PL | EN

Na wniosek dyrekcji IGSEiGP oraz przy współudziale kierowników poszczególnych zakładów, za zgodą Rady Instytutu (3 stycznia 2017r.), powołany został zespół, którego celem było przygotowanie projektu strategii rozwoju Instytutu. W skład zespołu weszły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Artur Bajerski, Emilia Bogacka, Anna Kołodziejczak, Tomasz Kossowski, Robert Kudłak (przewodniczący), Lidia Mierzejewska, Robert Perdał oraz Marzena Walaszek. Przygotowany przez Zespół w konsultacji z dyrekcją Projekt Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został poddany dwuetapowemu procesowi konsultacji z Pracownikami Instytutu (część diagnostyczna oraz część kierunkowa). Końcowy Projekt uwzględniający zgłoszone podczas prezentacji i dyskusji oraz przesyłane do zespołu uwagi został przedstawiony Radzie Instytutu, która w dniu 26 czerwca 2017r. przyjęła go do realizacji.

>>Strategia Rozwoju Instytutu<<

Strategia rozwoju Instytutu odnosi się do programowania działań strategicznych w krótkim (2020), średnim (2025) i długim (2030) horyzoncie czasowym. Proponowana misja, wizja, cele strategiczne, cele szczegółowe oraz działania zidentyfikowane są na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu, jej konsultacji z pracownikami Instytutu oraz wskazań członków zespołu i dyrekcji Instytutu.