PL | EN

INFORMACJE OGÓLNE


TeRRIFICA to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

W ramach realizacji projektu zidentyfikowane zostaną możliwości, czynniki oraz bariery związane z wdrażaniem działań interwencyjnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania związane z akceptacją, poziomem wykonalności oraz ograniczeniami regulacyjnymi w sześciu pilotażowych regionach leżących w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi. Wybrane regiony odpowiadają różnorodności podejść polityki rozwoju do łagodzenia skutków zmian klimatycznych w zależności od uwarunkowań geograficznych, funkcjonalnych i politycznych (Europa Centralna – Europa Południowa, Europa Wschodnia – Europa Zachodnia, region miejski – region wiejski, regiony UE – regiony spoza UE).

Ponadto zostaną zdefiniowane i zaadaptowane innowacyjne strategie komunikacyjne oraz formaty działań na rzecz dialogu. Poprzez zastosowanie metodologii „Living Lab” różnorodni partnerzy (ze szczególnym uwzględnieniem władz regionalnych) zostaną włączeni do projektu jako jego aktywni współrealizatorzy. Dzięki temu określone zostaną rekomendacje, procedury, narzędzia i metodologie dostosowane do różnorodnych celów oraz roli pełnionych przez partnerów zewnętrznych, które jednocześnie będą uwzględniać kluczowe zasady RRI (Responsible Research & Innovation) oraz cele zintegrowanego rozwoju zrównoważonego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w załączonym materiale promocyjnym oraz na oficjalnej stronie internetowej projektu: terrifica.eu . Zachęcamy również do zapoznania się z profilami w mediach społecznościowych:

 

Wartość projektu: 2 mln EUR

Okres realizacji: 2018-2022

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-SwafS-2018-2020 (Science with and for Society).

Przedstawicielami Polski w międzynarodowym zespole realizującym projekt zostali pracownicy WNGIG: Paweł Churski (IGSEiGP) – koordynator polskiego zespołu, Andrzej Mizgajski (IGFiKŚP), Katarzyna Fagiewicz (IGFiKŚP), Tomasz Herodowicz (IGSEiGP), Piotr Lupa (IFiKŚP), Dawid Ochota (IGSEiGP) oraz współrealizatorka projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym: Joanna Morawska-Jancelewicz.

 

WYDARZENIA


13-14.06.2019 – XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB)

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku, w Gdańsku odbyło się XVII Sympozjum Stowarzyszenia Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB), w którym wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego. W czasie wystąpienia przedstawiono najważniejsze założenia projektu TeRRIFICA dotyczące m.in. celu, zakresu przestrzennego oraz przyjętej metodologii działań. Prezentacji wysłuchali zarówno przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych, jak i fundacji. Prezentacja stanowiła element sesji: „Nauka dla społeczeństwa – przykłady dobrych praktyk uniwersytetów zaangażowanych społecznie”, której tematyka została poświęcona projektom i inicjatywom z obszarów: odpowiedzi świata nauki na globalne wyzwania, włączania Agendy Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Developmnet Goals, SDG) w programy badawcze i w nowe programy kształcenia, rozumienia badań społecznie odpowiedzialnych, nauki obywatelskiej.


22.05.2019 – 1st TeRRIFICA Online Conference: “Co-creation and Climate Action. How people can have an impact on climate adaptation and mitigation?”

W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się pierwsza telekonferencja w ramach projektu TeRRIFICA poświęcona zagadnieniu włączania społeczeństwa w działania służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnicy konferencji starali się odpowiedzieć m.in. na pytania o to jak mieszkańcy mogą wpływać na działania dotyczące zmian klimatycznych i w jaki sposób wdrażać w te działania metody sprzyjające partycypacji społecznej oraz współtworzeniu (co-creation).

Więcej szczegółów oraz program wydarzenia można znaleźć TUTAJ.


09.05.2019 i 20-24.05.2019 – TeRRIFICA w wydarzeniach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób zaangażowanych w zagadnienia zmian klimatycznych, wykorzystujemy różne możliwości promowania projektu TeRRIFICA. Doskonałym sposobem upowszechniania informacji o projekcie są m.in. wydarzenia odbywające się na WNGiG. W maju 2019 roku o TeRRIFICE można było usłyszeć lub zapoznać się z materiałami promocyjnymi podczas:

  •   wykładu prof. Ewy Bednorz „Zmiany Klimatu – mity i fakty” wygłoszonego w ramach spotkania Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego [09.05.2019]
  • międzynarodowej konferencji „Processes and Palaeo-environmental changes in the Arctic: from past to present (PalaeoArc)” organizowanej m.in. przez prof. Witolda Szczucińskiego [20-24.05.2019]

04-06.02.2019 – Kick-Off Meeting & Reflective Workshop

W dniach 4-5 lutego w Bonn w ramach projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action) odbyło się spotkanie Kick-Off, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich pilotażowych regionów z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Serbii, Polski i Białorusi. Zespół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowali Paweł Churski, Katarzyna Fagiewicz oraz Joanna Morawska-Jancelewicz.

W kolejnym dniu – 6 lutego  odbył się Reflective Workshop poświęcony warsztatom dla interesariuszy z otoczenia społeczno-gospodarczego. Polski zespół współpracuje w ramach projektu TeRRIFICA z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Stowarzyszeniem EKOlogiczne Puszczykowo.

TUTAJ można zapoznać się z informacją prasową dotyczącą wydarzenia, zawierającą m.in. szczegółowy opis warsztatów jak również adresy, pod którymi można znaleźć obszerną fotorelację. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.