PL | EN

 

 

 

 

IDEA KONFERENCJI

Procesy urbanizacji, w tym metropolizacja, kryzys demograficzny i migracje, zmiany w procesie globalizacji, nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego, przełom kulturowo-informacyjny, stanowią wyzwania, przed którymi stoją geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Poszerzanie się pola zainteresowań geografii o nowe problemy poznawcze i praktyczne współczesności oraz dążenie do ich efektywnego rozwiązania wiąże się ze zmianą dotychczasowych podejść w zakresie diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych w wymiarze przestrzennym. Konieczne staje się również wprowadzanie nowych idei teoretycznych oraz dalszy rozwój metodologii geografii na gruncie filozofii nauki.


 

TEMATYKA

Tematyka konferencji obejmuje dwie części problemowe. Pierwsza część poświęcona jest przedstawieniu dorobku naukowego Profesora Zbyszka Chojnickiego i jego wkładu w rozwój geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Profesor Zbyszko Chojnicki należy do grona znakomitych współczesnych polskich geografów. Dokonania naukowe Profesora w dziedzinie teorii i metodologii geografii oraz metod analizy przestrzennej i regionalnej nadały polskiej geografii nowy kierunek badawczy. Przyczyniły się one także do wzrostu jej znaczenia w geografii światowej. Dziedzictwo naukowe Profesora, przekazane na kolejne pokolenia geografów, istotnie zwiększyło zainteresowanie problematyką metodologii i filozofii geografii. Stało się ono również źródłem inspiracji badawczych oraz zaowocowało nowymi i twórczymi osiągnięciami w realizacji zadań przedmiotowych i metodologicznych. Druga część konferencji dotyczy nowych problemów badawczych geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Problemy te mogą mieć dwojaki charakter: (1) przedmiotowy (problemy empiryczne oraz problemy teoretyczne) lub (2) metodologiczny (procedury, metody i techniki badawcze). Zakres tematyczny konferencji obejmuje oba typy problemów i dotyczy w szczególności:

 1. rekonceptualizacji uprzednio funkcjonujących programów badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej,
 2. kształtowania się nowych nurtów problemowych, które odzwierciedlają procesy przemian.

 

Tematyka konferencji w układzie głównych nurtów problemowych przedstawia się następująco:

 1. Nowe podejścia teoretyczne i metodologiczne w geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarce przestrzennej
 2. Metody ilościowe i podejście matematyczno-modelowe w geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarce przestrzennej
 3. Nurt humanistyczny we współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej
 4. Procesy demograficzno-migracyjne jako uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego
 5. Rekonfiguracja przestrzennej organizacji społeczeństwa i gospodarki
 6. Terytorialność w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego
 7. Przestrzeń i relacje przestrzenne w badaniach geograficznych
 8. Wpływ technologii cyfrowych na rozwój geografii społeczno-ekonomicznej
 9. Zakres integracji geografii społeczno-ekonomicznej z geografią fizyczną i z gospodarką przestrzenną oraz jej skutki dla rozwoju geografii
 10. Multi- i interdyscyplinarność w badaniach gospodarki przestrzennej

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Program konferencji: [DO POBRANIA]

 

Miejsce obrad:

Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

 

Ważne terminy

Zgłoszenie udziału w konferencji:                                                   28 lutego 2018 r.

Akceptacja wystąpień konferencyjnych i posterów:                    31 marca 2018 r.

Wniesienie opłaty:                                                                              30 kwietnia 2018 r.

Termin przesłania programu dla uczestników konferencji:      22 maja 2018 r.

Konferencja:                                                                                        11 – 12 czerwca 2018 r.

 

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/kOjPxvUAyYremfXf1 do dnia 28 lutego 2018 r. W formularzu należy wpisać streszczenie referatu.

Opłata konferencyjna wynosi: 550 zł

Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi: 250 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2018 r. przelewem na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 z dopiskiem: K00000745,  nazwisko i imię uczestnika.

 

Informacja dotycząca posterów

Poster powinien zostać wykonany w formacie A1, w pionie, na nośniku (papierze, kartonie, piance itp.) umożliwiającym jego przymocowanie do tablicy stojącej. Treść posteru i jego układ graficzny leży w gestii autora. Poster można dostarczyć osobiście na konferencji lub przesłać pocztą we wcześniejszym terminie na adres:

dr Joanna Dominiak
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. Krygowskiego 10
61-680 Poznań

 

Proponowane miejsca noclegowe

Wykaz rekomendowanych przez nas hoteli można znaleźć TUTAJ

 

Kontakt:

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Tel. (+48) 61 829 61 35, -63 37, Faks (+48) 61 829 61 27
www.igsegp.amu.edu.pl

 

Sekretarz konferencji:

dr Joanna Dominiak, e-mail: geoconf@amu.edu.pl, tel. 61 829 61 56