PL | EN

 

 

 

 

IDEA KONFERENCJI

Procesy urbanizacji, w tym metropolizacja, kryzys demograficzny i migracje, zmiany w procesie globalizacji, nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego, przełom kulturowo-informacyjny, stanowią wyzwania, przed którymi stoją geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Poszerzanie się pola zainteresowań geografii o nowe problemy poznawcze i praktyczne współczesności oraz dążenie do ich efektywnego rozwiązania wiąże się ze zmianą dotychczasowych podejść w zakresie diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych w wymiarze przestrzennym. Konieczne staje się również wprowadzanie nowych idei teoretycznych oraz dalszy rozwój metodologii geografii na gruncie filozofii nauki.


TEMATYKA

Tematyka konferencji obejmuje dwie części problemowe. Pierwsza część poświęcona jest przedstawieniu dorobku naukowego Profesora Zbyszka Chojnickiego i jego wkładu w rozwój geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Profesor Zbyszko Chojnicki należy do grona znakomitych współczesnych polskich geografów. Dokonania naukowe Profesora w dziedzinie teorii i metodologii geografii oraz metod analizy przestrzennej i regionalnej nadały polskiej geografii nowy kierunek badawczy. Przyczyniły się one także do wzrostu jej znaczenia w geografii światowej. Dziedzictwo naukowe Profesora, przekazane na kolejne pokolenia geografów, istotnie zwiększyło zainteresowanie problematyką metodologii i filozofii geografii. Stało się ono również źródłem inspiracji badawczych oraz zaowocowało nowymi i twórczymi osiągnięciami w realizacji zadań przedmiotowych i metodologicznych. Druga część konferencji dotyczy nowych problemów badawczych geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Problemy te mogą mieć dwojaki charakter: (1) przedmiotowy (problemy empiryczne oraz problemy teoretyczne) lub (2) metodologiczny (procedury, metody i techniki badawcze). Zakres tematyczny konferencji obejmuje oba typy problemów i dotyczy w szczególności:

 1. rekonceptualizacji uprzednio funkcjonujących programów badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej,
 2. kształtowania się nowych nurtów problemowych, które odzwierciedlają procesy przemian.

Tematyka konferencji w układzie głównych nurtów problemowych przedstawia się następująco:

 1. Nowe podejścia teoretyczne i metodologiczne w geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarce przestrzennej
 2. Metody ilościowe i podejście matematyczno-modelowe w geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarce przestrzennej
 3. Nurt humanistyczny we współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej
 4. Procesy demograficzno-migracyjne jako uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego
 5. Rekonfiguracja przestrzennej organizacji społeczeństwa i gospodarki
 6. Terytorialność w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego
 7. Przestrzeń i relacje przestrzenne w badaniach geograficznych
 8. Wpływ technologii cyfrowych na rozwój geografii społeczno-ekonomicznej
 9. Zakres integracji geografii społeczno-ekonomicznej z geografią fizyczną i z gospodarką przestrzenną oraz jej skutki dla rozwoju geografii
 10. Multi- i interdyscyplinarność w badaniach gospodarki przestrzennej

RELACJA Z KONFERERENCJI

W dniu 11.06.2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Profesora Zbyszka Chojnickiego sali wykładowej nr 3 w Collegium Geographicum. Profesor Z. Chojnicki był zasłużoną postacią dla społeczności uniwersyteckiej, pełniącą m.in. funkcję prorektora UAM (1981-1982) i uhonorowaną wieloma odznaczeniami, w tym wyróżnieniem  Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis (2003). Wydarzenie to towarzyszyło konferencji naukowej „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, której organizatorem był Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a patronat honorowy konferencji objął Jego Magnificencja Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

(fot. Hanka Jefimowicz)

