PL | EN

INFORMACJE OGÓLNE


TeRRIFICA to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

W ramach realizacji projektu zidentyfikowane zostaną możliwości, czynniki oraz bariery związane z wdrażaniem działań interwencyjnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania związane z akceptacją, poziomem wykonalności oraz ograniczeniami regulacyjnymi w sześciu pilotażowych regionach leżących w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi. Wybrane regiony odpowiadają różnorodności podejść polityki rozwoju do łagodzenia skutków zmian klimatycznych w zależności od uwarunkowań geograficznych, funkcjonalnych i politycznych (Europa Centralna – Europa Południowa, Europa Wschodnia – Europa Zachodnia, region miejski – region wiejski, regiony UE – regiony spoza UE).

Ponadto zostaną zdefiniowane i zaadaptowane innowacyjne strategie komunikacyjne oraz formaty działań na rzecz dialogu. Poprzez zastosowanie metodologii „Living Lab” różnorodni partnerzy (ze szczególnym uwzględnieniem władz regionalnych) zostaną włączeni do projektu jako jego aktywni współrealizatorzy. Dzięki temu określone zostaną rekomendacje, procedury, narzędzia i metodologie dostosowane do różnorodnych celów oraz roli pełnionych przez partnerów zewnętrznych, które jednocześnie będą uwzględniać kluczowe zasady RRI (Responsible Research & Innovation) oraz cele zintegrowanego rozwoju zrównoważonego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu . Zachęcamy również do zapoznania się z profilami w mediach społecznościowych:

 

Wartość projektu: 2 mln EUR

Okres realizacji: 2018-2022

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-SwafS-2018-2020 (Science with and for Society).

Przedstawicielami Polski w międzynarodowym zespole realizującym projekt zostali pracownicy WGSEIGP: Paweł Churski – koordynator polskiego zespołu, Andrzej Mizgajski, Katarzyna Fagiewicz, Tomasz Herodowicz, Piotr Lupa, Patryk Kaczmarek oraz współrealizatorka projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym: Joanna Morawska-Jancelewicz.

 

AKTUALNOŚCI


17-19.01.2020 – TeRRIFICA reprezentowana na Seminarium GAP w Zakopanem – Kolegium Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W dniach 17-19 stycznia 2020 r. w Zakopanem odbyło się 50, Jubileuszowe Seminarium GAP organizowane przez Kolegium Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w którym na zaproszenie Organizatorów wziął udział prof. dr hab. Paweł Churski reprezentując Zespół Projektu TeRRIFICA.

W Panelu Kryzys klimatyczny a ekonomia: ile warta jest przyszłość? udział wziął m.in. były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Polski Eurodeputowany prof. dr hab. Jerzy Buzek. W toku dyskusji wskazano na współczesne wyzwania wynikające z zachodzących w coraz większej skali i z coraz większą częstotliwością zmian klimatycznych. Podkreślano z jednej strony potrzebę intensyfikacji działań na poziomie politycznym Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich, a z drugiej strony zwiększania zaangażowania oraz świadomości obywateli. W tym kontekście Projekt TeRRIFICA stanowił bardzo dobry przykład działań angażujących społeczeństwo na rzecz działań ukierunkowanych na ograniczanie i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W Jubileuszowym 50 Seminarium GAP wzięło udział ponad 150 pracowników naukowych i studentów. Wszyscy otrzymali materiały promocyjne dotyczące projektu TeRRIFICA i mieli okazję wysłuchać informacji na temat założeń i realizacji projektu.


8-10.12.2019 – Internationan Geographical Union Conference (IGU) on Natural Disasters, Marginalized Regions and Labor Migration

Projekt TeRRIFICA był reprezentowany na Konferencji organizowanej przez Międzynarodową Unię Geograficzną w Nepalu, poświęconej katastrofom naturalnym, zmarginalizowanym regionom i migracjom kapitału ludzkiego.

Uczestnicy konferencji z różnych regionów świata zostali zaznajomieni z założeniami projektu oraz wzięli udział w dyskusji nad założeniami i sposobem jego realizacji.

 


03-04.12.2019 – Consortium Meeting w Barcelonie

W dniach 3 i 4 grudnia 2019 roku w Barcelonie odbyło się zebranie członków konsorcjum realizującego projekt TeRRIFICA. Spotkanie miało charakter techniczny i służyło przede wszystkim raportowaniu postępów w projekcie w ramach poszczególnych pakietów pracy. Stanowiło ono również bardzo dobrą okazję do dyskusji nad najważniejszymi założeniami projektu związanymi m.in. z promocją narzędzia do crowdmappingu oraz sposobami ciągłego rozwoju współpracy między beneficjentami projektu w kolejnych latach.


