PL | EN

Celem głównym projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Projekt GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez pracodawców, jak i oczekiwaniom samych studentów.

Projekt jest skierowany do studentów roczników dyplomowych, tj. ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna. Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo przedstawione na stronie projektu.

 


Głównym celem projektu KIERUNEK PRACA jest podniesienie kompetencji studentów studiujących stacjonarnie na semestrach V i VI  z kierunku studiów inżynierskich Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

 


 

Celem projektu jest opracowanie programu, a następnie realizacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia nowego kierunku studiów pod nazwą ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU. Będzie to unikatowy w kraju kierunek studiów inżynierskich, którego absolwenci przygotowani będą do profesjonalnego funkcjonowania w obszarach związanych z planowaniem i optymalizacją procesów społeczno-gospodarczych oraz opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnego systemu planowania przestrzennego na poziomie regionu i kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.