PL | EN

TeRRIFICA – nowy projekt realizowany przez pracowników Instytutu w ramach programu Horyzont 2020

Comment are off

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action to projekt, który swym zakresem obejmuje wszechstronny i obszerny przegląd wiedzy w zakresie: badań nad adaptacją do zmian klimatycznych, faktycznych działań podejmowanych w tym kierunku w ramach polityki rozwoju oraz strategii i metod stosowanych w celu przekazywania informacji dotyczących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, przedsiębiorcom, władzom publicznym).

W ramach realizacji projektu zidentyfikowane zostaną możliwości, czynniki oraz bariery związane z wdrażaniem działań interwencyjnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyzwania związane z akceptacją, poziomem wykonalności oraz ograniczeniami regulacyjnymi w sześciu pilotażowych regionach leżących w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i Białorusi. Wybrane regiony odpowiadają różnorodności podejść polityki rozwoju do łagodzenia skutków zmian klimatycznych w zależności od uwarunkowań geograficznych, funkcjonalnych i politycznych (Europa Centralna – Europa Południowa, Europa Wschodnia – Europa Zachodnia, region miejski – region wiejski, regiony UE – regiony spoza UE).

Ponadto zostaną zdefiniowane i zaadaptowane innowacyjne strategie komunikacyjne oraz formaty działań na rzecz dialogu. Poprzez zastosowanie metodologii „Living Lab” różnorodni partnerzy (ze szczególnym uwzględnieniem władz regionalnych) zostaną włączeni do projektu jako jego aktywni współrealizatorzy. Dzięki temu określone zostaną rekomendacje, procedury, narzędzia i metodologie dostosowane do różnorodnych celów oraz roli pełnionych przez partnerów zewnętrznych, które jednocześnie będą uwzględniać kluczowe zasady RRI (Responsible Research & Innovation) oraz cele zintegrowanego rozwoju zrównoważonego.

http://www.gaeu.pl/cache/com_zoo/images/Horizon_logo_1_4e20a77f7162b2c768362074ce8b5d83.jpgPrzedstawicielami Polski w międzynarodowym zespole realizującym projekt zostali pracownicy WNGIG: Paweł Churski (IGSEiGP) – koordynator polskiego zespołu, Andrzej Mizgajski (IGFiKŚP), Katarzyna Fagiewicz (IGFiKŚP), Tomasz Herodowicz (IGSEiGP) oraz współrealizatorki projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym: Joanna Morawska-Jancelewicz i Anna Schmidt-Fiedler.

Wartość projektu: 2 mln EUR

Okres realizacji: 2018-2022

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (H2020-SwafS-2018-2020 (Science with and for Society).

About the Author