15.10.2019 – CIRCE2020 – International Conference „MAKE IT CIRCULAR! Application of LCA and LCC  analytical tools in Circular Economy”

Dnia 15 października 2019 r. przedstawiciele polskiego zespołu realizującego projekt TeRRIFICA (Tomasz Herodowicz, Piotr Lupa, Patryk Kaczmarek) wzięli udział w międzynarodowej konferencji projektu CIRCE2020 poświęconej rozwiązaniom analitycznym w zakresie wprowadzania gospodarki obiegu zamkniętego. Stanowi ona jeden z najważniejszych kierunków zmian systemu gospodarczego, który przyczyni się do zmniejszenia presji człowieka na środowisko przyrodnicze i ograniczenie tempa zmian klimatycznych.

Udział w tym wydarzeniu stanowił bardzo dobrą okazję dla promocji projektu TeRRIFICA, z którym mogli zapoznać się przedstawiciele instytucji naukowych, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej z Austrii, Chorwacji, Polski, Węgier i Włoch.

 


20.09.2019 – Warsztat konsultacyjny z interesariuszami z Aglomeracji Poznańskiej

W dniu 20 września 2019 r. odbył się warsztat konsultacyjny w ramach projektu TeRRIFICA, którego celem była integracja różnych grup interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatycznych, funkcjonujących na obszarze Aglomeracji Poznańskiej.

Udział w warsztacie zadeklarowali przedstawiciele: świata nauki i edukacji, organizacji społecznych, biznesu oraz administracji publicznej. Wykorzystanie techniki World Café sprzyjało wspólnej debacie uczestników warsztatu, która ogniskowała się na następujących zagadnieniach:

  • identyfikacja deficytów wiedzy dotyczącej zmian klimatu,
  • określenie czynników warunkujących wzrost znaczenia w hierarchii wartości działań związanych ze zmianami klimatycznymi,
  • wskazanie cech instytucjonalnych, istotnie wpływających na działania związane ze zmianami klimatu,
  • identyfikacja uwarunkowań skutecznego zaangażowania/współdziałania interesariuszy w zakresie działań na rzecz klimatu.
Program warsztatu:

 

 

 

FOTORELACJA

 


19.09.2019 – 2nd TeRRIFICA Online Conference: „Connecting case studies with future climate action. What is mandatory for prospect co-creation processes in climate adaptation and mitigation projects?”

Zapraszamy do rejestracji na drugą konferencję online organizowaną w ramach projektu TeRRIFICA, która odbędzie się 19 września 2019 r. w godzinach: 10:00 – 14:00. Rejestracja jest darmowa i odbywa się poprzez wypełnienie formularza.

Spotkanie rozpocznie się od krótkich rozmów ekspertów w dziedzinie zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów włączenia społecznego, metodologii oraz instytucjonalizacji. Następnie odbędzie się dyskusja służąca wspólnemu uczeniu się na podstawie międzynarodowych doświadczeń. Wydarzenie zamknie panel dyskusyjny podsumowujący zebrane podczas konferencji informacje i ustalenia.

Więcej informacji na temat konferencji mogą Państwo znaleźć TUTAJ.


TeRRIFICA elementem budowania wizji UAM jako Uniwersytetu Zaangażowanego w roku akademickim 2018/2019

Projekt TeRRIFICA został uwzględniony w katalogu działań UAM (s. 65), które wpisują się w misję tworzenia uniwersytetu zaangażowanego społecznie. Zdecydował o tym charakter projektu, którego celem jest usprawnienie procesu zarządzania zmianami klimatycznymi w ramach regionalnych sieci innowacji oraz budowanie świadomości mieszkańców miast i regionów na temat zachodzących w ich środowisku zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla jakości życia. Projekt uwzględnia m.in. proces ko-kreacji tj. zbadanie narzędzi, metod, technik wykorzystywanych przez różnych interesariuszy do projektowania innowacyjnych rozwiązań dotyczących zmian klimatycznych oraz przetestowanie metodologii żywych laboratoriów (living lab).


