PL | EN

 

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, poza działalnością badawczą i dydaktyczną, oferuje usługi dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych naszą działalnością.

Oferta obejmuje m. in.: ekspertyzy, raporty, strategie rozwoju, programy rewitalizacji, badania ewaluacyjne oraz szkolenia.  Szczególne miejsce w naszej działalności zajmują badania i ekspertyzy dotyczące Wielkopolski. Poniżej można znaleźć przykłady realizowanych prac, w których brali udział pracownicy WGSEiGP.

 

Efekty działalności Wydziału prezentowane są również w serii publikacji „Ekspertyzy i Raporty” z którą można zapoznać się w zakładce PUBLIKACJE

 

 • Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy), 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Wielkopolski, 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Analizy statystyczne i opracowania graficzne dotyczące rynku nowych samochodów w Polsce, 2016, VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

  Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych  zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. 2016 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

  Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy.  2016 WYG PSB SPÓŁKA Z O.O. Warszawa

  Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych. 2016 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  Analiza potencjału rynku kolejowych przewozów dalekobieżnych w Polsce w kontekście dojazdów do szkół i do pracy, 2016 ARRIVA RP. Sp. z o.o.

  Koncepcja poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Świerczewo w Poznaniu, 2015 RADA OSIEDLA ŚWIERCZEWO W POZNANIU

  Usługa doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu „Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań  rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego” – ekspert Zamawiającego. 2015 WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

  Ekspertyza nt. Stan, struktura przestrzenna i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w aglomeracji poznańskiej. 2015. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

  Ekspertyza nt. Koncepcja rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Luboń. 2015. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: URZĄD MIASTA LUBOŃ.

  Ekspertyza nt. Koncepcja systemu dróg rowerowych na obszarze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 2015. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELONKA”.

  Determinanty i potrzeby badawcze wielkopolskiego rynku pracy. 2015 OBSERWATORIUM RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY.

  Analiza wrażliwości gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych województwa wielkopolskiego na kryzys gospodarczy i finansowy. 2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Ekspertyza nt. Dostępność i ranga placówek edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Ekspertyza nt. Delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. 2014. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

  Ekspertyza nt. Identyfikacja problemów funkcjonowania i wyzwań rozwoju ruchu rowerowego na terenie Metropolii Poznań. 2014. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Usługa doradztwa eksperckiego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcie potencjału badań i rozwoju technologii w województwie kujawsko-pomorskim”. 2014 KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI sp. z o.o.

  Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie wdrażania modułowej organizacji procesu kształcenia w szkole wyższej. 2013 – 2014 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

  Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie ewaluacji ex-ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  2013-2014 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik nowej polityki rozwoju. 2013 URZĄD MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Założenia polityki spójności UE 2014-2020 – szanse i zagrożenia dla Podkarpacia. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Obszary strategicznej interwencji i obszary funkcjonalne jako nowe pojęcia w polityce rozwoju. 2013 HOLDIKOM

  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako uczestnik Nowej Polityki Rozwoju i Nowej Polityki Miejskiej. 2013 HOLDIKOM

  Know-how for Donetsk Region – strengthening of administrative structures and regional development in Ukraine. Central European Initiative – Know-how Exchange Programme. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu, 2013, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Ekspertyza nt. Społeczne zapotrzebowanie na usługi komunikacyjne Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Ekspertyza nt. Polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego Metropolii Poznań. 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Ekspertyza nt. Standardy sporządzania dokumentów planistycznych w Metropolii Poznań. 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Ekspertyza nt. Interdyscyplinarny program edukacyjny: „Wiedza o Metropolii Poznań” dla gimnazjów. 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. Zleceniodawca: STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów (przy współpracy z UE w Poznaniu), 2012, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

  Przeprowadzenie badań sondażowych dotyczących lokalizacji obiektu sieci dyskontowej w Puszczykowie, 2012, GEOPROJEKT

  Propozycje działań w ramach V Programu Strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2010-2020 (RSI) oraz ocena pierwszego etapu wdrażania RSI. 2011 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Kierunki rozwoju Regionu Lubelskiego po 2013 roku. 2011 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

  Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym – doświadczenia polskie i międzynarodowe. 2010 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

  Opracowanie lokalizacji dla budownictwa komunalnego o charakterze socjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników przestrzennych oraz społeczno-ekonomicznych, 2010, ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH W POZNANIU

  Projekt lokalizacji słupów ogłoszeniowych w Poznaniu, 2010, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU

  Analiza lokalizacyjna mająca na celu wskazanie optymalnego umiejscowienia na terenie miasta Poznania krytych basenów rekreacyjno-sportowych, 2010, URZĄD MIASTA POZNANIA

