PL | EN

Strategia Rozwoju Instytutu

Na wniosek dyrekcji IGSEiGP oraz przy współudziale kierowników poszczególnych zakładów, za zgodą Rady Instytutu (3 stycznia 2017r.), powołany został zespół, którego celem było przygotowanie projektu strategii rozwoju Instytutu. W skład zespołu weszły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Artur Bajerski, Emilia Bogacka, Anna Kołodziejczak, Tomasz Kossowski, Robert Kudłak (przewodniczący), Lidia Mierzejewska, Robert Perdał oraz Marzena Walaszek. Przygotowany przez Zespół w konsultacji z dyrekcją Projekt Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został poddany dwuetapowemu procesowi konsultacji z Pracownikami Instytutu (część diagnostyczna oraz część kierunkowa). Końcowy Projekt uwzględniający zgłoszone podczas prezentacji i dyskusji oraz przesyłane do zespołu uwagi został przedstawiony Radzie Instytutu, która w dniu 26 czerwca 2017r. przyjęła go do realizacji.

>>Strategia Rozwoju Instytutu<<

Strategia rozwoju Instytutu odnosi się do programowania działań strategicznych w krótkim (2020), średnim (2025) i długim (2030) horyzoncie czasowym. Proponowana misja, wizja, cele strategiczne, cele szczegółowe oraz działania zidentyfikowane są na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu, jej konsultacji z pracownikami Instytutu oraz wskazań członków zespołu i dyrekcji Instytutu.


Program Wykonawczy (sem. zimowy 2017/2018)

Program Wykonawczy stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przyjętej do realizacji przez Radę Instytutu w dniu 26 czerwca 2017 r. Struktura Programu obejmuje Działania Strategii, których realizacja została zaplanowana podczas semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018, tj. od października 2017 r. do lutego 2018 r.

>> Program Wykonawczy (sem. zimowy 2017/2018) <<