05-08.09.2019 – 2nd International Conference “Environment at CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future – ECOSMART”

TeRRIFICA była reprezentowana podczas drugiej edycji międzynarodowej konferencji „Environment at CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future – ECOSMART” organizowanej przez Uniwersytet w Bukareszcie.

Prof. Andrzej Mizgajski w czasie sesji plenarnej wygłosił referat pt. „Fostering Innovative Action towards Climate Change Adaptation and Mitigation–Approach of the TERRIFICA H2020 Project”, w którym przedstawił najważniejsze cele i założenia projektu oraz sposoby jego realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie narzędzia do Crowdmappingu, które ma posłużyć do pozyskania danych od mieszkańców pozwalających m.in. na identyfikację miejsc charakteryzujących się największą intenswynością negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych.


10-11.07.2019 – 2nd TeRRIFICA Reflective Workshop

W dniach 10-11 lipca 2019 roku w Belgradzie odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli zespołów biorących udział w projekcie TeRRIFICA.  Stanowiło ono część wydarzenia „Science Meets Parliament” organizowanego przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii. Ponadto odbył się warsztat poświęcony Key Performance Indicators (KPIs) i ich znaczeniu w kontekście zmian klimatu. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć w komunikacie prasowym.

 

 


13-14.06.2019 – XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB)

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku, w Gdańsku odbyło się XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB), w którym wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego. W czasie wystąpienia przedstawiono najważniejsze założenia projektu TeRRIFICA dotyczące m.in. celu, zakresu przestrzennego oraz przyjętej metodologii działań. Prezentacji wysłuchali zarówno przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych, jak i fundacji. Prezentacja stanowiła element sesji: „Nauka dla społeczeństwa – przykłady dobrych praktyk uniwersytetów zaangażowanych społecznie”, której tematyka została poświęcona projektom i inicjatywom z obszarów: odpowiedzi świata nauki na globalne wyzwania, włączania Agendy Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Developmnet Goals, SDG) w programy badawcze i w nowe programy kształcenia, rozumienia badań społecznie odpowiedzialnych, nauki obywatelskiej.


22.05.2019 – 1st TeRRIFICA Online Conference: “Co-creation and Climate Action. How people can have an impact on climate adaptation and mitigation?”

W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się pierwsza telekonferencja w ramach projektu TeRRIFICA poświęcona zagadnieniu włączania społeczeństwa w działania służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnicy konferencji starali się odpowiedzieć m.in. na pytania o to jak mieszkańcy mogą wpływać na działania dotyczące zmian klimatycznych i w jaki sposób wdrażać w te działania metody sprzyjające partycypacji społecznej oraz współtworzeniu (co-creation).

Więcej szczegółów oraz program wydarzenia można znaleźć TUTAJ.


09.05.2019 i 20-24.05.2019 – TeRRIFICA w wydarzeniach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób zaangażowanych w zagadnienia zmian klimatycznych, wykorzystujemy różne możliwości promowania projektu TeRRIFICA. Doskonałym sposobem upowszechniania informacji o projekcie są m.in. wydarzenia odbywające się na WNGiG. W maju 2019 roku o TeRRIFICE można było usłyszeć lub zapoznać się z materiałami promocyjnymi podczas:

  •   wykładu prof. Ewy Bednorz „Zmiany Klimatu – mity i fakty” wygłoszonego w ramach spotkania Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego [09.05.2019]
  • międzynarodowej konferencji „Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic: from past to present (PalaeoArc)” organizowanej m.in. przez prof. Witolda Szczucińskiego [20-24.05.2019]

04-06.02.2019 – Kick-Off Meeting & Reflective Workshop

W dniach 4-5 lutego w Bonn w ramach projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action) odbyło się spotkanie Kick-Off, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich pilotażowych regionów z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Serbii, Polski i Białorusi. Zespół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowali Paweł Churski, Katarzyna Fagiewicz oraz Joanna Morawska-Jancelewicz.

W kolejnym dniu – 6 lutego  odbył się Reflective Workshop poświęcony warsztatom dla interesariuszy z otoczenia społeczno-gospodarczego. Polski zespół współpracuje w ramach projektu TeRRIFICA z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Stowarzyszeniem EKOlogiczne Puszczykowo.

TUTAJ można zapoznać się z informacją prasową dotyczącą wydarzenia, zawierającą m.in. szczegółowy opis warsztatów jak również adresy, pod którymi można znaleźć obszerną fotorelację. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.