PL | EN

Strategia Rozwoju Instytutu

Na wniosek dyrekcji IGSEiGP oraz przy współudziale kierowników poszczególnych zakładów, za zgodą Rady Instytutu (3 stycznia 2017r.), powołany został zespół, którego celem było przygotowanie projektu strategii rozwoju Instytutu. W skład zespołu weszły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Artur Bajerski, Emilia Bogacka, Anna Kołodziejczak, Tomasz Kossowski, Robert Kudłak (przewodniczący), Lidia Mierzejewska, Robert Perdał oraz Marzena Walaszek. Przygotowany przez Zespół w konsultacji z dyrekcją Projekt Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej został poddany dwuetapowemu procesowi konsultacji z Pracownikami Instytutu (część diagnostyczna oraz część kierunkowa). Końcowy Projekt uwzględniający zgłoszone podczas prezentacji i dyskusji oraz przesyłane do zespołu uwagi został przedstawiony Radzie Instytutu, która w dniu 26 czerwca 2017r. przyjęła go do realizacji.

>>Strategia Rozwoju Instytutu<<

Strategia rozwoju Instytutu odnosi się do programowania działań strategicznych w krótkim (2020), średnim (2025) i długim (2030) horyzoncie czasowym. Proponowana misja, wizja, cele strategiczne, cele szczegółowe oraz działania zidentyfikowane są na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu, jej konsultacji z pracownikami Instytutu oraz wskazań członków zespołu i dyrekcji Instytutu.


Program Wykonawczy (rok akademicki 2018/2019)

Program Wykonawczy stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przyjętej do realizacji przez Radę Instytutu w dniu 26 czerwca 2017 r. Struktura Programu obejmuje Działania Strategii, których realizacja została zaplanowana na rok akademicki 2018/2019.

>> Program Wykonawczy (2018/2019) <<


Program Wykonawczy (sem. letni 2017/2018)

Program Wykonawczy stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przyjętej do realizacji przez Radę Instytutu w dniu 26 czerwca 2017 r. Struktura Programu obejmuje Działania Strategii, których realizacja została zaplanowana podczas semestru letniego roku akademickiego 2017/2018, tj. od marca  do czerwca 2018 r.

>> Program Wykonawczy (sem. letni 2017/2018) <<


Program Wykonawczy (sem. zimowy 2017/2018)

Program Wykonawczy stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przyjętej do realizacji przez Radę Instytutu w dniu 26 czerwca 2017 r. Struktura Programu obejmuje Działania Strategii, których realizacja została zaplanowana podczas semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018, tj. od października 2017 r. do lutego 2018 r.

>> Program Wykonawczy (sem. zimowy 2017/2018) <<


Działania do Strategii Rozwoju Instytutu

Działania są najbardziej konkretną, a zarazem najobszerniejszą częścią Strategii. Określają one zrealizowane lub zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia, służące osiąganiu celów Strategii, które po konsultacji z Pracownikami zostały przyjęte przez Radę Instytutu. Ich struktura odpowiada układowi celów strategicznych: Nauka – Dydaktyka – Organizacja oraz uszczegóławiających je celów szczegółowych.