Konferencja odbyła się w dniach 11-12.06.2018 r. Wzięło w niej udział ponad 80 uczestników z 15 ośrodków naukowych z 10 miast Polski. Wygłoszono 39 referatów oraz zaprezentowano 14 posterów. Konferencja dedykowana była pamięci Profesora Zbyszka Chojnickiego, inspiratora i twórcy programu metodologicznego polskiej geografii. Pierwsza część konferencji poświęcona była dziedzictwu naukowemu Profesora Zbyszka Chojnickiego (1928-2015), który był jednym z najwybitniejszych polskich geografów, uznanym autorytetem o światowej renomie w dziedzinie teorii i metodologii geografii. Był organizatorem i długoletnim dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz prorektorem UAM do spraw nauki i współpracy z gospodarką narodową w okresie przełomu społeczno-politycznego w Polsce (1981-1982). Sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN (1990-2002) i był aktywnym członkiem wielu komisji problemowych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Prof. Z. Chojnicki był twórcą poznańskiej szkoły naukowej nowoczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Odegrał także ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnych trendów w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej. Jego dokonania naukowe i działalność na forum międzynarodowym przyczyniły się do wzrostu znaczenia polskiej geografii w nauce światowej. Był naukowcem o niezwykłej osobowości, głębokiej erudycji i wybitnej indywidualności twórczej, niezwykle konsekwentnym w respektowaniu norm i reguł pracy naukowej i jej autentyzmu. Był Mistrzem i Nauczycielem kilku pokoleń geografów.

(fot. Hanka Jefimowicz)

 

Podczas konferencji zaprezentowano bibliotekę cyfrową prac Profesora Zbyszka Chojnickiego, która jest  zbiorem ponad 130 jego publikacji zgromadzonych i udostępnionych razem w postaci cyfrowej. Biblioteka ta jest dostępna pod adresem: http://igsegp.amu.edu.pl/chojnicki/

Druga część konferencji dotyczyła nowych problemów badawczych geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Obrady i dyskusje naukowe miały miejsce w sześciu sesjach tematycznych:

 1. Koncepcje teoretyczno-metodologiczne w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej
 2. Współczesne studia miejskie i regionalne
 3. Rekonfiguracja przestrzennej organizacji gospodarki
 4. Nurty badawcze w geografii społecznej i humanistycznej
 5. Cyfryzacja w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej
 6. Problemy geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w badaniach młodych naukowców

  (fot. Hanka Jefimowicz)

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Program konferencji: [DO POBRANIA]

 

Miejsce obrad:

Collegium Geographicum im. Stanisława Pawłowskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

 

Ważne terminy

Zgłoszenie udziału w konferencji:                                                   28 lutego 2018 r.

Akceptacja wystąpień konferencyjnych i posterów:                    31 marca 2018 r.

Wniesienie opłaty:                                                                              30 kwietnia 2018 r.

Termin przesłania programu dla uczestników konferencji:      22 maja 2018 r.

Konferencja:                                                                                        11 – 12 czerwca 2018 r.

 

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/kOjPxvUAyYremfXf1 do dnia 28 lutego 2018 r. W formularzu należy wpisać streszczenie referatu.

Opłata konferencyjna wynosi: 550 zł

Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi: 250 zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2018 r. przelewem na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 z dopiskiem: K00000745,  nazwisko i imię uczestnika.

 

Informacja dotycząca posterów

Poster powinien zostać wykonany w formacie A1, w pionie, na nośniku (papierze, kartonie, piance itp.) umożliwiającym jego przymocowanie do tablicy stojącej. Treść posteru i jego układ graficzny leży w gestii autora. Poster można dostarczyć osobiście na konferencji lub przesłać pocztą we wcześniejszym terminie na adres:

dr Joanna Dominiak
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. Krygowskiego 10
61-680 Poznań

 

Proponowane miejsca noclegowe

Wykaz rekomendowanych przez nas hoteli można znaleźć TUTAJ

 

Kontakt:

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Tel. (+48) 61 829 61 35, -63 37, Faks (+48) 61 829 61 27
www.igsegp.amu.edu.pl

 

Sekretarz konferencji:

dr Joanna Dominiak, e-mail: geoconf@amu.edu.pl, tel. 61 829 61 56