  Koncepcja utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. 2009-2010 URZĄD MIASTA POZNANIA

  Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki i rekreacji w gminach obszaru „Kotured” w świetle samorządowych dokumentów strategicznych i planistycznych. 2010 BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO & MC ZIELONA GÓRA / LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

  Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce (ekspertyza do Strategii rozwoju miasta Poznania do 2030 r.), 2009, URZĄD MIASTA POZNANIA

  Analiza prawnych i finansowych uwarunkowań ustanawiania obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w procedurze wykonywania i wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego. 2008 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA, WARSZAWA

  Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, 2004, GLAXO SMITH KLINE

 • Biała Księga Problemów Polskiego Kolejnictwa: Turystyka kolejowa i dziedzictwo kultury technicznej transportu szynowego, 2016, RAILWAY BUSINESS FORUM

  Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków modernizacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu, 2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

  Raport z konsultacji społecznych dotyczących I etapu opracowania Mapy Potrzeb Lokalnych Śródmieścia Poznania, 2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

  Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rokietnica, 2016, zleceniodawca: URZĄD GMINY ROKIETNICA.

  Raport z badań oczekiwań i preferencji mieszkańców i użytkowników śródmiejskich placów targowych: Placu Bernardyńskiego i Placu Wielkopolskiego, 2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA POZNANIA.

  Raport z konsultacji społecznych poświęconych kierunkom zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska w Kobylnicy, 2016, zleceniodawca: URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ.

  Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego, 2015, WROT – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim, 2015, WROT – URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, 2014, MIASTO POZNAŃ

  Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce, 2014, MIASTO POZNAŃ

  Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, 2014, MIASTO POZNAŃ

  CREA.RE – Lokalny Plan Działania na rzecz sektorów kreatywnych w Poznaniu i Wielkopolsce, 2013, MIASTO POZNAŃ

  Opracowanie dotyczące jakości życia mieszkańców Poznania, 2010, CENTRUM BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA

  Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce. Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, 2008, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030+,  2020. URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE

  Strategia wdrażania innowacji społecznych przez uczelnie wyższe, 2018. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTETEM PARTYCYPACYJNYM – ROZWÓJ MODELU WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W RAMACH PROGRAMU DIALOG

  Strategia Rozwoju Gminy Powidz, 2017 URZĄD GMINY POWIDZ

  Koncepcja kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2016 (red. Kaczmarek T., Mikuła Ł.). Centrum Badań Metropolitalnych UAM. POZNAŃ.

  Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. 2016. Centrum Badań Metropolitalnych UAM.

  Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+. 2016 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. / URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

  Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów na lata 2016-2020. 2016 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. / URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

  Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Sieraków, 2016, GMINA SIERAKÓW

  Strategia rozwoju miasta Siedlce do 2025 r., 2015

  Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania. 2015.  Centrum Badań Metropolitalnych UAM. STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

  Strategia parasolowa w projekcie „Partnerstwo samorządów południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych (koreferat, redakcja ostateczna). 2015 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. / LGD „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA” PĘPOWO

  Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska. 2014 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. POZNAŃ / STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

  Strategia Rozwoju Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 2014

  Strategia rozwoju gminy Lubniewice do 2020 r., 2014

  Opracowanie dotyczące kierunków rozwoju partnerstwa w obszarze świadczenia usług publicznych, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego. Studium zrównoważonego rozwoju lokalnego w Południowej Wielkopolsce, 2014, STOWARZYSZENIE LGD „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA”  W PĘPOWIE

  Program Strategiczny Błękitny San z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”. Struktura i program rozwoju partnerstwa, analiza wykonalności programu rozwoju partnerstwa (analiza mandatów i interesariuszy), 2013, STOWARZYSZENIE LGD „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA”  W PĘPOWIE

  Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, 2012 (red. T. Kaczmarek). Centrum Badań Metropolitalnych UAM. POZNAŃ

  Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, 2011. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. POZNAŃ

  Strategia Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski. 2004 URZĄD GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski. 2005 URZĄD GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 • Gminny Program Rewitalizacji miasta Poznania, 2017, MIASTO POZNAŃ
  GPR miasta Poznania – prezentacja informacyjna

  Lokalny Program Rewitalizacji Sierakowa, 2017, GMINA SIERAKÓW
  LPR gminy Sieraków – prezentacja informacyjna

  Gminny Program Rewitalizacji dla Kalisza, 2016, MIASTO KALISZ
  GPR miasta Kalisza – prezentacja informacyjna

  Gminny Program Rewitalizacji miasta Chojnice, 2016, MIASTO CHOJNICE

  Lokalny Program Rewitalizacji Lwówka, 2016, GMINA LWÓWEK
  LPR gminy Lwówek – prezentacja informacyjna

