PL | EN

Celem działalności laboratorium jest wspieranie badań naukowych pracowników IGSEiGP w zakresie prac projektowo-badawczych dotyczących modelowania ekonometrycznego. Badania te koncentrują się na rozwiązywaniu zagadnień naukowych wymagających z jednej strony dużych mocy obliczeniowych, a z drugiej wysoce specjalistycznego oprogramowania bazującego na najwyższych osiągnięciach ekonometrii, ekonometrii przestrzennej, statystyki, statystyki przestrzennej oraz matematyki. Aktualnie w Laboratorium prowadzi się prace badawcze w następujących zagadnieniach:

 1. Modelowanie struktur i procesów przestrzennych
 2. Metody analizy regionalnej
 3. Nowe trendy w analizie regresji — zagadnienie eksploracji danych
 4. Niestatystyczne metody klasyfikacji — zbiory przybliżone
 5. Optymalizacja przestrzenna i analiza czynnikowa dla szeregów przestrzennych
 6. Rachunek wariacyjny w modelowaniu układów transportowych
 7. Weryfikacja założeń metod statystycznych stosowanych w analizie przestrzennej
 8. Automaty komórkowe i sieci neuronowe w modelowaniu procesów urbanizacji
 9. Analiza szeregów czasowych
 10. Łańcuchy Markowa w badaniach dostępności komunikacyjnej
 11. Modelowanie czasoprzestrzenne i symulowanie procesów dyfuzji
 12. Wartości własne i wektory własne macierzy binarnych i macierzy wag wykorzystywanych w badaniach geograficznych
 13. Geograficznie ważona regresja (GWR) i przestrzenne modele regresyjne w badaniach ekonomiczno-przestrzennych
 14. Przestrzenne zróżnicowanie gospodarki Polski
 15. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce w nowych warunkach ustrojowych.

 

Laboratorium Modelowania Ekonometryczno-Przestrzennego dysponuje 6 stacjami roboczymi o dużej mocy obliczeniowej oraz serwerem wspólnym z Laboratorium Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej i Laboratorium Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego. Na stacjach roboczych jest zainstalowane oprogramowanie takie jak: Matlab, ArcGIS, SPSS, SAS, GeoDa, Matfor, TOMLAB, Surfer, Gretl, MapInfo, SaTScan. Baza oprogramowania jest systematycznie rozbudowywana, a w przyszłości utworzona zostanie baza danych przestrzennych.

 

Kontakt:

Pokój L105; tel.: 061 829 63 38

Pokój L106; tel.: 061 829 63 39