I. CEL STRATEGICZNY (NAUKA) - PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM
I.1. CEL SZCZEGÓŁOWY – Poprawa efektywności i jakości prac badawczych
I.1.1. DZIAŁANIE – Opracowanie systemu planowania i ewaluacji wyników działalności naukowej
I.1.2. DZIAŁANIE – Opracowanie zasad wsparcia działalności publikacyjnej
I.1.3. DZIAŁANIE – Wzmocnienie instytutowych mechanizmów kontroli jakości prac badawczych i na stopień
I.1.4. DZIAŁANIE – Powiązanie systemu wsparcia finansowego z efektami pracy naukowej
I.1.5. DZIAŁANIE – Podnoszenie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych
I.2. CEL SZCZEGÓŁOWY – Zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
I.2.1. DZIAŁANIE – Wsparcie procesu aplikowania o projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych
I.2.2. DZIAŁANIE – Wsparcie organizacyjne i merytoryczne projektów realizowanych przez pracowników i grupy badawcze oraz w partnerstwie z innymi ośrodkami i otoczeniem społeczno-gospodarczym
I.3. CEL SZCZEGÓŁOWY – Wzrost umiędzynarodowienia badań naukowych
I.3.1. DZIAŁANIE – Wsparcie finansowe i instytucjonalne w procesie upowszechniania wyników badań w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych
I.3.2. DZIAŁANIE – Utworzenie europejskiego centrum doskonałości naukowej
I.3.3. DZIAŁANIE – Rozwój współpracy z ośrodkami zagranicznymi
I.3.4. DZIAŁANIE – Podnoszenie mobilności pracowników (dłuższej niż jeden miesiąc)
I.4. CEL SZCZEGÓŁOWY – Upowszechnianie wyników prac naukowych
I.4.1. DZIAŁANIE – Organizowanie cyklicznej konferencji naukowej krajowej i międzynarodowej
I.4.2. DZIAŁANIE – Wydawanie instytutowego newslettera w języku polskim i angielskim
I.4.3. DZIAŁANIE – Wykorzystanie platform elektronicznych do upowszechniania wyników badań
I.4.4. DZIAŁANIE – Wprowadzenie czasopisma naukowego „Quaestiones Geographicae” na listę JCR
I.4.5. DZIAŁANIE – Podniesienie punktacji czasopisma naukowego „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” do maksymalnej punktacji na liście B
II. CEL STRATEGICZNY (DYDAKTYKA) - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ROZSZERZENIE OFERTY DYDAKTYCZNEJ
II.1. CEL SZCZEGÓŁOWY – Poprawa efektywności procesu dydaktycznego
II.1.1. DZIAŁANIE – Wprowadzenie modułowej struktury programu kształcenia
II.1.2. DZIAŁANIE – Opracowanie nowej organizacji harmonogramu zajęć dostosowanej do logiki procesu budowania efektów kształcenia
II.1.3. DZIAŁANIE – Uzyskanie międzynarodowej akredytacji programu kształcenia
II.1.4. DZIAŁANIE – Oferta studiów z dyplomem międzynarodowym
II.2. CEL SZCZEGÓŁOWY – Poszerzanie oferty dydaktycznej
II.2.1. DZIAŁANIE – Stworzenie oferty krótkich form kształcenia
II.2.2. DZIAŁANIE – Powołanie i uruchomienie nowego kierunku studiów
II.2.3. DZIAŁANIE – Wykorzystywanie możliwości zewnętrznych form poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów
II.2.4. DZIAŁANIE – Wzmocnienie partnerstwa z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji procesu dydaktycznego
II.2.5. DZIAŁANIE – Wzmocnienie monitoringu losów absolwentów
II.3. CEL SZCZEGÓŁOWY – Promowanie oferty dydaktycznej
II.3.1. DZIAŁANIE – Przygotowanie i realizacja programu promocji oferty dydaktycznej Instytutu
II.3.2. DZIAŁANIE – Rozszerzenie katalogu kanałów komunikacji z kandydatami
II.4. CEL SZCZEGÓŁOWY – Wsparcie aktywności naukowo-badawczej studentów studiów II i III stopnia
II.4.1. DZIAŁANIE – Włączanie studentów w prace badawcze
II.4.2. DZIAŁANIE – Wspieranie kół naukowych
II.4.3. DZIAŁANIE – Opracowanie wymogów merytorycznych dot. przygotowania prac dyplomowych
II.4.4. DZIAŁANIE – Wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów
II.4.5. DZIAŁANIE – Organizowanie wykładów, szkoleń i warsztatów dla doktorantów
III. CEL STARTEGICZNY (ORGANIZACJA) - POPRAWA SPÓJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ INSTYTUTU
III.1. CEL SZCZEGÓŁOWY – Konsolidacja i optymalizacja struktury organizacyjnej
III.1.1. DZIAŁANIE – Modyfikacja struktury organizacyjnej
III.1.2. DZIAŁANIE – Reorganizacja pracy pracowników naukowo-technicznych, administracyjnych i naukowo-dydaktycznych
III.1.3. DZIAŁANIE – Reorganizacja pracy sekretariatu
III.1.4. DZIAŁANIE – Reorganizacja i restrukturyzacja działalności CAPiSE
III.2. CEL SZCZEGÓŁOWY – Optymalizacja zarządzania zasobami Instytutu
III.2.1. DZIAŁANIE – Wypracowanie i wdrożenie zasad i kierunków polityki kadrowej
III.2.2. DZIAŁANIE – Wypracowanie i wdrożenie zasad polityki motywacyjnej
III.2.3. DZIAŁANIE – Wypracowanie polityki lokalowej
III.2.4. DZIAŁANIE – Rozwój infrastruktury technicznej i informatycznej