Institut für Transformationsstudien, Frankfurt.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1997. Region jako terytorialny system społeczny. [W:] A. Kukliński (red.), Problemy Przestrzeni Europejskiej. Euroreg, Warszawa.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf 

  Chojnicki Z., 1998. Methodological problems of the development of Polish economics. [W:] Space, Inequality and Difference – Milos. Department of Urban and Regional Planning A.U.T.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1998. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego – koncepcje i założenia teoretyczne. [W:] B. Gruchman,  J. J. Parysek (red.), Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. T. 2, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 11-48.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1999. O geografii. [W:] B. Domański,  W. Widacki (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 17-26.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 1999. Pojęcia odległości w analizie przestrzeni społeczno-ekonomicznej. [W:] Z. Chojnicki (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 167-174.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

 • Chojnicki Z., 2000. Filozofia nauki. Orientacje, koncepcje, krytyki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2000. Perspektywiczne problemy badawcze geografii. [W:] B. Kortus, A. Jackowski,  K. Krzemień (red.), Nauki geograficzne w poszukiwaniu prawdy o ziemi i człowieku. Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 151-157.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2000. Changes in higher education during the period of transformation in Poland – regional differences. [W:] Z. Chojnicki,  J. J. Parysek (red.), Polish geography: Problems, researches, applications. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 41-57.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, LXXI, s. 3-4, 261-277.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2000. Przemiany szkolnictwa wyższego w okresie transformacji w Polsce i jego zróżnicowanie regionalne. [W:] J. J. Parysek,  H. Rogacki (red.), Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 35-52.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2001. Dualizm metodologiczny w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 17-25.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2001. Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD. [W:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. KBN, Warszawa, s. 80-91.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2002. Wyjaśnianie w geografii społeczno-ekonomicznej w ujęciu relacjonistycznym. [W:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11-23.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2003. Koncepcje i zastosowania metafory w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11-20.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2003. Poland on the road to a knowledge-based economy: A regional approach. [W:] R. Domański (red.), Recent advances in urban and regional studies. Studia Regionalia, 12, Polish Academy of Sciences, Committee for Space Economy and Regional Planning, Warszawa, s. 199-213.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 23-29.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2004. Podstawy filozoficzne geografii – jakiej filozofii potrzebuje geografia? [W:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 191-207.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2004. Problematyka metodologiczna studiów regionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 5-11.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] J. J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-24.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2005. Charakter i sytuacja nauki o turystyce – rozważania metodologiczne. [W:] W. Maik, K. Marciniak,  P. Palich (red.), Teoria i praktyka w turystyce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 3, Bydgoszcz, s. 11-23.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2005. Problematyka metodologiczna przedmiotu geografii. [W:] W. Maik, K. Rembowska,  A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 11-21.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. [W:] T. Czyż,  H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 219, PWN, Warszawa, s. 8-23.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2006. The role of knowledge in the shaping of a knowledge-based economy and economic development of Poland: A regional approach. Questiones Geographicae, 25B, s. 7-15.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2007. Geografia wobec problemów współczesnego świata. [W:] W. Maik, K. Rembowska,  A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 15-24.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2007. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79, 3-4, s. 423-438.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2008. Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne. [W:] J. J. Parysek,  T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 21-36.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2008. Gospodarka oparta na wiedzy jako czynnik rozwoju regionalnego. [W:] T. Stryjakiewicz,  T. Czyż (red.), O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 237, PWN, Warszawa, s. 146-158.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., Czyż T., 2008. Gospodarka oparta na wiedzy w regionach metropolitalnych i aglomeracjach miejskich w Polsce. [W:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej., 120, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2009. Główne koncepcje i pola badawcze studiów regionalnych. [W:] A. Richling,  M. Lechowicz (red.), Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 11-21.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2009. Nauka jako system społeczno-poznawczy. [W:] R. Maciołek, W. Maik,  K. Sikora (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 17-39.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2010. Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2010. Model empiryczno-naukowy geografii. [W:] Z. Chojnicki (red.), Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 81-103.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2010. Socio-economic development and its axiological aspects. Quaestiones Geographicae 29, 2, s. 7–17
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2011. Empirical-scientific model of geography. Questiones Geographicae, 30, 2, s. 7-22.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2011. Koncepcje metodologiczne prawidłowości w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] K. Marciniak, K. Sikora,  D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 59-67.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2011. Rozwój koncepcji modeli grawitacji i potencjału. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż,  W. Ratajczak, Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7–42.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2011. Systemy społeczne jako przedmiot geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] L. Mierzejewska,  M. Wdowicka (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 31-47.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2011. Zakres i warunki zastosowania modelu potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż,  W. Ratajczak, Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 43–80.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf

  Chojnicki Z., 2011. Zastosowanie modelu potencjału w analizie struktury przestrzennej nauki. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż,  W. Ratajczak, Model potencjału. Podstawy teoretyczne i zastosowania w badaniach przestrzenno-ekonomicznych oraz regionalnych., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 125–134.
  Znalezione obrazy dla zapytania pobierz PDf