  Lokalny Program Rewitalizacji Rakoniewic, 2016, GMINA RAKONIEWICE

  Lokalny Program Rewitalizacji Ciechanowa, 2016, GMINA CIECHANÓW

  Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnica, 2016, GMINA LEGNICA

  Program rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020, 2015, POWIAT DZIERŻONIOWSKI

   

  Specjalistyczne opracowania dotyczące lokalnych programów rewitalizacji:

  Wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń miast województwa wielkopolskiego w zakresie rewitalizacji

  Rekomendacje dla podjęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego działań na rzecz udoskonalenia rewitalizacji w województwie wielkopolskim, w kontekście polityk, które prowadzi, i instrumentów, którymi dysponuje, również w związku z zarządzaniem WRPO 2014+

 • Raport ewaluacyjny ex-post strategii rozwoju gminy Kleszczów do 2015 r. 2016 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. POZNAŃ / URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

  Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030. 2013. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

  Ocena Ex-ante Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020. 2012 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Aktualizacja Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020 – założenia, 2012, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  Ocena aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski. 2010 WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

  Ocena Raportu końcowego z badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”. 2011 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

  Ocena Raportu końcowego – Ewaluacji Prognozy w ramach realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. 2011 URZĄD MIASTA POZNANIA

  Ocena realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring. 2010 URZĄD MIASTA POZNANIA

  Ocena Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 2010 INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH

 • Analiza SWOT – metody, interpretacja wyników (osoba do kontaktu: mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz, ZPP)

  Budowa kwestionariuszy ankiet do badań terenowych (osoba do kontaktu: mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz, ZPP)

  Dobro wspólne w gospodarce przestrzennej (osoba do kontaktu: mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz, ZPP)

  Jak sporządzić strategię rozwoju gminy – uwagi praktyczne (osoba do kontaktu: mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz, ZPP)

  Jak sporządzić plan rozwoju gminy – uwagi praktyczne (osoba do kontaktu: mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz, ZPP)

  Planowanie infrastruktury transportowej na obszarach zurbanizowanych (osoba do kontaktu: dr Radosław Bul, ZSOiOT)

  Programowanie rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego (osoba do kontaktu: dr inż. Przemysław Ciesiółka, ZPRiIE)

  Prowadzenie konsultacji społecznych – jak dojść do wspólnych wniosków? (osoba do kontaktu: mgr Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz, ZPP)

  Wykorzystanie instrumentów GIS (PPGIS) w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym i strategicznym (osoba do kontaktu: kierownik ZSOiOT ; prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek)

  Wykorzystanie narzędzi matematycznych i statystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie (osoba do kontaktu: dr Robert Perdał, ZAR)

  Wykorzystanie narzędzi wizualizacji kartograficznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie (osoba do kontaktu: dr Robert Perdał, ZAR)

  Wykorzystanie narzędzi geostatystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie (osoba do kontaktu: dr Robert Perdał, ZAR)

  Zarządzanie projektami i finansowanie ich ze środków europejskich (osba do kontaktu: prof. UAM dr hab. Paweł Churski, ZAR)

 

W przypadku pytań dotyczących ewentualnej współpracy, prosimy skontaktować się z Sekretariatem.


Porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą

Dnia 31 stycznia 2018r., zawarte zostało porozumienie o współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich podpisane pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, a  Krajową Izbą Gospodarczą. Ze strony UAM w ramach Sieci Wsparcia uczestniczyć będzie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.


WGSEiGP włącza się w realizację trzeciej misji UAM

Społeczna odpowiedzialność nauki jest aktualnie jednym z mocniej akcentowanych obszarów funkcjonowania uczelni nie tylko na poziomie kraju, ale i w świecie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu traktuje ten obszar aktywności uczelni, jako jeden z ważniejszych celów po prowadzeniu badań i kształceniu, stąd często nazywany jest tzw. trzecią misją uczelni. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej aktywnie bierze udział w tym zakresie prowadząc odpowiedzialne badania i programy kształcenia wychodzące naprzeciw współczesnym wzywaniom i oczekiwaniom różnych interesariuszy, wpływając na różne aspekty życia miasta, regionu i jego mieszkańców.

PREZENTACJA >>


Nasza tematyka badawcza:

 1. Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej
 2. Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne
 3. Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej
 4. Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej
 6. Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny
 7. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne
 8. Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej
 9. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie
 10. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa i obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim
 11. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie – struktura przestrzenna, funkcje, zarządzanie i rewitalizacja.
 12. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim.

Bardziej szczegółowe informacje o tematyce prowadzonych badań znajdą Państwo na stronach poszczególnych zakładów:

 

Ponadto, w ramach Wydziału działają:

Wybrani partnerzy