PL | EN

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego, w wieku od przedszkolnego do emerytalnego.  Ma on również za zadanie rozwinąć i wzmocnić relacje UAM z partnerami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

W ramach projektu przewidziano ok. 40 zadań, realizowanych przez różne wydziały UAM. W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizowanych będzie 8 zadań, w tym działania nakierowane na edukację dzieci: Akademia Przestrzeni i Przyjazna Przestrzeń, a także działania dotyczące innych grup społecznych: Planowanie Partycypacyjne, Przestrzeń Publiczna, Ogrody Działkowe, Ogrody Społeczne, Zielony Fitness i Po co pszczoła.

Relacje z kolejnych wydarzeń znajdą Państwo tutaj: ogrody działkowe, ogrody społeczne.

 


Głównym celem projektu KIERUNEK PRACA II jest podniesienie kompetencji 154 studentów studiujących stacjonarnie na dwóch ostatnich semestrach studiów licencjackich i magisterskich oraz na semestrach V i VI studiów inżynierskich w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 z kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w okresie 1.11.2017-31.10.2019.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

 


Głównym celem projektu KIERUNEK PRACA jest podniesienie kompetencji studentów studiujących stacjonarnie na semestrach V i VI  z kierunku studiów inżynierskich Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

 


 

Celem projektu jest opracowanie programu, a następnie realizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia nowego kierunku studiów pod nazwą ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU. Będzie to unikatowy w kraju kierunek studiów inżynierskich, którego absolwenci przygotowani będą do profesjonalnego funkcjonowania w obszarach związanych z planowaniem i optymalizacją procesów społeczno-gospodarczych oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnego systemu planowania przestrzennego na poziomie regionu i kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.

 


W okresie od 1 marca 2016 r. do 30 września 2017 r. studenci gospodarki przestrzennej uczestniczyli w projekcie pn. „Geocentrum Doskonałości – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy”. Projekt był wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu było ułatwienie studentom 4 kierunków (geografia, geoinformacja, geologia, gospodarka przestrzenna) wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Wśród nich znalazły się kompetencje: (a) komunikacyjne, (b) w zakresie przedsiębiorczości, (c) językowe w zakresie posługiwania się branżowym językiem angielskim, (d) specjalistyczne kompetencje zawodowe, (e) obsługi branżowych narzędzi ICT, (f) analityczne i samoorganizacji.

W pierwszej części projektu każdy student brał udział w obowiązkowych certyfikowanych szkoleniach z umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie, przedsiębiorczości oraz języka angielskiego (z native speakerami). Następnie przystępował do realizacji indywidualnej ścieżki specjalistycznej, w ramach której uczestniczył w dwóch certyfikowanych szkoleniach i/lub zajęciach warsztatowych (spośród 27 oferowanych), jednym zadaniu praktycznym (spośród 12 oferowanych) oraz dwóch wizytach studyjnych u pracodawcy (spośród 20 oferowanych).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć TUTAJ oraz na STRONIE projektu.