PL | EN

Nowe monografie pracowników Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej

Comment are off

Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazały się dwie nowe książki pracowników Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej – „Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej” pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Stryjakiewicza oraz „Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce zachodniej” autorstwa dr. inż. Wojciecha Dyby

Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej

Wydawnictwo Naukowe UAM, oprawa miękka, 80 stron.

Opis:

1050. rocznica Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego stała się okazją do przypomnienia roli i znaczenia pewnych szczególnych miejsc związanych z tą rocznicą. Miejscem takim jest bez wątpienia Ostrów Tumski w Poznaniu. Poświęcono mu wiele publikacji naukowych i popularnonaukowych, najczęściej z zakresu historii, archeologii, architektury, religii ” niewiele jest natomiast publikacji geograficznych na ten temat. Publikacja ma choć w części tę lukę wypełnić i pokazać, że również geografowie „wpisują się? w jubileusz polskiego chrześcijaństwa i państwowości. Książka jest pracą zbiorową, której autorami są pracownicy naukowi i doktoranci reprezentujący różne specjalności Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poszczególne opracowania obejmują kilka wybranych elementów środowiska geograficznego Ostrowa Tumskiego i jego zmian, takich jak: krajobraz naturalny i kulturowy, stosunki wodne, użytkowanie ziemi, zagospodarowanie przestrzenne i funkcje. W jednym z rozdziałów zaprezentowano możliwości wykorzystania tradycyjnych i nowoczesnych metod kartograficznych do rekonstrukcji zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi. Całość publikacji kończy propozycja wycieczki geograficznej po Ostrowie Tumskim.

Stryjakiewicz, T.  (red.) 2017. Ostrów Tumski w perspektywie geograficznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 

Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce zachodniej

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, oprawa miękka, 238 stron.

Opis:

Publikacja dokumentuje wyniki badań nad organizacjami klastrowymi – przykładami sformalizowanej współpracy przedsiębiorstw oraz publicznych i prywatnych instytucji, skoncentrowanych przestrzennie na pewnym obszarze (np. miasta, powiatu), związanych z jedną, wybraną branżą gospodarczą – specjalizacją przemysłową lub usługową. Trzy cele, jakie przyświecały autorowi publikacji to: 1) teoretyczny, tj. konceptualizację zagadnienia przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych na gruncie przestrzenno-ekonomicznym, 2) empiryczny: identyfikację uwarunkowań, form i mechanizmów tych przepływów w organizacjach w Polsce Zachodniej oraz 3) aplikacyjny: sformułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej w zakresie możliwości i sposobów wspierania przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych. Nowatorskie ujęcie tytułowego zagadnienia oparte zostało na dwóch nurtach: geografii relacyjnej (badanie regionalnego domknięcia transferu wiedzy z uczelni i jednostek otoczenia biznesu do firm oraz efektów rozlewania się wiedzy do otoczenia regionalnego), a także teorii interesariuszy (analiza przepływów wiedzy z punktu widzenia różnych aktorów). Badania terenowe przeprowadzane zostały z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych, a w odniesieniu do dwóch studiów przypadku: Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli oraz Klastra Spożywczego Leszczyńskie Smaki – wywiadów półstrukturyzowanych, a następnie metody analizy sieciowej. Pozwoliły one wyznaczyć najczęściej wykorzystywane przez firmy w organizacjach klastrowych sposoby pozyskiwania i rozpowszechniania nowej wiedzy (zarówno celowe, jak i spontaniczne). Wykazano też znaczące różnice w mechanizmach przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych zawiązywanych w sposób oddolny i odgórny, co pozwoliło na przedstawienie zaleceń dla polityki klastrowej.

Dyba, W. 2016. Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Osoby zainteresowane zachęcamy do lektury!

About the Author